Konu:İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Ve Teklifi
Yasama Yılı:2
Birleşim:121
Tarih:19/06/2012


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 277 sıra numaralı İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı'nın 7'nci maddesindeki önerge üzerinde söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime başlamadan önce -bütün milletvekilleri dile getirdiler- dün sabaha karşı yapılan menfur saldırıda hayatlarını kaybeden kıdemli çavuş Ali Gümüş, piyade onbaşı Cahit Kılıç, piyade onbaşı İsa Sayın, piyade er Umut Bulut, piyade er Ali Yasin Erosmanoğlu, piyade er Mustafa Türkmen, piyade er Yaşar Doymuş, ulaştırma er Samet Bütün'ü, bütün şehitlerimizi saygıyla anıyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bütün ailelerin acılarını yürekten paylaşıyorum sözlerimin başında.

Burada kanun tasarısının 7'nci maddesine bir dördüncü fıkra eklenmesiyle ilgili söz aldım, bu fıkrada da, "Bu fıkra kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verecek kuruluşların tespitinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır." ibaresinin  bu maddeye eklenmesini talep ediyoruz. Buradaki gerekçemiz de şudur: Teklif ile, 10 işçiden az çalışanı bulunan işyerleri açısından verilecek destek hizmetlerini sunacak kuruluş veya şirketlerin tespitinde objektif kriterlerin oluşturulabilmesi ve rekabetin sağlanabilmesi amacıyla şirketlerle Bakanlık arasındaki sözleşmelerin Kamu İhale Kanunu hükümleri ve kriterleri çerçevesinde belirlenmesini teklif etmekteyiz değerli arkadaşlarım.

Şimdi bunu yapmamızdaki, bu teklifte bulunmamızdaki amaç şudur: Özellikle -biraz önce  milletvekili arkadaşlarım da bahsettiler- son on yıldaki yani iktidarınız dönemindeki iş kazalarında, ölümlü iş kazalarında 11 bin kişiye yakın canı kaybetmiş bulmaktayız. Bu, ortalama yıl başına 1.100 ölüm demektir. Bunu eğer gün başına böldüğümüz zaman hemen hemen her gün 4 kişiyi iş kazalarında bu ülkede kurban etmekteyiz değerli arkadaşlarım.

İş kazaları sonucunda malul kalanları karşılaştırdığımız zaman 2003 yılında 1.452 rakamı söz konusuyken, 2011 yılında -ne yazık ki bu rakam neredeyse yüzde 100 artmış- 2.086 rakamıyla karşı karşıya kalmaktayız. 2003 yılında 860 işçiyi iş kazalarında kaybetmişken, bugün 2011 yılında 1.563 kişi, neredeyse yüzde 100'e yakın bir artışla karşı karşıya kalmaktayız.

Avrupa ülkeleriyle bunları karşılaştırdığımız zaman, değerli arkadaşlarım, 83 milyon nüfuslu Almanya'da 2010 yılında ölümlü iş kazası sonucu meydana gelen kayıp 519. Düşünebiliyor musunuz? 83 milyon nüfuslu Almanya'da sadece 519 kişi 2010 yılında iş kazası sonucu ölümle kaybediliyor. 64 milyon nüfuslu olan İngiltere'de ise 489 kişi iş kazaları sonucunda hayatını kaybediyor. Yine 17 milyon nüfusu olan Hollanda'da iş kazası sonucu 2010 yılındaki ölüm sayısı 106. Bu konuda eğer bir rekortmen sıralaması yaparsak Avrupa'da ne yazık ki 1'inciyiz, bunun dışında da dünyada 3'üncüyüz yani iş güvenliği açısından ne kadar büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığımızı göstermesi açısından ilginç bir örnektir.

Bu iş kazalarının daha çok yoğun olduğu yerler: Tersanelerde, madenlerde, inşaat sektöründe ve özellikle hidroelektrik santralleriyle ilgili olarak inşaat işletmelerinde karşılaşmaktayız. Bu nedenle, bu iş kazalarının meydana gelmesindeki temel neden, iş kazalarının artmasındaki temel neden, birincisi kuralsızlık, ikincisi güvencesizlik, üçüncüsü ise dikkatsizlik ve en önemlisi de kayıtsız çalışmaktır.

Buradaki tabii, esas, temel argümanlardan bir tanesi de taşeronlaşmadır. Taşeron firmalar, kâr etmenin yolunu iş gücü maliyetlerini düşürmekte görmektedirler ve bu nedenle de iş gücü maliyetlerini düşürmek için de bazı yolları kendilerine göre mübah saymakta ve bu yollara göre hareket etmektedirler.

Bu yollar nelerdir? Ki bunlar çalışma hayatı boyunca incelemeler ve araştırmalar sonucunda, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisinin yapmış olduğu araştırmalar sonucunda ortaya konulan tespitlerimizdir: Bunlardan bir tanesi uzun çalışma saatleridir değerli arkadaşlarım. Uzun çalışma saatleri nedeniyle? Biraz önce değerli milletvekili arkadaşım, Manisa Milletvekilim Özgür Özel de burada en son ölüm olayıyla ilgili, Meclisteki çalışmayla ilgili, ölüm olayındaki tespitinde de haklıdır, o da uzun çalışma saatlerinden kaynaklanan bir olaydır. Diğer olay ise uzun çalışma saatlerine rağmen düşük ücretle olan karşılığıdır. Taşeron firmalar ne yazık ki bu şekildeki çalışma yöntemlerini denemekte, bu çalışma yöntemleri nedeniyle de iş kazalarına acil, daha doğrusu davetiye çıkartmaktadır. Biz, ülkemizde sıfır iş kazasını öngörecek bir yasal düzenlemeyi, gerekli altyapının oluşmasını talep etmekteyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde iş kazalarını minimum düzeye indiririz, temennimiz ve talebimiz budur. Bu nedenle biraz önce sözlerimde ifade etmiş olduğum 7'nci maddeye dördüncü fıkranın eklenmesi konusundaki önergemizi tekrarlıyorum. Bu konuda desteğinizi bekliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.