Konu:Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu'nun sunumunu eksik yaptığına ve gizli oylamanın sağlıklı bir şekilde yapılması için Başkanlık Divanının gerekli önlemleri almasını talep ettiğine ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:44
Tarih:20/01/2015


Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu'nun sunumunu eksik yaptığına ve gizli oylamanın sağlıklı bir şekilde yapılması için Başkanlık Divanının gerekli önlemleri almasını talep ettiğine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 4 eski sayın bakanla ilgili Meclis Soruşturması Komisyonunun düzenlemiş olduğu rapor uyarınca ve milletvekillerinin vermiş olduğu Yüce Divana sevk önergeleri uyarınca görüşmelere başlıyoruz. Ancak, Sayın Başkan, iki konuyu dikkatinize sunmak istiyorum.

Birincisi: Siz gündemi özetleyen bir bildirimde bulundunuz. Meclis soruşturması komisyonu kurulmasına esas teşkil eden Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin imzalamış olduğu önerge ile sizin açıklamanızı karşılaştırdım. Siz 3 eski sayın bakanla ilgili olarak iddiaları ortaya koyarken "bir şahıstan sağlanan menfaat" iddiasını ileri sürdünüz. Bu şahsın kim olduğu Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin Meclis soruşturması komisyonu açılması yönündeki önergelerinde mevcut, yazılı; Rıza Sarraf. Acaba bu ismi Genel Kurulun bilgisine neden sunmadınız, merak ettim. Sunumunuz eksiktir, İç Tüzük'e aykırıdır. Eğer, iddia, falan kişiden -isim belirtilerek- bir menfaat sağlandığı yönünde ise Başkanlık makamına düşen görev, bu iddiayı açıklıkla Genel Kurulun bilgisine sunmaktır. Burada sizin Genel Kurula yapmış olduğunuz sunumun Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu'nun eksik olarak yansıtılması gibi bir sonucu olduğu açıktır. O nedenle, ben, sunumunuzu tekrarlamanızı, iddiayı açık seçik bir şekilde Genel Kurulun bilgisine sunmanızı talep ediyorum.

İkinci söyleyeceğim konu şudur: Bugün görüşmeleri yapacağız, önergeler okunacak, 6 milletvekili görüşlerini ifade edecek, eski sayın bakanlar dilerlerse savunma haklarını kullanacaklar, sonuçta oylamaya geçeceğiz. Oylama, hepinizin bildiği gibi, İç Tüzük'e göre gizli olarak yapılacaktır.

Ben İç Tüzük'ün gizli oylamayla ilgili maddesini okuyup bilginize sunmak istiyorum. Madde 148, başlık "Gizli oylama usulü", madde şöyle diyor: "Milletvekillerine, beyaz, yeşil ve kırmızı renkte üç yuvarlak birden verilir. Bunlardan oy olarak kullanılacak yuvarlak, bunun için gösterilen kutuya atılır. Diğer iki yuvarlak ayrıca belirtilen yere bırakılır." Bugüne kadarki uygulamada söz konusu yuvarlaklar yani oy olarak tercih edilen yuvarlağın zarfa konulup kutuya atılmasından sonra kalan 2 yuvarlak oy kabininde bırakılmaktadır. Oylamanın gizliliğine riayet ve oylamanın selameti açısından ben İç Tüzük'ün bu hükmünün Sayın Başkan tarafından Genel Kurulun bilgisine bir kez daha sunulmasını ve kullanılmayan 2 yuvarlağın kabinlerde bırakılması konusunda Başkanlık Divanının gerekli önlemi almasını talep ediyorum efendim.

Teşekkür ederim.