Konu:684 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine aykırı olduğuna ve bu nedenle görüşülmesinin mümkün olmadığına ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:58
Tarih:19/02/2015


684 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine aykırı olduğuna ve bu nedenle görüşülmesinin mümkün olmadığına ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, şimdi, Sayın Başkanın görüşülmek üzere Genel Kurula sunmuş olduğu bu tasarının öncelikle asli komisyon olarak İçişleri Komisyonunda görüşülmüş olması, çok yakından ilgilendirdiği komisyonlar olan Adalet ve Anayasa Komisyonlarında tali komisyon olarak dahi görüşülmemiş olmasını ben Anayasa'ya aykırı olarak değerlendiriyorum. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu denince bu mutlaka İçişleri Komisyonunda asli komisyon olarak görüşülür diye bir şey yok. Evet, polis, emniyet teşkilatı İçişleri Bakanlığının bir birimidir. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu polisin yetki ve görevlerini düzenlemektedir. Ancak, burada polise verilen yetkiler, emniyet teşkilatına verilen yetkiler bir güvenlik yetkisinin ötesinde, adli yargının görev alanına giren yetkilerdir. Tutuklama, gözaltına alma yetkisi, dinleme sürelerinin uzatılmasına ilişkin düzenlemeler, yine dinlemeye ilişkin konularda Ankara'da belli bir mahkemenin yetkili mahkeme olarak tayin edilmiş olması, bütün bunlar göz önüne alındığında, gerçekte tasarının asli komisyon olarak İçişleri Komisyonunda değil, Adalet Komisyonunda görüşülmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, Meclis Başkanlığının bu tasarının asli komisyonu olarak İçişleri Komisyonunu belirlemiş olması İç Tüzük'e aykırıdır. İç Tüzük'ün komisyonların yetkilerini düzenleyen maddesinin gerekçelerine bakıldığında, bu tasarının asli komisyon olarak Adalet Komisyonunda görüşülmesi gerektiği ortaya çıkar.

Varsayalım ki asli komisyon İçişleri Komisyonudur, Meclis Başkanlığı öyle takdir etmiştir Anayasa'ya aykırı olduğu hâlde. Adalet ve Anayasa Komisyonlarını çok yakından ilgilendiren düzenlemeleri içeren bu tasarının tali komisyonlarda görüşülmeden, sadece İçişleri Komisyonunda görüşülüp o komisyonların görüşleri alınmaksızın Genel Kurula getirilmiş olması Anayasa'ya aykırıdır Sayın Başkan. Bu nedenle, bu tasarının görüşülmesi mümkün değildir efendim. Bu konudaki usulünüz İç Tüzük'e aykırıdır.