Konu:Süleyman Çelebi Ve 6 Milletvekilinin Tasarının Başlığının Değiştirilmesine Ve Bu Doğrultuda Tasarı Metninde Geçen Bir İbarenin Tüm Metinde Değiştirilmesine Yönelik Önergelerini İç Tüzük'ün 87'nci Maddesine Uygun Bulmadığından İşleme Almaması Nedeniyle Başkanın Tutumu Hakkında
Yasama Yılı:2
Birleşim:121
Tarih:19/06/2012


SÜLEYMAN ÇELEBİ VE 6 MİLLETVEKİLİNİN TASARININ BAŞLIĞININ DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU DOĞRULTUDA TASARI METNİNDE GEÇEN BİR İBARENİN TÜM METİNDE DEĞİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERGELERİNİ İÇ TÜZÜK'ÜN 87'NCİ MADDESİNE UYGUN BULMADIĞINDAN İŞLEME ALMAMASI NEDENİYLE BAŞKANIN TUTUMU HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de Hakkâri'de şehit edilen askerlerimizden dolayı büyük bir acı ve ızdırap duyduğumu belirtiyor; kendilerine Tanrı'dan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Acılarını paylaştığımı da belirtmek istiyorum.

Ama maalesef Türkiye'de bu acı olayları siyasi iktidar sona erdirmek konusunda en ufak bir çaba göstermemektedir, bunların üzerinde politika yapmaktadır. Bülent Arınç bugün diyor ki: "Sayıları çoktu, geldiler, silahları vardı." Böyle bayağı bir beyanat verilmez; bu, milletle alay etmek demektir. Bu milletin acılarını paylaşıp acılarına çare bulunması lazımken siyasi iktidar kendi keyfine bakıyor. Hani Tayyip Erdoğan Almanya'ya gitmiyordu? Dedi ki: "Askerler şehit oldu. Onun için gitmiyorum." O zaman, şu kadar şehit varken, Urfa'da 13 tane vatandaşımız diri diri yanınca niye acaba Amerika'da, yurt dışında keyfine bakıyor? O zaman, seyahatini yarım kesip gelmesi lazım.

Şimdi, arkadaşlar, ben bu AKP'lilere hayret ediyorum. Hangi olay sizin bakanlarınızın bu görevden ayrılmasına neden oluyor? Şimdi Adalet Bakanlığının makamında oturan kişi? 13 vatandaş bir yanıyor. Geçen gün bir nakil aracında 8 tane vatandaş daha yandı. Keyfine bakıyor, hiç sorumluluk yok. İnsanda bir vicdan var, bir sorumluluk duygusu var. Arkadaşlar, bir memlekette 20 tane vatandaş diri diri yanıyor, sorumlusu Adalet Bakanı; o hâlâ pişkin, yerinde oturuyor. Neyse zamanım da çok az?

Sayın Başkan, şimdi burada bir kanun başlığının değiştirilmesiyle ilgili verilen bir önerge? 87'nci maddede ne diyor? "Kanunlarda veya İçtüzükte aksine bir hüküm yoksa?" Yani şimdiye kadar böyle bir uygulama oldu mu, olmadı mı, bilmiyoruz. Bir kanunun başlığı yanlış olursa nasıl düzeltirsiniz?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - 1'inci maddeyle bağlantılı olarak.

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, maddeyle bağlantısı yok. O zaman maddeyle bağlantısı olsa burada izahınız olmaz. Diyorsunuz ki: "Maddelerde değişiklik olursa?"

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bugüne kadar öyle yaptık.

KAMER GENÇ (Devamla) - Buna göre, bence, bu önergeyi işleme alırsınız, müzakeresi yapılır, gerekirse kabul veya reddedilir. Aksi takdirde, siz, başlıktaki bir hatanın önergeyle düzeltilemeyeceği yönünde burada bir uygulama başlatırsanız, o zaman bu kötü bir örnek olur. Burada önemli olan akıl ve mantıktır. Yani tamam, İç Tüzük'ü yapanların her şeyi enine, boyuna düşündükleri düşünülemez. Yani bir kanunun başlığı eğer metne uymuyorsa -hakikaten bazı kanunlarda bu konularda şey olabilir- değiştirilir; gerçi şu anda aklıma gelmiyor ama başlık değiştirilmesi teklif edilebilir, bunu engelleyen bir hüküm yok. Engelleyen bir hüküm olmadığına göre ve bu müspet bir sonuç doğuracağına göre bence uygulamanızın bu yolda olması lazım. Yani önergeyi verirler, önerge üzerinde müzakere açılır, ondan sonra sonuca ulaşılır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - Yoksa önergeyi kabul etmezsek çok kötü sonuçları olur, yani daha doğrusu hatalı sonuç doğurur. Bundan sonraki uygulamalar da böyle olursa, o zaman çok açık ve seçik hata olan konuları değiştirme imkânımız olmaz.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.