Konu:İç Tüzük 73'e göre söz talep ettiğine ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:59
Tarih:20/02/2015


İç Tüzük 73'e göre söz talep ettiğine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Efendim, oturumun başında söz istememin nedeni şu: İç Tüzük'ün 73'üncü maddesinin son fıkrasına dayalı olarak bir hakkımı kullanmak istiyorum. Başkanlığın gelen kâğıtlar listesinde yayımlanmış olan, kanun tekliflerinin ve tasarılarının hangi komisyonlara havalesini gösteren bilgilerde bir kanun teklifinin... (Gürültüler)

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, gürültüden duyamıyorum. Mikrofonu açalım, daha rahat olur.

Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, 19 Şubat 2015 tarihli gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan bilgilere göre, Aydın Milletvekili Sayın Bülent Tezcan'ın Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi Adalet Komisyonuna havale edilmiştir. Söz konusu kanun teklifi, ana komisyon olarak, esas komisyon olarak Adalet Komisyonunu ilgilendirmekle birlikte Avrupa Birliği Uyum Komisyonunu da ilgilendirmektedir. Başkanlığın Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna bunu havale etmemiş olması, tasarıya ilişkin olarak sağlıklı bir yasama sürecinin önünde engel oluşturacaktır. Bu tasarının Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda da görüşülmesi gerekir. Başkanlığın bu havalesine ben itiraz ediyorum. O nedenle, 73'üncü maddenin son fıkrası uyarınca söz talep ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - 73'üncü maddenin son fıkrasına göre mi söz istiyorsunuz?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Evet efendim.

BAŞKAN - Şimdi, ben de şöyle bir açıklama yapayım müsaade ederseniz: Evet, 73'üncü maddenin son fıkrası havaleye ilişkin itirazları içermekte. Siz de tam zamanında yaptınız, oturumun başında ama 73'üncü maddenin başlığı kanun tasarılarıyla ilgili. Oysa sizin bahsettiğiniz, bir teklifle ilgili. Bu nedenden dolayı ben bu görüşmeye yer olmadığını düşünüyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Efendim, bakın, şimdi...

BAŞKAN - Buyurun, söz açıp konuşalım.

Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, benzer bir konuda daha önce, 4 Haziran 2013 tarihinde, bir kanun teklifinin havalesiyle ilgili benzer bir itirazda bulundum ve oturumu yöneten Meclis başkan vekili bana söz hakkı verdi, kürsüye çıktım, gerekçemi anlattım. Ayrıca, İç Tüzük'ün kanun tasarılarına ilişkin hükümleri kanun teklifleri için de uygulanır. Örneğin 74'üncü maddede kanun tekliflerinin gerekçesi düzenlenirken 73'üncü maddedeki kanun tasarısının gerekçesine benzer bir ifade yer almamıştır ama Meclis Başkanlığı uygulamada kanun tasarılarına ilişkin hükümleri kanun teklifleri için de uygulamaktadır.

Söyleyeceğim bir diğer konu da şudur: Bu konuda 14 Şubat 2012 tarihli 65'inci Birleşimde yapılan bir tartışmada Meclis Başkanının açıklaması şu şekilde olmuştur: "Biz Başkanlık olarak kanun teklifleri ile kanun tasarılarını aynı şekilde yorumluyoruz."

Efendim, herhâlde dinlediniz.

BAŞKAN - Dinliyorum sizi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - 14 Şubat 2012 tarihli 65'inci Birleşimde kanun tasarı ve teklifleriyle ilgili Meclis Başkanının açıklaması, oturumu yöneten Meclis başkanının açıklaması "Biz Başkanlık olarak kanun teklifleri ile kanun tasarılarını aynı kapsamda değerlendiriyoruz." olmuştur. Başkanlığın açıklaması bu, yine aynı konuda. Dolayısıyla, bu itirazım İç Tüzük'e uygun bir itirazdır Sayın Başkan. Ben söz hakkımı talep ediyorum efendim.