Konu:Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:24
Tarih:09/12/2014


Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MHP GRUBU ADINA EDİP SEMİH YALÇIN (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına kendi düşünce, görüş ve tespitlerimizi siz değerli arkadaşlarımızla paylaşmak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, grubumuz adına şunu alenen ifade etmek isterim: Konuşmacı arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi daha önceki dönemlerde 4 kez bu denli kanun Meclise getirilmek suretiyle çıkartılmış ancak bugün itibarıyla 5'inci kez, daha öncekiler eksik kaldığı için, tekrarlanmıştır. Gece yarılarında alelacele getirilen kanunların, muhalefetin görüşü dikkate alınmaksızın ortaya çıkması, muhalefetsiz bir iktidarca gerçekleştirilmesi nedeniyle ihtiyaca cevap verememektedir. Bedelli askerlikle alakalı, iktidarın tekrar ihtiyaç hissetmek suretiyle getirmiş olduğu bu kanun da bu nakıslıktan meydana gelmektedir.

Saygıdeğer arkadaşlarım, gerek Sayın Cumhurbaşkanının gerekse Sayın Başbakanın daha önceki yaptığı açıklamalarda bedelli askerliğin gündemde olmadığı, bu hususta adaletsizliğin olabileceği gibi makul gerekçelerle, bu kanunun gündeme gelmeyeceği kamuoyuna ifade edilmişti ancak "Bu, ifade edilmişti." derken, bunlar çok uzun süre önce söylenmiş sözler değil, son bir aylık veya son bir buçuk aylık süre içerisinde sarf edilen laflardır; ancak bir grup toplantısında aniden tavır değiştirilmek suretiyle konunun Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilmesinin temel sebeplerini, asıl sebeplerini merak ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunun gerçekten Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir ihtiyacı olup olmadığı veya ihtiyaçların kontrol edilmesi, tetkik edilmesi sonunda karar verilmiş olduğu hususunda çok ciddi endişelerimiz var.

Bakınız "Kesinlikle gündemimizde bedelli askerlik yok; parası olan var, parası olmayan var. Biz fakirden yana bir partiyiz." diyen bir zihniyetin, bugün tekrar apar topar bu kanunu gündeme getirmesi, üstelik beşinci defa getirmesi manidardır. "Seçim yatırımı mı yapılıyor?" gibi sorulara muhatap olmaları da bizce gayet doğaldır.

Milliyetçi Hareket Partisi, peşinen ve evvelemirde ifade etmek isterim ki bu kanuna destek verecektir; ancak benim burada yapacağım, söyleyeceğim veya söylemeye çalışacağım hususlar daha önce Sayın Bakanın da, Sayın Millî Savunma Komisyonu Başkanının da komisyonda hep beraber konuştuğumuz, görüştüğümüz ancak kendimizi ifade etmiş olmamıza rağmen kendilerini ikna edemediğimiz meselelerdir. Diğer arkadaşlarımız gibi bunları Genel Kurulda söylemek suretiyle kayda geçirmek ve çekincemiz olan hususları milletle paylaşmak niyetindeyiz.

Öncelikle şu temel hususu, sizin de katılacağınıza inandığım şu temel hususu paylaşarak kendi tespitlerimizi sıralayacağım. Askerliğin yani vatan savunmasının bir bedeli yoktur bunu hepiniz takdir edersiniz. Burada yapılan iş çok farklıdır. Özellikle yaşını doldurmuş, askerliğe pek de elverişli olmayan şahıslara bir kolaylık getirmek, onları kendi aile hayatlarından veya sosyal hayatlarından koparmaksızın bir çözüm yolu bulma gayretinden ibarettir yapılan çalışmalar. Bunlara amenna, bunlara hiçbir şey söylemiyoruz ancak parası olan ile parası olmayanın bir ayrım gözetmek suretiyle toplumda zengin-fakir uçurumunu meydana getirecek şekilde bir kanun çıkarılması takdir edersiniz insanlarımızı, kamuoyunu rahatsız eder.

Bugün itibarıyla, eminim, her milletvekili arkadaşımız bu konuda gerek sosyal medya üzerinden gerek telefon ve telgraf yoluyla, yazılı ve görsel yollarla ikaz edilmekte, yeni yeni talepler kendilerine gelmekte. Buna en çok muhatap olan muhalefet partilerinden birisi de Milliyetçi Hareket Partisidir ve kamuoyunun, özellikle bu kanunun muhataplarının en fazla takıldığı husus, biraz evvel ifade ettiğim zengin-fakir ayrımının bu kanunla yapılacak olmasıdır. Değerli arkadaşlar, bunu kaldırmanın tek yolu, TÜİK verilerini veya başka verileri dikkate almak suretiyle, fakir olan insanlardan bedelli askerlik ücretini almama yönünde bir tasarruf kullandığınız takdirde çok rahatlıkla çözüme kavuşturabilirsiniz.

Bunu Millî Savunma Komisyonunda Değerli Başkana ve Değerli Bakanımıza izah ettik ancak kendileri muhalefetin sözlerini ve tespitlerini dinlemek istemediler. Burada tekrar edeceğiz, burada aynı taleplerde bulunacağız. Grubumda değerli milletvekili arkadaşlarım, bu konuda biraz sonra önerilerini de verecekler. Bu önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisinin Genel Kurulunda dikkate alınacağını ümit ediyoruz, bir ümitle vereceğiz. Dolayısıyla, böyle bir hususu yani özellikle zengin-fakir ayrımıyla alakalı bir hususu hep birlikte çözmüş olacağız. Tabii, bütün bunları yaparken askerlik hizmetinin de sulandırılmaması ve değersizleştirilmemesi gerekmektedir. Sık sık çıkardığınız bedelli askerlik kanunu veya buna benzer er ve erbaşlarda eğer dikkat etmezseniz, çıkarılışı sırasında yanlış yaparsanız, bu gibi kanun tasarıları toplum tarafından kabul ve makbul görülmediği takdirde, eğer görülmezse Türk Silahlı Kuvvetlerini itibarsız hâle getirirsiniz. Bizim bu tür kanunlarda dikkat etmemiz gereken hususlardan biri de budur. Buna da parti olarak, dikkat edilmesini istirham ediyoruz.

Yine ve en önemli hususlardan birisi: Hatırlanırsa Sayın Genel Başkanımızın bir grup konuşmasında Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini ifade ederken özellikle ve özellikle vazgeçilmez şart olarak ortaya koyduğu Genelkurmayın veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin görüş ve düşünceleri bizce önemlidir, çünkü konu askere ait bir konudur çünkü konu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacıyla alakalı bir husustur. Daha da önemlisi, Türkiye'nin içinde bulunduğu iç ve dış tehditlerin had safhada olduğu şu günlerde, böyle bir kararın verilmesi noktasında elbette siyasi irade fevkalade önemlidir. Ancak siyasi iradeyi besleyecek güç, teknik bilgiler Türk Silahlı Kuvvetlerindedir. Onun için, Türk Silahlı Kuvvetlerinin veya Türk Genelkurmayının bu konuda ne söylediği hususu grubumuzu ve partimizi yakından alakadar etmiştir. Ancak, şunu da ifade etmek isterim ki: Daha önceki dönemlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin bedelli askerliğe sıcak bakmamış olmasına rağmen, Sayın Başbakanın açıklamasının hemen ardından "Bu karara saygılıyız" yaklaşımının gelmiş olması ancak bu açıklamaya rağmen, kamuoyunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu hususta rahatsız olduğu bilgileri hepimiz tarafından takip edilmiştir. Yani, daha net olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin veya Türk Genelkurmayının bu konuda ne düşündüğünü, bu hususlardaki çekincelerinin ne olduğunu tamamen biliyor değiliz. Ben bu düşüncemi ve sorumu Millî Savunma Komisyonunda Sayın Bakana ilettim, kendisinden bir cevap aldım, kısmen tatmin olduğum söylenebilir ama burada aslolan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Genel Kurulunda bu sorunun cevabını daha açık, daha net bir şekilde kendisinin ifade etmesidir. Bizim için Türk Silahlı Kuvvetlerinin vereceği kararın önemi de buradan kaynaklanmaktadır.

Yine, merakımız, bu karar alınırken Türk Silahlı Kuvvetlerinin yetkilileri tarafından özellikle güney bölgelerindeki sınır güvenliğiyle alakalı endişelerimizi artıracak veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığından vazgeçirecek herhangi bir endişe var mıdır? Bunun da Sayın Bakanım tarafından burada izah edilmesini hassaten önemle istirham ediyorum.

Çok farklı bir hususa daha temas etmek isterim, bilgim olmadığı için arkadaşlarımızın bizi aydınlatacaklarını zannediyorum: Yine, Türk Silahlı Kuvvetlerinin veya ilgili birimlerin, Millî Savunma Bakanlığımızın bu konuda şehit aileleriyle ilgili bir çalışması var mıdır? Bunların incinmemesi hususunda azami dikkat sarf edilmiş midir? Bu konuda da kafamızda bir soru işareti var. Burada, huzurunuzda bu hususu da arz ediyorum.

Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisinin -sizlerin de yakinen bildiği gibi- daha önceki bedelli askerlikle ilgili Meclis gündemine getirilen konularda verdiği kararlar açıktır, desteklemiştir. Bunu da netice olarak Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına ifade ediyorum, oylarımız olumlu yönde olacaktır. Ancak, Sayın Moroğlu'nun da ifade ettiği gibi, önemle istirham ediyoruz ki muhalefetin bu konuda, çok hassas olan bu konuda sözlerine, düşüncelerine, iktidarı uyarma şekline yetkili arkadaşlarımızın, Hükûmetin mutlak surette dikkat etmesi, toplumda herhangi bir farklı algının oluşmaması adına bu söylenen hususlarla ilgili olarak ortak bir kanaatin geliştirilmesi, ortak bir kararın alınması, bu toplumun geleceği açısından, askerlikle ilgili muhataplarımız açısından fevkalade önemlidir.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlayarak sözlerime son veriyorum.

Sağ olun. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)