Konu:(9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu'yla ilgili verilen önergelerin oylamalarının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında
Yasama Yılı:5
Birleşim:44
Tarih:20/01/2015


(9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu'yla ilgili verilen önergelerin oylamalarının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

İç Tüzük'ün "Soruşturmanın sonuçlandırılması" başlıklı 112'nci maddesinin ilgili fıkrası şöyle diyor: "Komisyonun Yüce Divana sevk etmeme yönündeki raporlarının reddi ancak Yüce Divana sevk yönünde verilen bir önergenin kabulüyle mümkün olur." Yüce Divana sevk yönünde verilen önergeler 2 eski Sayın Bakanla ilgili olarak yapılan oylamada kabul edilmedi. Dolayısıyla, Yüce Divana sevk edilmeme yönünde Genel Kurul bir irade ortaya koydu bunda kuşku yok. Sorun; bu oylamanın sonucunu Sayın Başkan ilan ederken "Önerge kabul edilmemiştir." dedikten sonra, o hâlde "Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu kabul edilmiştir." cümlesindedir.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Öyle demişti, buradan o çıkar.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hayır, buradan o çıkmaz. Sadece, Yüce Divana sevk önergesi kabul edilmemiştir. Eğer illa Genel Kurul iradesini yorumlayacak isek, Genel Kurul iradesi Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu'nun reddi yönündedir çünkü ret yönünde çıkan oylar, İç Tüzük'te yazılı olmamakla birlikte, salt çoğunluk olan 276'yı bulmuş değildi.

Size bir örnek vermek istiyorum: Varsayalım ki Yüce Divana sevk yönünde bir önerge yok, biz Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu'nu yine burada görüşeceğiz -İç Tüzük emridir bu- ama Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu oylamaya sunulmayacak çünkü Yüce Divana sevk yönünde bir talep yok; sadece görüşülecek ve kalacak.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Yani, kabul edilmiş olacak.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Böyle bir durumda oylamaya sunulmayan bir rapor "kabul edilmiştir" veya "reddedilmiştir" gibi bir sonuca yönelik olarak bir işleme tabi tutulmayan rapor bizim şimdi bu akşam yaşadığımız örnekte "Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu kabul edilmiştir." gibi bir sonuca bağlanamaz; bu, İç Tüzük'e aykırıdır.

Sayın Başkan, eğer bu tutumunda ısrar eder, bu tutumunu değiştirmez ise eylemli İç Tüzük ihlali yapmış olur. İç Tüzük açık.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Sayın Başkan "kabul edilmiştir" değil de "reddedilmemiştir" diyebilirsiniz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, hayır, Yüce Divana sevk yönünde verilen önergeler reddedilmiştir. Sayın Başkanın ilan etmesi gereken sonuç budur. Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu'nun Genel Kurul tarafından kabul edildiğine ilişkin bir irade yoktur.

Sayın Başkan her oylama öncesinde önergeleri okuyor, içeriğini okuyor ve ondan sonra oylamaya geçiyor. Oylanan rapor değil arkadaşlar. Tutum yanlış. Bugüne kadarki uygulamaların böyle olması Başkanlığın tutumunun doğru olduğu anlamına gelmez.

Ben, Sayın Başkanın tutumunu değiştirmesi gerektiğini tekrar ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)