Konu:Ekonomi Eski Bakanı M. Z. Çağlayan hakkında, bir şahıstan sağlanan miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında bu şahsın İran'a altın ihracatı yapması işlerinde imtiyaz sağladığı, Gana'dan kaçak yollarla yurda sokulmak istendiği iddia edilen 1,5 ton altınla ilgili adli ve idari soruşturmaları engelleyerek altının Dubai'ye çıkışını sağlamaya çalıştığı ve bu eylemlerin Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet oluşturduğu, TCK'nın 204 ve 252. maddelerine uyduğu; İçişleri Eski Bakanı M. Güler hakkında, bir şahıstan sağlanan miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında bu şahsın araçlarına trafikte emniyet şeridini kullanma imtiyazı verdiği ve söz konusu şahıs için koruma polisi görevlendirdiği, bu şahısla ilgili adli veya istihbari çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılması için talimat verdiği, bu şahsın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi için girişimlerde bulunduğu ve bu eylemlerin TCK'nın 204, 255, 252 ve 285. maddelerine uyduğu; AB Eski Bakanı E. Bağış hakkında, bir şahıstan sağlanan miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında bu şahsın turizm belgeli bir otel kiralama girişimi ile yakınlarına vize alınması işleri için aracılık ettiği ve bu eylemlerin TCK'nın 255 ve 252. maddelerine uyduğu; Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı E. Bayraktar hakkında, bir suç örgütünün yönetici ve üyelerinin kendilerine sağlanan ve miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı menfaatler karşılığında kişiye özel imtiyazlı imar planlarını onaylattıkları ve imar planlarına aykırı olarak yapılan bazı projelerin usulsüzlüklerine göz yumdukları ve denetimlerden sorunsuzca geçmelerini sağladıkları ve bu eylemlerin TCK'nın 255 ve 257. maddelerine uyduğu iddialarıyla bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:44
Tarih:20/01/2015


Ekonomi Eski Bakanı M. Z. Çağlayan hakkında, bir şahıstan sağlanan miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında bu şahsın İran'a altın ihracatı yapması işlerinde imtiyaz sağladığı, Gana'dan kaçak yollarla yurda sokulmak istendiği iddia edilen 1,5 ton altınla ilgili adli ve idari soruşturmaları engelleyerek altının Dubai'ye çıkışını sağlamaya çalıştığı ve bu eylemlerin Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet oluşturduğu, TCK'nın 204 ve 252. maddelerine uyduğu; İçişleri Eski Bakanı M. Güler hakkında, bir şahıstan sağlanan miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında bu şahsın araçlarına trafikte emniyet şeridini kullanma imtiyazı verdiği ve söz konusu şahıs için koruma polisi görevlendirdiği, bu şahısla ilgili adli veya istihbari çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılması için talimat verdiği, bu şahsın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi için girişimlerde bulunduğu ve bu eylemlerin TCK'nın 204, 255, 252 ve 285. maddelerine uyduğu; AB Eski Bakanı E. Bağış hakkında, bir şahıstan sağlanan miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında bu şahsın turizm belgeli bir otel kiralama girişimi ile yakınlarına vize alınması işleri için aracılık ettiği ve bu eylemlerin TCK'nın 255 ve 252. maddelerine uyduğu; Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı E. Bayraktar hakkında, bir suç örgütünün yönetici ve üyelerinin kendilerine sağlanan ve miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı menfaatler karşılığında kişiye özel imtiyazlı imar planlarını onaylattıkları ve imar planlarına aykırı olarak yapılan bazı projelerin usulsüzlüklerine göz yumdukları ve denetimlerden sorunsuzca geçmelerini sağladıkları ve bu eylemlerin TCK'nın 255 ve 257. maddelerine uyduğu iddialarıyla bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BİLAL UÇAR (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 681 sıra sayılı Ekonomi eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan, İçişleri eski Bakanı Muammer Güler, Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış ile Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında kurulan Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu üzerinde şahsım adına söz aldım. Bu vesileyle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Komisyonumuz, Anayasa'nın 100'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 109 ila 112'nci maddeleri ile diğer hükümleri ve Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri çerçevesinde görev yapmıştır. Kamuoyunda "17 Aralık operasyonu" olarak bilinen, 4 eski bakanın da isminin geçtiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen 2012/120653 numaralı soruşturma, ilgili bakanlar dışındaki şüpheliler yönünden kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla sonuçlanmış ve itiraz üzerine İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesince ele alınan söz konusu karar hukuka uygun bulunarak, vaki itirazların reddiyle 15 Aralık 2014 tarih ve 2014/3162 sayılı kararla kesinleşmiştir. Bu takipsizlik kararı da Komisyonumuzun çalışmalarına ışık tutmuştur.

Komisyonumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 107'nci maddesine göre ve soruşturma önergesinde belirtilen iddialarla ilgili olarak, Ekonomi eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan hakkında soruşturma önergesinde belirtildiği üzere, Rıza Sarraf'tan sağlanan miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında bu şahsın İran'a altın ticareti yapması işlerine imtiyaz sağladığı, Gana'dan kaçak yollarla yurda sokulmak istenen altınlara aracılık ettiği, 1,5 ton altınıyla ilgili adli ve idari soruşturmaları engelleyerek altının Dubai'ye çıkışını sağlamaya çalıştığı konusunda sahtecilik, kaçakçılık ve rüşvet suçlarından dolayı soruşturma yapılmıştır. Bu konuda deliller toplanmış, Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan Komisyon huzurunda savunmasını yapmıştır. İlgili eski bakan savunmasında özet olarak, cumhuriyet savcılığı ve kolluk tarafından yapılan soruşturmaların Anayasa'ya, kanunlara ve Meclis İçtüzügü'ne aykırı yürütüldüğünden bahisle geçersiz olduğunu ileri sürdükten sonra, altın ihracatıyla ilgili usulsüz olarak yapmış olduğu hiçbir işlem olmadığı gibi, imtiyaz sağladığı iddiasının da tamamen gerçek dışı olduğunu, keza Gana'dan yurda kaçak sokulmak istendiği iddia edilen 1,5 ton altınla ilgili olarak da adli veya idari soruşturmaları engelleme konusunda hiçbir hareketinin olmadığını ifade etmiştir. Ayrıca, sahtecilikten bahsedilmekteyse de sahte olarak düzenlediği bir belge olmadığını belirtmiştir. Ortada bir kaçakçılık suçunun olmadığının cumhuriyet savcılığı tarafından tespit edildiğini, bu durumda kendisinin bu suça iştirak ettiği iddiasının da hiçbir mesnedinin olmadığını söylemiştir. Hediye olarak verildiği iddia edilen saat ve piyanonun parasını da ödediğini ifade etmiştir.

Komisyonumuzca yapılan soruşturmada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yukarıda yer verilen olaylarla ilgili olarak yürütülen soruşturma sonucunda fiilin kaçakçılık suçunu oluşturmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verilip itiraza müteakip kararın kesinleştiği, dolayısıyla ortada bir kaçakçılık suçunun bulunmadığı; diğer hususlarla ilgili de, irtibatlı şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yapılıp kolluk ve soruşturmaya başlangıçta karar veren cumhuriyet savcılarının yürüttüğü soruşturmada toplanan delillerin hukuka aykırı toplanması nedeniyle geçersiz sayılarak diğer hususların da suç oluşturmadığından bahisle, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği ve bu kararın da itiraza müteakip kesinleştiğini ifade etmiştir.

İçişleri eski Bakanı Muammer Güler hakkında, yine, Rıza Sarraf'tan sağlanan miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında bu şahsın araçlarına trafikte emniyet şeridini kullanma imtiyazı verdiği ve adı geçen için koruma polisi görevlendirdiği, bu şahıs ile göz altına alınan bazı şüphelilerin ve yakınlarının yasaya aykırı olarak istisnai yoldan Türk vatandaşlığına geçirilmesini sağladığı, bu şahısla ilgili adli veya istihbari çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılması için talimat verdiği, bu şahsın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi için girişimde bulunduğu ve bu fiillerinden dolayı resmî belgede sahtecilik, nüfuz ticareti, rüşvet ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlarından Komisyonumuz soruşturma yapmıştır.

İlgili bakan soruşturma önergesindeki fiillerle ilgili olarak savunmasında özetle, trafikte emniyet şeridini kullandırma ve koruma tahsis etme yetkisinin illerde valilere ait olduğunu ve koruma tahsis kararının verilmesinde kendisinin bir katkısının olmadığını, keza plaka tahsisinde hukuka aykırı bir durum olmadığını, istisnai vatandaşlığa yapılan müracaatın kendi bakanlığı döneminden önce başlatıldığını ve sürecin de mevzuata uygun bir şekilde yürütülerek Bakanlar Kurulu kararıyla verildiğini, Rıza Sarraf hakkında adli veya istihbari bir soruşturma yapılıp yapılmadığının araştırılması iddiasıyla ilgili olarak da, ilgili kişinin bazı sivil kişiler tarafından takip edildiğini bildirmesi üzerine konunun güvenlik açısından araştırılmasını istediğini, yapılan adli soruşturmadan haberi olmadığını beyan etmiştir.

Soruşturma önergesinde bahsedilen basında çıkan haberleri engellemeye çalıştığı iddiası üzerine de, ilgili şahsın aleyhinde haksız bir yayın yapılacağını kendisine bildirmesi dolayısıyla tanıdığı bazı medya gruplarının genel yayın yönetmelerini haberdar ettiğini, bunun dışında herhangi bir haberin engellenmesi veya baskı yapılmasının kesinlikle söz konusu olmadığını beyan etmiştir.

Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış hakkında Rıza Sarraf'tan sağlanan miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında bu şahsın turizm belgeli bir otel kiralama girişimi ile yakınlarına vize alınması işleri için aracılık ettiği, bu şahısla ilgili bir soruşturma olup olmadığı yönünde ilgili kurum ve kuruluşlarda araştırma yapılmasını sağladığı, bu şahsın faaliyetiyle ilgili olarak basında haber yapılmasının önlenmesi için girişimlerde bulunduğu ileri sürülerek bu hususların Komisyonumuzca soruşturulması istenmiştir.

İlgili bakan savunmasında özet olarak, Rıza Sarraf'ın otel açma teşebbüsünde bulunduğunu, bunun için de kendisinin de tanıdığı bir şahıstan bina satın aldığı yolunda bir bilgi paylaşımında bulunduğunu, kendisinin de "Hayırlı olsun." demek dışında hiçbir ilgisinin ve dahlinin olmadığını, bildiği kadarıyla bu projenin gerçekleşmediğini, kaldı ki otel açmak için gerekli izinlerin Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkisinde olduğunu, bu iddiaların asılsız olduğunu, bu şahısla ilgili soruşturma olup olmadığı yönünde ilgili kurumlarda araştırma yaptığı yönündeki iddiaların da tamamen gerçek dışı olduğunu, bu şahsın faaliyetiyle ilgili basında haber çıkmasının önlenmesi yönünde basın kuruluşları üzerinde bir girişiminin olmadığını beyan etmiştir. Bu savunmaların dışında, dinlenen tanıkların da bahse konu olaylardan dolayı veya başka bir şekilde bir menfaat temin ettiğine dair bir beyanda bulunmadıkları anlaşılmıştır. Bu olaylarla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rıza Sarraf ve diğerleri hakkında rüşvet suçundan yapmış olduğu soruşturma neticesinde, haklarında soruşturma yapılan şüphelilerin eylemlerinin rüşvet verme suçunu oluşturmadığı, esasen bu konuyla ilgili teknik takip ve dinleme kayıtlarının usulsüz, kanuna aykırı elde edildiği gerekçesiyle takipsizlik kararı vermiş ve bu karar yapılan itirazların reddedilmesi neticesinde kesinleşmiştir.

Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında, bir suç örgütünün yönetici ve üyelerinin kendilerine sağlanan ve miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı menfaatler karşılığında kişiye özel imtiyazlı imar planları onaylattıklarını, imar planlarına aykırı olarak yapılan bazı projelerin usulsüzlüklerine göz yumdukları ve denetimlerden sorumsuzca geçmelerini sağladıkları ve bu eylemlerin bir kısmının Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın görevde olduğu sırada ve onun bilgisi doğrultusunda gerçekleştirildiği, ayrıca bu Bakanlıktan iş alan bazı şirketlerin yemek işlerinin yakınlarının ortağı olduğu şirketlere verilmesi için aracılık ettiği şeklindeki soruşturma önergesinin konusunu oluşturan iddialar da yine Komisyonumuzca soruşturulmuş ve yapılan incelemede ve ilgili bakanın savunmalarında da belirtilen şekilde, bahsedilen konulardan dolayı tarafları olan kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmî belgeyi bozma, yok etme veya gizleme, rüşvet almak ve vermek, imar kirliliğine neden olmak, suç işlemek için örgüt kurmak, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve görevi kötüye kullanmak suçlarından dolayı yapılan soruşturma sonucunda suç işlendiğine dair hiçbir delil elde edilemediği gerekçesiyle takipsizlik kararı verilerek verilen kararın kesinleştiği anlaşılmıştır.

Ayrıca, Komisyonumuz tarafından yapılan soruşturma sonucunda da soruşturma önergesinde yazılı fiillerin işlendiğine dair hiçbir delil elde edilememiştir. Tüm dosya münderecatı ile gerekçesi raporda detaylı şekilde belirtildiği üzere, Yüce Divana sevk konusunda yeterli şüpheye ulaşılmadığından Ekonomi eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan, İçişleri eski Bakanı Muammer Güler, Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış ile Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın Yüce Divana sevk edilmemesine Komisyonumuzun 5 Ocak 2015 tarihli toplantısında oy çokluğuyla karar verilmiştir. Komisyonumuz çalışmalarını büyük bir özveriyle tamamlamıştır. Takdir Genel Kurulundur.

Sözlerime son verirken yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)