Konu:Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu'nun, HDP grup önerisinin görüşülmesi sırasındaki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında
Yasama Yılı:5
Birleşim:69
Tarih:04/03/2015


Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu'nun, HDP grup önerisinin görüşülmesi sırasındaki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, Sayın Başkana bir konuda teşekkür ediyorum; usul tartışması talep edildiğinde, hiçbir tartışmaya meydan vermeksizin bu talebi yerine getirdi çünkü İç Tüzük'ün 63'üncü maddesi, usul tartışması talep eden milletvekilinin bu talebinin yerine getirileceği hükmünü amirdir. Yani usul konusunda Sayın Başkanın tartışma açması usulünde bir yanlışlık olduğunun kabulü değil, demokratik bir şekilde, herkesin arzu ettiği bir biçimde görüşlerini ifade etmesine olanak sağlamaktır. Bu olanağı sağladığı için çok teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlar, polis devleti yasa teklifi. Şu anda görüşmekte olduğumuz teklif iç güvenlik değil, iç güvenlik bu teklifin hiçbir yerinde geçmiyor. O nedenle, bu teklifi kısaca ifade etmek gerekirse, buna "polis devleti yasa teklifi" demek daha doğru olacaktır.

Başbakan, Cumhurbaşkanı bu teklifin mutlaka yasalaşacağını söylüyor, biz de bu teklifin yasalaşmayacağını söylüyoruz. Bu şekliyle bu teklifi, çoğunluk gücünüze dayanarak yasalaştırma çabası içerisinde olabilirsiniz ancak ben size buradan bir kez daha son bir çağrıyı yapıyorum: Bunda ısrar etmeyin. O geçirdiğiniz maddeleri, gelin düzeltelim, çıkaralım; Türkiye'de polis devleti kurulmasına imkân veren o düzenlemeleri bu tekliften çıkaralım.

Şimdi, meydanlardan korkan bir Hükûmet var. Korkuyor, "Bir daha Gezi benzeri bir hareket olur mu?" diye son derece korku içerisinde. Meydanlardan, sokaklardan, her yerden korkuyor. O nedenle, toplantı ve gösteri yürüyüşünü hangi şekilde yaparsanız yapın, her toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasa dışı olarak tanımlayacak bir düzenlemeye yer veriliyor burada.

Bakın, yapılması gereken nedir biliyor musunuz, herkes önceden izin almaksızın barışçıl toplantı ve gösteri yapma hakkına sahiptir; ana kural bu olmalı, gerisi ayrıntıdır. Bunu tersinden de ifade edebiliriz, herkes şiddet içermeyen, şiddeti teşvik veya tahrik etmeyen toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Başbakan diyor ki: "Bütün Avrupa Birliği ülkelerinde bu teklifte getirdiklerimiz vardır." Ben de ona diyorum ki, bakın, AİHM kararlarından bir özetle ben iki öneri yaptım, bütün Avrupa Birliği ülkelerinde de bu vardır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hiçbir Avrupa Birliği ülkesinde sekiz yılda 183 kişi polis kurşunuyla ölmemiştir. Onun için, polise daha fazla yetki veren, polisi, yargıyı, herkesi siyasallaştıran bu düzenlemeyi geri çekin.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)