Konu:3/3/2015 tarihli 94 sayılı Başkanlık Divanı Kararı'na ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:68
Tarih:03/03/2015


3/3/2015 tarihli 94 sayılı Başkanlık Divanı Kararı'na ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının okumuş olduğunuz kararı demokrasimiz adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına; demokrasinin, millî iradenin tecelli ettiği yer olarak tanımladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisine hiç uygun düşmemiştir. Bu, demokrasiye vurulmuş olan bir darbedir. İktidar partisinin oy çoğunluğuna dayanarak "Ben Genel Kurulda istediğim hukuksuzluğu yaparım." şeklindeki tutumuyla Meclis Başkanlık Divanında, Adalet ve Kalkınma Partili üyelerin vermiş olduğu oylar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek'in de katılımıyla demokrasi dışı bir karar alınmıştır, İç Tüzük çiğnenmiştir.

Çok kısaca bunu açıklamak istiyorum: Hatırlanacaktır, 21 Şubat 2015 tarihli 60'ıncı Birleşimde oylamalar yapılırken, görüşmeler yapılırken Başkanlık Divanında oturan ve oturumu yöneten Sayın Meclis Başkan Vekili, zamanın Başkan Vekili Sayın Bahçekapılı hukuksuz bir oylama yapmıştır. Muhalefetin yoklama taleplerini, karar yeter sayısı taleplerini görmemiş, İç Tüzük'ü çiğnemiştir.

Bu konuda bir iki örneği dikkatinize yeniden sunmak istiyorum, tutanaklar burada. Oturumu yöneten Sayın Bahçekapılı soruyor, diyor ki: "Karar yeter sayısı veya yoklama istiyor musunuz?" Sayın Levent Gök "İstiyoruz efendim." diyor, Başkan devam ediyor "Yok." diyor. Kendi soruyor, Levent Gök'ün söylediğini duymuyor veya duymak istemiyor. Levent Gök tekrar ediyor: "İstiyoruz efendim." Şimdi, bu çok açık bir İç Tüzük ihlalidir. Bir önergenin oylaması sırasında ya da bir maddenin oylaması sırasında karar yeter sayısı istenirse, toplantı yeter sayısı istenirse Meclis Başkan Vekili bu talebi yerine getirmek zorundadır. Varsayalım ki oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili o günkü gerilim ortamında bu cümleleri duymadı -daha başka örnekler de var ama zamanınızı almamak için onlara girmek istemiyorum- duymamış da olabilir. Biz Meclis Başkanlığına Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak 21 Şubat tarihli bu oturumdan sonra 23 Şubatta başvurduk ve dedik ki: "Burada çok açık bir İç Tüzük ihlali yapılmıştır. İç Tüzük'ün 13'üncü maddesinin son fıkrasına göre Meclis Başkanı Başkanlık Divanını toplantıya çağırsın ve Başkanlık Divanı izlenecek yolu takdir etsin." İç Tüzük'ün ilgili hükmünü...

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - İki saat açıklama mı yapılır böyle ya?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Kim orada tahammülsüzlük gösteriyor?

BAŞKAN - Siz devam ediniz Sayın Hamzaçebi.

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Ben, ben.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Öyle mi?

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Bu kadar uzun konuşmalar yapılmaz ki, çıkın kürsüye...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Kapusuz, siz...

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Hoş geldin!

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Hoş geldin, demokrasiye de hoş geldin!

MURAT YILDIRIM (Çorum) - Siz yokken adam buradaydı. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri...

MEHMET GÜNAL (Antalya) - On iki sene sonra aklına geldi ha!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Kapusuz grup başkan vekilliğini özlemiş gözüküyor. Ön tarafa gelirse sesini daha iyi duyabilirim.

MEHMET ALTAY (Uşak) - İç Tüzük'ün neresine göre konuşuyorsun? İç Tüzük'ün neresinde var?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - İç Tüzük'ün ilgili hükmü şu şekilde: Eğer oylamada yanlışlık yapıldığı oylamadan sonra anlaşılır ise Meclis Başkanı Divanı toplayarak takip edilecek yolu kararlaştırır. Şimdi, bugün topladı Meclis Başkanı Başkanlık Divanını. Şimdi, bu karardaki şu cümle ilginç, 2 numaralı paragraf, diyor ki Başkanlık Divanı: "684 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 21 Şubat 2015 tarihli 60'ıncı Birleşimindeki görüşmelerde gerçekleştirilen oylamalarında İç Tüzük hükümlerine aykırılık bulunmadığına..." Efendim, İç Tüzük'e çok açık bir şekilde aykırı. Sayın Meclis Başkanını bu tutumu nedeniyle kınıyorum. Sayın Meclis Başkanı o toplantıyı yönetirken herhâlde "Ya arkadaşlar, burada tutanaklara göre çok açık bir İç Tüzük ihlali yapılmıştır, gelin bunu değerlendirelim." demesi gerekirken bu tavrı göstermemiştir. Sayın Meclis Başkanı susarak ne elde edecektir bilemiyorum ama şunu kazanmıştır: Giderayak Sayın Cemil Çiçek bu İç Tüzük'ü çiğneyen bir Meclis Başkanı olarak tarihe geçmiştir. Bunu kabul etmiyoruz efendim.

Gerçeği açıkça tahrif eden bir Başkanlık Divanı kararı uyarınca görüşmelerin devam etmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum Sayın Başkan.