Konu:Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın, İç Tüzük'ün 73'üncü maddesinin son fıkrasıyla ilgili uygulamasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında
Yasama Yılı:5
Birleşim:59
Tarih:20/02/2015


Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın, İç Tüzük'ün 73'üncü maddesinin son fıkrasıyla ilgili uygulamasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bahçekapılı'nın tutumunun lehinde gerçekten konuşmak isterdim, kendisini kırmayı kesinlikle arzu etmezdim. Yine de kırmayacağım tabii ama maalesef bu İç Tüzük'e aykırı tutumun lehinde konuşmam mümkün değil. Ne kadar zorlasam da İç Tüzük'te bu tutumun lehinde konuşabileceğim bir hüküm bulamadım.

Şimdi, Sayın Başkan, ben ilk itirazımda yani oturum açılır açılmaz ilk itirazımda "Sayın Bülent Tezcan'ın kanun teklifinin tali komisyon olarak Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda da görüşülmesi gerekirdi. Meclis Başkanlığının bu konudaki havalesi eksiktir. O nedenle itiraz ediyorum." dedim ve İç Tüzük'ün 73'üncü maddesinin son fıkrasına dayandım. Son fıkra, sizin okuduğunuz gibi, tasarıdan söz ediyor ama Meclis Başkanlığının bugüne kadarki uygulaması, tasarı ve tekliflerin aynı kapsamda değerlendirilmesi yönünde olmuştur. 14 Şubat 2012 tarihli 65'inci Birleşimde Meclis başkan vekilinin açıklaması da bu yöndedir -açıklama gayet açıktır, tutanak sizin önünüzde de var- "Biz kanun tasarıları ile teklifleri aynı kapsamda değerlendiririz." demiştir.

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, bir şey sorabilir miyim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Tabii.

BAŞKAN - Hangi bağlamda "Aynı kabul ediyoruz." diye söylemiş, bir söz sarf etmiş, söyleyebilir misiniz?

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) - Çok iyi. Hiçbir bağlamda olamaz Sayın Başkan, doğru.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Başkan, karşılıklı konuşabiliriz tabii ki, süremi herhâlde ilave edeceksiniz.

BAŞKAN - Ederim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ama, fark etmiyor. Bakın, "Biz kanun tasarıları ile tekliflerini aynı kapsamda değerlendiririz." Meclis Başkanlığının bugüne kadarki bütün uygulaması bu şekilde olmuştur. Bir teklifin madde gerekçesinde bir eksiklik olması hâlinde İç Tüzük'te bir hüküm olmamasına rağmen bunu, Meclis Başkanlığı, Kanunlar Kararlar Müdürlüğü geri çevirir, milletvekilinden bunu tamamlamasını ister. Neden? Çünkü, kanun tasarısıyla ilgili maddede gerekçelerin nasıl olacağı çok açık bir şekilde belirtilmiştir. Teamül bu şekilde, ilgili oturumda bu şekilde açıklanmış. 4 Haziran 2013 tarihinde yine benim yaptığım bir itirazla Meclis Başkanı -kanun teklifinin havalesine ilişkin bir itirazdı- bana söz verdi, konuştum. Ben hazırlığımı yaparken, bu itirazı yaparken karşıma bu şekilde bir eleştiriyle çıkacağınızı düşündüm "Evet, bunu Meclis Başkanı bu şekilde diyebilir." O zaman ben, size, daha eski tarihli gelen kâğıtlar listesindeki bir tasarıya itirazı yapabilirim diye düşündüm çünkü 12 Şubat tarihli gelen kâğıtlar listesinde bir kanun tasarısı vardı, ona ilişkin bir itiraz yapmayı planladım ama açıklamanız şu olacaktı...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - "İlk oturumda bu itirazı yapmanız gerekir." diyecektiniz.

Sürem bitti Sayın Başkan, ilave süre...

BAŞKAN - Tamam, bir dakika süre ekliyorum çünkü sizinle konuştum

Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - "Bu itirazı havaleyi takip eden ilk oturumda yapmanız gerekirdi. O nedenle bu itirazınızı dikkate almıyorum." açıklamasını yapacaktınız bana. Ama İç Tüzük'ün 73'üncü maddesinin son fıkrası "havaleyi takip eden ilk oturumda" demiyor. Demiyor ama teamül bu şekilde oluşmuş. "İlk oturum" olarak oluşmuş, baktım bütün uygulama "ilk oturum" şeklinde olmuş. Siz şimdi Sayın Vural'ın önerisini reddederken aslında teamüle sığınıyorsunuz ama kendinizle çelişkiye düşmemek için bunu itiraf edemiyorsunuz. Fakat cümle aralarında bunu söylüyorsunuz, biraz önce kürsüden "Teamüller vardır, uygulamalar vardır." dediniz.

Sayın Başkan, tutumunuz İç Tüzük'e aykırıdır. Bu itirazları, ister tasarı olsun ister teklif olsun sizin burada bunu talep eden milletvekiline söz hakkı vermek suretiyle değerlendirmeniz gerekirdi.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)