Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Yasama Yılı:5
Birleşim:78
Tarih:17/03/2015


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MÜSLİM SARI (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 688 sıra sayılı Teklif'in 8'inci maddesinde vermiş olduğumuz önergeyle ilgili söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Teklifin bu 8'inci maddesi -özet olarak- Sağlık Bakanlığı tarafından kurulması düşünülen, planlanan Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kadrolarının tahsisiyle ilgili olan bir madde. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Anayasa'ya açık bir biçimde aykırı olduğunu düşündüğümüz bu düzenlemeye şiddetle karşıyız. Bir defa, her şeyden önce, bu düzenlemenin getiriliş biçimi ciddi bir samimiyet testinden geçiyor çünkü aynı düzenleme daha önce Meclise geldiğinde bütün grupların ortak önerisiyle kanun metninden çıkartılmıştı dolayısıyla bunu olumlu bir adım olarak değerlendirdik. Ancak daha sonra bir torba yasa önümüzde geldi ve daha önceden çıkartılmış olan bu kanunun bu maddeleri bu torba yasanın içerisine aynen dercedildi. Dolayısıyla, burada bir samimiyet problemi olduğunu düşünüyoruz. En başta bunu belirtmek gerekir.

Özellikle ihtisas sahibi komisyonlardan, ihtisası olan, uzmanlık alanı olan komisyonlardan çekilerek Plan ve Bütçe gibi daha teknik ağırlıklı bir komisyona getirilmesini, oradan kaçırılarak uzmanlık sahibi arkadaşların görüşlerinin ve önerilerinin yansıtılmamasını, onların sürecin içine katılmasından azade kılınmasını bu anlamda doğru bulmadığımızı belirtmek isteriz.

İkinci olarak: Başta da belirttiğim üzere, bu düzenleme Anayasa'ya aykırıdır, çok açık biçimde, Anayasa'nın 130, 131 ve 132'nci maddelerine aykırılık teşkil etmektedir. Her şeyden önce, yönetsel olarak aykırılık teşkil etmektedir çünkü bu düzenlemede 5 kişilik bir mütevelli heyeti tanımı yapılmaktadır. Bu mütevelli heyetinin nasıl oluştuğuna baktığımız zaman, bunun 1 kişisi zaten Sağlık Bakanlığı Müsteşarıdır, 2 kişi Sağlık Bakanı tarafından belirlenmektedir, 1'i rektördür -ki rektörün de siyasal iradeyle çok yakından ilişki içinde olduğu bellidir, açıktır- ve 1'i de YÖK tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla, siyasal iradenin ya da siyasal iktidarın belirlediği bir mütevelli heyeti vardır ve bu mütevelli heyetiyle yönetilen bir üniversiteden bahsetmekteyiz. Bu üniversitenin yönetsel anlamda özerk olduğunu kimse iddia edemez, kimse savunamaz. Dolayısıyla, bu kadrolarda Sağlık Bakanlığının eğitim ve araştırma hastanelerinin kadrolarının oluşturulmasının, bu mütevelli heyetinin yönetiminde bir üniversite tarafından yapılıyor olmasının da ne kadar siyasetten uzak olduğunu değerlendirmelerinize sunmak isterim.

Üçüncüsü: Esasen, bu, buraya gelen arkadaşlarım tarafından da belirtildiği üzere, hibrit bir modeldir. Kamu üniversiteleriyle ilgili olarak Anayasa'nın ilgili maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenmiş olan yetkili organlardan biri değildir mütevelli heyeti. Anayasa'da, 2547 sayılı YÖK Kanunu'nun 13, 14 ve 15'inci maddelerinde kamu üniversitelerinin organları belirlenmiştir. Bu organlar, rektör, senato ve üniversite yönetim kuruludur. Dolayısıyla, kamu üniversiteleri için "mütevelli heyeti" diye bir düzenleme, böyle bir organ tanımlanmış değildir. Bu daha çok, vakıf üniversiteleri için var olan bir organdır. Dolayısıyla, biz vakıf üniversitesi mi kuruyoruz, yoksa bir kamu üniversitesi mi? Kanunun bütün ruhundan ve metninden anlıyoruz ki bu bir kamu üniversitesi, doğrudan doğruya Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan bir üniversite. Ancak mütevelli heyeti bizim hukuk sistemimizde kamu üniversiteleri için düzenlenmiş bir yöntem değildir, bir organ değildir, buna aykırıdır. Bu, Anayasa'nın 130'uncu maddesindeki mali özerkliğe de çok açık biçimde aykırıdır. Bakınız, Anayasa'nın 130'uncu maddesi şunu söylüyor: "Üniversitelerin hazırladığı bütçeler YÖK'çe tetkik ve onaylandıktan sonra devreye girer." Dolayısıyla, mali özerlik açısından bu hazırlanan bütçelerin YÖK tarafından, YÖK'ün onayına sunulmuş olması burada bir denetim mekanizması olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, mali özerklik açısından bu önemli ancak burada biraz önce belirttiğimiz hibrit modelin bir uzantısı olarak oluşturulmuş mütevelli heyetleri üniversitelerin bütçe teklifini onaylamakla yetkilendirilmiştir. Dolayısıyla, bu şekilde kurulmuş üniversitenin ne mali özerkliği vardır ne idari özerkliği vardır ne de bilimsel özerkliği vardır. Bunun çok açık biçimde Anayasa'ya aykırı olduğu açıktır. Dolayısıyla, bunun çıkartılmasını teklif ediyoruz. Değerlendirmelerinize, takdirlerinize sunarız.

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)