Konu:2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:5
Birleşim:34
Tarih:19/12/2014


2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA EKREM ÇELEBİ (Ağrı) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kamu İhale Kurumunun 2015 yılı bütçesi üzerine AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Malumunuz olduğu üzere, AK PARTİ iktidarları döneminde kamu yönetiminde vatandaşa hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliğin, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması amacıyla kamu yönetiminde köklü reformlar gerçekleştirilmiştir. Kamu hizmetinin merkezine vatandaşın efendisi olma yerine vatandaşın hizmetkârı olma anlayışı yerleştirilmiştir. Bu çerçevede Bilgi Edinme Kanunu çıkarılmış, 5018 sayılı Kanun ile kamu mali yönetiminde şeffaflık ve hesap verilebilirlik ön plana çıkarılmıştır. Kamu kurumlarına stratejik plan ve faaliyet raporu hazırlama ve bunları kamuoyuyla paylaşma zorunluluğu getirilmiştir.

6085 sayılı yeni Sayıştay Kanunu ile Sayıştay denetiminin etkinliği artırılmış, Meclisin kamu kaynaklarının denetlenmesindeki rolü güçlendirilmiştir.

Ülkemizde kamu ihale sisteminin sağlıklı işlemesini temin etmek üzere 2002 yılında kurulan Kamu İhale Kurumunun, kamu alımlarında saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi ve ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ilkeleri çerçevesinde önemli görev ve yetkileri bulunmaktadır.

Kamu İhale Kurumunun başlıca görev ve yetkileri nelerdir, bunları da sizinle paylaşmak istiyorum: İhale sürecinde idarelerce gerçekleştirilen işlemlere ilişkin başvuruları inceleyerek karara bağlamak; kamu ihale mevzuatı ve bunlara ilişkin ikincil mevzuatı hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek; ihale ilanlarıyla ilgili esas ve usulleri belirlemek ve Kamu İhale Bültenini yayımlamaktır.

Yine, yıllık 100 milyar liralık olan bir alım piyasası ve bu piyasada rol oynayan 25 bini aşkın idare, 300 bini aşkın isteklilerden oluşan bir alanda ihale süreçlerini yönetmenin zorluğu ortadadır. Buna rağmen kurum görevlerini başarıyla yerine getirmektedir.

Kurum tarafından yerine getirilen faaliyetlerin önemini anlayabilmek için öncelikle kurumun faaliyet gösterdiği alana ilişkin rakamsal verilere bakmak gerekiyor. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu alanda, 45.871'i mal alımı, 25.277'si yapım işleri olmak üzere 2013 yılında toplamda 116.929 adet ihale gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında gerçekleşen kamu alımlarının büyüklüğü ise 105,5 milyar Türk lirasıdır. Söz konusu dönemde gerçekleştirilen ihalelerin adet ve parasal büyüklüğü ortadadır.

2013 yılında kuruma ulaşan 5.093 adet şikâyetin incelemesi yapılmış olup ve bu incelemeler neticesinde alınan kurul kararlarına karşı idari yargıda sadece 773 adet dava açılmıştır.

Değerli milletvekilleri, şu bilgiyi önemle sizlere arz etmek istiyorum: Toplamda 116.929 adet ihale yapılıyor, bu ihalelere ilişkin 5.093 şikâyet gerçekleşiyor ve bunların da sadece 773 adeti idari yargıya başvuruyor. Dolayısıyla geri kalan kurum tarafından çözümleniyor.

2013 yılı için kanun kapsamındaki ihalelerde ortaya çıkan uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 85'inin yargı yoluna başvurulmadan Kamu İhale Kurumu tarafından çözümlendiği -demin de arz ettim, yukarıda da anlatmıştım- anlaşılmaktadır.

Bahsettiğim bu veriler kurumun şikâyet incelemelerinde geldiği noktayı ve hizmet alanların kurum kararlarından duyduğu memnuniyeti göstermesi açısından çok önemlidir.

2014 yılına gelindiğinde ise ilk altı aylık veriler çerçevesinde toplamda 56,3 milyar TL alım gerçekleştirilmiştir. İlk on aylık dönemde ise bu ihalelerle ilgili olarak 3.231 itiraz başvurusu yapılmıştır. Şikâyet başvurularına ilişkin verilen kararların içeriğinde görülen bu iyileşmenin yanı sıra başvuruların çözüme ulaştırılma sürecinde de gelişmeler kaydedilmiştir.

2013 yılı verilerine göre, kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurularına ilişkin olarak ihale işlem dosyasının kuruma ulaşmasından karar verilene kadar ortalama geçen süre yirmi günün altına düşmüştür.

Yine, kurumun İnternet sayfası incelendiğinde, hizmet standartları tablosuyla hangi hizmetin ne kadar sürede tamamlanacağına ilişkin olarak kamuoyuna bir taahhütte bulunduğu görülmektedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

EKREM ÇELEBİ (Devamla) - Bu uygulamanın, AK PARTİ iktidarlarının vatandaşa hizmet anlayışının bir yansıması olarak takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle 2015 yılı bütçemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)