Konu:Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:40
Tarih:08/01/2015


Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HARUN TÜFEKCİ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; öncelikle, ceza infaz kurumlarının güvenliğini ilgilendiren bu yasa tasarısıyla alakalı şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, AK PARTİ iktidarları yargıyla alakalı çok önemli reform kararlar almışlardır. Öncelikle, yargının içerisinde bulunduğu sıkıntılar, fiziki imkânlar ve bu konuda neler yapılabilir bire bir gayret gösterilmiş ve reform nitelikteki çalışmalara imza atılmıştır.

Adliye binalarının merdiven altlarından kurtarılarak artık bir saray hâline getirildiğini herkes biliyor. Bugün ceza infaz kurumlarıyla alakalı da fiziki anlamda çok önemli çalışmalara imza atılmakta ve tabii ki hükümlüler de tutuklular da bizim bir insanımızdır, onların da oradaki hayat standartlarıyla ilgili mutlaka düzenlemeler yapılması gerekiyor idi. Bu konuda Hükûmetimiz çok önemli adımlar atarak, ağır ceza merkezlerinde bugün, en ücra bir ilçede bile, önemli, hem adliye sarayları hem de ceza infaz kurumları yapmakta, fiziki anlamda iyileştirmelere devam etmektedir.

Sadece bu alanda değil, tabii ki özellikle kınama ve uyarı cezalarından tutun da Yüksek Askeri Şûra kararlarının yargıya açılmasına varıncaya kadar reformist anlamda çok önemli adımlar atılmıştır. Elbette bunlar yeterli değil. Tabii ki yine yargıçlarımızla ilgili, savcılarımızla alakalı, özlük haklarıyla alakalı çok önemli düzenlemeler yapılmış. Bundan on iki yıl önceki bulundukları konumu kendileri çok iyi biliyorlar ve şu anda hem yargı camiasındaki hâkim, savcı açığı giderilmekte hem personel açığı giderilmekte, kâtiptir, infaz koruma memurudur, mübaşirdir her alanda yeni alımlar devam etmekte. Tabii ki bu yeni düzenleme de, değerli arkadaşlar, ayrıca bir yeni istihdam alanı sağlayacak. Tabii, iç güvenlik bugüne kadar Adalet Bakanlığı tarafından sağlanırken dış güvenlik de 1937 yılında geçici bir görevle İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına verilmiş, 1983'te, bu, teşkilat anlamında dış güvenlik İçişleri Bakanlığına bağlanmış. Ama gördük ki gerek hastaların naklinde yani hükümlülerin hasta olduğu zaman naklinde ve hastaneye gönderilmesinde ve diğer nakillerde gerekse içeride infaz koruma memurları tarafından, jandarma tarafından gelen ziyaretçiler aranacak, o şekilde sorunlar yaşanıyordu. Kısacası, iç güvenlik ve dış güvenlik birbirinin mütemmim cüzüdür, tamamlayıcı parçasıdır ve bu husustaki eksikliği gidermek gerekiyordu. İşte bizler, iktidarıyla muhalefetiyle bu konuda bir adım atılması gerektiği kanaatine vardık ve şu an itibarıyla dış güvenliği de Adalet Bakanlığına bağlamak suretiyle âdeta bir bütünlük, bir yeknesağı da beraberinde getirmiş olacağız.

Bu düzenleme, değerli arkadaşlar, sadece bunu sağlamayacak. Tabii ki kurumlar arasındaki münakaşayı, aralarındaki münazaayı da bir ölçüde gidermiş olacak, sıkıntıyı ortadan kaldırmış olacak. Elbette, bu farklı bakanlıkların farklı çalışması bir sorun olarak karşımızda duruyordu. Bu sorunu, inşallah, bugün bu tasarı yasalaştığı zaman beraberce gidermiş olacağız.

Değerli arkadaşlar, yine, gereksiz yazışmalardan tutun da her türlü masrafın da yaşandığı bir gerçekti.

Yine, bu çalışmalar ışığında Adalet Bakanlığımız dış güvenlik hizmetlerini de yerine getirebilecek kapasiteye ulaşmış ve dış güvenlik hizmetlerinin uzman personelce yürütülecek olması infaz hizmetleri kapasitesini yükseltecektir. Mukayeseli hukukta da Avusturya'da, Almanya'da ve birçok değişik ülkelerde de bu düzenleme böyledir ve bunu, uygun bir düzenlemeyi gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Ben şimdiden, yasalaşacağına inandığım bu tasarının hayırlar getirmesini temenni ediyor, siz değerli heyeti saygı ve hürmetle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)