Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:84
Tarih:26/03/2015


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; teklifin son maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, bu teklifle ilgili görüşlerini çok kısa cümlelerle sizlere ifade etmeye çalışacağım.

Teklif Plan ve Bütçe Komisyonuna geldiğinde, demokrasimiz açısından son derece sakıncalı, son derece tehlikeli olarak ifade edebileceğimiz bir düzenlemeyi içeriyordu, o da seçime doğru giden bir süreçte, özel radyo ve televizyonların yayınlarının tarafsızlığı konusunda Yüksek Seçim Kuruluna verilmiş olan önlem alma yetkisinin, Yüksek Seçim Kurulundan alınarak RTÜK'e devredilmesini içeren bir düzenlemeden kaynaklanıyordu, böyle bir hüküm vardı. Bu hüküm Plan ve Bütçe Komisyonunda çıkarıldı, çok doğru bir iş yapıldı orada. Aksi takdirde özel radyo ve televizyonlar seçim sürecinde tarafsızlık ilkesinden ayrılırsa, taraf tutarlarsa, siyasi partilere eşitlik ilkesi çerçevesinde davranmazlarsa, bu, seçim üzerinde çok büyük bir gölgenin oluşmasına yol açacaktı. Bu düzenlemeye Plan ve Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarımız itiraz ettiler, bizler, grup başkan vekilleri olarak burada görüştük ve sonuçta iktidar partisi bu düzenlemeyi tekliften çıkardı. Bu olumlu bir düzenleme, yani bunun çıkması olumlu bir adım oldu.

Bunun yanında teklifte sakıncalı gördüğümüz birkaç düzenleme daha var. Birisi, TRT'nin Anadolu Ajansından yapacağı mal ve hizmet alımlarını Kamu İhale Kanunu dışına çıkarmak suretiyle, TRT kaynaklarının âdeta Anadolu Ajansına aktarılmasını amaçlayan bir madde, bunu son derece sakıncalı buluyoruz, olumsuz buluyoruz.

Bir diğer olumsuz bulduğumuz düzenleme, teklifin 16'ncı maddesinde yer alan, Sermaye Piyasası Kanunu'nun piyasa dolandırıcılığı maddesini, piyasaya amaç dışı, objektif olmayan şekillerde müdahaleyi kolaylaştıran bir düzenleme. Yani bir kimse, yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan yanlış haber yayarsa, rapor yayınlarsa, bunları başkalarıyla paylaşırsa ve sermaye piyasası araçlarının bu suretle değerinde, arz ve talebinde oynamalara neden olursa buna yönelik olarak kanunda var olan müeyyideyi menfaat sağlama şartına bağlı kılan düzenleme. Bu, tespiti son derece zor olan bir şeydir. Örnek olarak Bank Asya'yı vermiştim. Bir başka banka olabilir, halka açık bir başka şirket olabilir. Bir kişi, bir siyasi veya piyasa oyuncusu bir halka açık şirketle ilgili olarak "Bu şirket batıyor." şeklinde bir değerlendirmede bulunur ise, bu değerlendirmeyle yatırımcıların kararlarını etkilerse, bundan dolayı eğer bir menfaat sağlamamış ise ceza almayacak. Bu çok olumsuz bir düzenlemedir. Bunu olumsuz buluyoruz.

Tasarıda olumlu bulduğumuz düzenlemeler öğretmen atamalarıdır. 47 bin kadro ihdas edildi. Biz 150 bin kadro ihdasına yönelik önerge verdik. Hem öğretmen açığı hem atama bekleyen öğretmenlerin sayısı dikkate alındığında 47 bin kadronun son derece yetersiz olduğunu ifade ettik. 150 bin kadro ihdasını önerdik ancak bu önergemiz kabul edilmedi. Öyle de olsa 47 bin kadronun ihdas edilmiş olmasını elbette olumlu buluyoruz ama bir yanda nisanda atama bekleyen öğretmenlerimiz, öte tarafta temmuzda atama bekleyen öğretmenlerimizi dikkate aldığımızda bu 47 bin sayısının ne kadar yetersiz olduğu ortaya çıkar. Ayrıca, Millî Eğitim Bakanı bununla ilgili olarak 35 bin kadroya atama yapılacağını söyledi. 47 binin de daha aşağı çekilmiş olmasını doğru bulmadık.

Doğum yardımını olumlu buluyoruz. Çeyiz hesabı, konut yardımı, tasarrufu artırmaya yönelik bu düzenlemeleri olumlu buluyoruz. Ancak, şartlarının ağır olduğunu ifade ettik, miktarın yetersiz olduğunu ifade ettik, bunların artırılması gerektiğini söyledik.

İvedi yargılama usulünde yapılan değişiklik yeterince açıklanmamıştır. Oradaki karanlık noktalar, tereddütler giderilmiş değildir.

Değerli milletvekilleri, tasarının olumsuz düzenlemelerini olumlu bulduğumuz düzenlemelerin önüne koymayacağız. Olumlu bulduğumuz düzenlemeler nedeniyle bu teklife Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak "evet" oyu vereceğiz. Ancak, saydığım olumsuz düzenlemelerle ilgili itirazlarımız ve eleştirilerimiz devam edecektir.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)