Konu:2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:5
Birleşim:31
Tarih:16/12/2014


2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AK PARTİ GRUBU ADINA HALİL MAZICIOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2015 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı görüşmelerinin altıncı turunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, 2015 mali yılı bütçesinin hazırlanmasında emeği geçen Maliye Bakanımıza, bürokratlarına, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan ve üyelerine ve tüm kamu bürokrasisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlar, enerji, sürdürülebilir kalkınmada ve ülkelerin refah seviyelerinin artmasında önemli bir konumda yer almaktadır; bir başka deyişle, bir ülkede büyümenin ölçüsü enerji tüketimiyle doğru orantılıdır. Bu açıdan bakıldığında, son yıllarda ülkemiz ekonomisinde ve vatandaşlarımızın refah seviyelerinde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Ülkemizin son on iki yılda yaşadığı bu yüksek ekonomik gelişme ve artan refah seviyesinin sonucu olarak enerji sektörünün her alanında hızlı bir talep artışı olmaktadır. Türkiye OECD ülkeleri içerisinde, geçtiğimiz on iki yıllık dönemde, enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülke durumunda olup önümüzdeki on yıl içinde de enerji talebinin 2 kat artacağı öngörülmektedir. Enerji ve doğal kaynaklar alanını yönetirken, dışa bağımlılığı azaltmak, 2 katına çıkacak olan enerji talep artışını sorunsuz karşılamak ve arz güvenliğini sağlamak için gerekli politika ve stratejiler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir.

Bakanlığımız, ülkemiz enerji ve yer altı kaynaklarının ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayacak şekilde değerlendirilmesini amaçlayarak çalışmalarını bu doğrultuda yoğunlaştırmaktadır. Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmaların sonucunda ne denli başarılı bir ivme sergilediği bugün mevcudumuzdaki enerji verileriyle de kanıtlanır niteliktedir. Bu çalışmalar sayesinde 2002 yılında 31.846 megavat olan elektrik enerji kurulu gücümüz 2014 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla, Alim Hocamın uyarılarıyla...

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Kamu yok artık, kamunun yatırımları yüzde 5.

HALİL MAZICIOĞLU (Devamla) - ...kamu ve özel sektörle birlikte 2 kattan fazla artarak 68.845 megavata yükselmiştir. Ülkemizin sahip olduğu hidrolik, rüzgâr, güneş ve jeotermal enerji potansiyellerinin enerji üretiminde kullanılması için gerekli yasal altyapı oluşturulmuş ve bürokratik engeller azaltılmıştır.

Değerli milletvekilleri, yine bu çalışmaların bir sonucu olarak 2002 yılında 12.305 megavat olan yenilenebilir enerji kaynakları kurulu gücümüz 2014 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla 2 kattan fazla artarak 27.816 megavata ulaştırılmış olup enerji sepetimizde yenilenebilir kaynak oranı yüzde 40 mertebesine ulaşmıştır. Bu oran birçok Avrupa Birliği üyesi ülke oranının çok üstündedir. 2013 yılında işletmeye alınan santrallerle yaklaşık 7 bin megavatlık, 2014 yılı ilk on bir ayında işletmeye alınan santrallerleyse elektrik enerjisi kurulu gücümüze yaklaşık 5 bin megavatlık bir ek yapılmıştır. Ayrıca, 2002 yılında 298 olan elektrik enerjisi üreten santral sayısı 2013 yılı sonu itibarıyla 907'ye, 2014 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla da yaklaşık 4 katına çıkmıştır.

Ben bu vesileyle bu hizmetleri yapanlara huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Başta Enerji Bakanımız ve ekibine gerçekten teşekkür ediyorum. İnşallah, vekillerimizin de dediği gibi, kamu ve özel ortaklığı artarak ülkemizin enerji konusunda, arz güvenliği konusunda hiçbir sorun olmadan hak ettiği yere kavuşacağını düşünüyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)