Konu:MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:125
Tarih:27/06/2012


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 302 sıra sayılı Yasa Teklifi'nin 16'ncı maddesi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Bu sebeple yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, biraz önce oturduğum koltuktan size baktığımda gerçekten çok üzüldüm. Siz devlette önemli bir makamı temsil ediyorsunuz, yüzünüz kıpkırmızı olmuş bir hâlde muhalefet sıralarına böyle bağırmanız, hele gecenin bu saatinde çok güç bir iş yapan milletvekilleri açısından hiç doğru bir şey değil. Sizden rica ediyorum, bulunduğunuz makamın gerektirdiği devlet ciddiyeti açısından bize örnek olmanız gerekiyor, gerçekten çok üzüldüm bu duruma, öncelikle konuşmama bununla başlamak istiyorum.

Değerli arkadaşlar, bu 16'ncı madde linyit madenlerimizin özelleştirilmesiyle ilgili bir madde. Devlet ciddiyeti, bu kadar önemli bir konuda bir gece yarısı operasyonuyla Plan ve Bütçe Komisyonunda bir kanun maddesi koymayı gerektirmez. Devlet ciddiyeti bunun öncelikle hükûmet tarafından iyice tartışılmasını, ilgili sivil toplum örgütlerinden görüş alınmasını, muhalefetin de görüşünün alındıktan sonra, milyarlarca dolar değerindeki linyit madenlerimizle ilgili kanunun teklif değil tasarı olarak gelmesini gerektirir, ancak bizim linyit madenlerimiz üzerinde şimdiye kadar yaşananları kısaca özetlersek, bu ciddiyetin neden iktidar partisinde olmadığını da çok daha net anlamış oluruz.

Değerli arkadaşlar, linyit madenlerimizin birçoğu 1978 yılında Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kamulaştırılmıştır. Kamulaştırılmasının sebebi, özel sektör elindeki bu linyit madenlerinin pervasızca kullanılması, ülke çıkarlarına hizmet etmemesidir. Kamulaştırılmış bu linyit madenlerimiz, 2002 yılında, devri iktidarınızın başlangıcında verimsiz olduğu gerekçesiyle kapatılmıştır. Kapatılan bu linyit madenlerimizin birçoğu ihale yapılmaksızın -dikkat ediniz, devlette her türlü mal ve hizmet satılması veya kiralanmasında ihale yapılmak zorundadır- belirli şirketlere kiralanmıştır. Bu kiralanan linyit madenlerinden daha sonra ihalesiz olarak fakir ailelere kömür dağıtmak üzere veya termik santrallere verilmek üzere fahiş fiyatlarla kömür alınmıştır.

İşte, şu elimde görmüş olduğunuz Sayıştay raporu bütün bu utanç öyküsünün belgesidir değerli arkadaşlar. Sayıştayın Türkiye Kömür İşletmeleriyle alakalı 2010 yılı raporunu okuduğunuzda, partinizin iktidarda olduğu dönemde, Enerji Bakanlığı tarafından yani bunu söylemek çok zor ama gerçekten ne tip yolsuzluklar yapıldığının, ne tip uğursuzluklar yapıldığının, nasıl yetim hakkının yenildiğinin belgesi buradadır değerli arkadaşlar.

İşte, bu yolsuzlukların yapıldığı linyit madenlerimiz şimdi özelleştirmeye tabi tutuluyor. Peki, daha önce özelleştirilmemiş miydi? Evet, özelleştirilmişti. Nasıl özelleştirilmişti? Bir genel müdürün bir talimatıyla, rödovans adı verilen, kimsenin bilmediği bir yöntemle, ihalesiz olarak zaten elden çıkmıştı, zaten bu tip uygulamalara baktığınızda, bu kötü yönetim, bu yolsuzluklar, bu maliyetlerin artırılması, bu yetim hakkının yenilmesi özelleştirme adı altındaki bu vahşi kapitalist talanın önünü açmıştır değerli arkadaşlar. Şimdi, artık bunun, bu kanunsuz uygulamanın, bu vahşi kapitalist uygulamanın bütün uygulamaları bittikten sonra, özelleştirme adı altında yeniden yapmaya çalışıyorsunuz.

Değerli arkadaşlar, kanuna baktığınızda, şimdi siz linyit için bunu hukuka uygun hâle getirdiniz ama umuyorum ki, Enerji Bakanına bu söylediklerimi iletirsiniz, burada asfaltit madenleri var. Bu kanun diyor ki: "Devlet eliyle işletilecek madenler?" Bizim asfaltit madenlerimizin devlet eliyle işletilmesi gerekiyor. Güneydoğu bölgesindeki milletvekilleri bilirler ki, bizim Şırnak'ta asfaltit madenlerimiz var değerli arkadaşlar ve asfaltit madenlerimiz  Ciner Grubu tarafından ve Geliş Madencilik tarafından işletilmektedir, hâlihazırda özelleştirilmiştir ama elinizdeki kanun diyor ki: "Devlet tarafından işletilmek zorunda." Her işlemde olduğu gibi hukuksuz uygulamalarınız devam ediyor. Devlet ciddiyetinden uzaksınız, devlet yönetimini bilmiyorsunuz ve gece yarısı baskın torba yasalarla bu cehaletiniz, bu iş bilmezliğiniz, bu devlet tecrübesinden uzaklığınızı kapatmaya çalışıyorsunuz.

Umuyorum ki, tez zaman içerisinde bu milletin oylarıyla iktidardan inersiniz ve bu millet sizden kurtulmuş olur.

Çok teşekkür ediyorum, saygılar arz ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Erdoğdu.