Konu:684 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilmesi yönündeki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında
Yasama Yılı:5
Birleşim:58
Tarih:19/02/2015


684 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilmesi yönündeki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslıda bir demokrasi tartışması yapıyoruz. Demokrasiyi liberalizm kavramıyla birlikte anarız, demokrasinin kökeninde liberalizm vardır ve liberalizm, yasaların ne olması gerektiğine ilişkin bir doktrinin adıdır. demokrasi ise yasaların ne olması gerektiğinin nasıl karar verileceğine ilişkin bir sistemin adıdır, mesele budur. Liberal demokrasi sizin herhâlde savunduğunuz, savunmak zorunda olduğunuz budur.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Bak, Naci Hoca'yı çağırırım.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Yasaların ne olması gerektiğinin nasıl karar verileceği liberal demokrasi olarak özetlenir.

Şimdi, konu bu: Hangi komisyonlarda tartışılmalı, hangi komisyonlarda? Bunun asli komisyonu Adalet Komisyonudur.

Şimdi, Ahmet Aydın bir şeyler söylüyor, ya Ahmet Aydın'ın komisyon tecrübesi yok...

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Var, var.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Var mı? Varsa o zaman komisyonları yakından takip etmemiş.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Ben komisyonlarda çalıştım ama...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi, diyor ki: "Siz Cumhuriyet Halk Partisinin karşı oyunu, muhalefet şerhini okumamışsınız." Sayın Ahmet Aydın, bakın, İçişleri Komisyonundaki arkadaşlarımız diyor ki: "Bunda Anayasa'ya aykırılıklar var, bunu Anayasa Komisyonu değerlendirsin."

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Tamam işte.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Yani demiyor ki, asli komisyon Anayasa Komisyonudur.

Bir tasarı Plan ve Bütçe Komisyonuna gittiğinde de orada Anayasa'ya aykırılıklar görülür ise Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri bunun öncelikle Anayasa Komisyonunda görüşülmesi gerektiğini söylerler. Yoksa, bu mali, ekonomik hükümler içeren tasarının asli komisyonu olarak Anayasa Komisyonu belirlensin demezler.

Bir şey söylediniz, "Bütün komisyonlar eşittir." Dediniz. Doğru, her komisyonda Anayasa'ya aykırılık iddiası ileri sürülebilir. Bu iddiaları değerlendirecek olan, hele böylesi önemli bir tasarıda değerlendirecek olan Anayasa Komisyonunun kendisidir ama konumuz bu değil aslında, usul tartışması açma nedenimiz bu değil.

Hangi komisyon asli komisyon olmalı? Asli komisyon Adalet Komisyonudur. Çünkü polise, valiye, kolluk amirine adli görev veriyorsunuz; soruşturmalarda suçun, suçlunun aydınlatılması, tespit edilmesi görevini doğrudan doğruya valiye veriyorsunuz, bu adli bir görevdir. Valiye adli görev verirseniz... Valinin İçişleri Bakanlığı kadrosunda devletin bir memuru olması -aslında devletin valisidir, İçişleri Bakanlığının valisi değil- onun personeli olması bu tasarının İçişleri Komisyonunda görüşülmesi gerektiği gibi bir sonucu çıkarmaz.

Sayın Başkanın tutumu yanlıştır. Tasarının Genel Kuruldan geri çekilip Adalet Komisyonunda görüşüldükten sonra tekrar Genel Kurula getirilmesi gerekir.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)