Konu:BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:118
Tarih:12/06/2012


BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 271 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

7 Haziran 2012 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Ağrı iline ve Patnos ilçemize yapmış oldukları ziyaretten dolayı zatıalilerine tüm Ağrılılar adına burada şükranlarımı sunuyorum.

Bu kanun tasarısı ile İstanbul'un uluslararası bir finans merkezi hâline getirilmesi, yurt içi tasarrufların arttırılması, finansman imkânlarının çeşitlendirilmesi ve finansman vadelerinin uzatılması, girişimcinin desteklenmesi alanlarında önemli adımlar atılmaktadır. Bu çerçevede bireysel emeklilik sistemi, sigortacılık sektörü, Hazine Müsteşarlığı tarafından kira sertifikaları ihracı, bireysel katılım sermayesi sisteminin esaslarının oluşturulması, girişim sermayesinin desteklenmesi ve fonlama vadelerinin uzatılması konularında düzenlemeler yapılmaktadır.

Bu kanun ile elde edilecek faydaları kısaca özetlemek isterim. Kanun, birden fazla hususta düzenleme yapılmasına imkân sağlamaktadır. Bunlardan bireysel emeklilik sistemi ve sigortacılık kapsamında yapılan değişikliklerle,

1) Ulusal tasarruf seviyesi ve uzun vadeli fon arzının artırılarak cari açığın azaltılması,

2) İstanbul'un uluslararası finans merkezi olmasına katkıda bulunabilecek düzenlemelerin yapılması,

3) İşverenlerin bireysel emeklilik sistemine katılımının artırılması,

4) Kamu tarafından katılımcılara sunulan teşviklerin görünürlüğünün artırılması ve katılımcılar nezdinde daha basit ve anlaşılır hâle getirilmesiyle teşviklerin daha adil dağıtımının sağlanması,

5) Sistemdeki işlem maliyetlerinin azaltılması,

6) Yurt içinde veya uluslararası piyasalardan sigorta ve reasürans teminatı bulunmayan risklerin teminat altına alınabilmesinin sağlanması,

7) Güvence Hesabının görev ve fonksiyonlarının yeniden düzenlemesi ile zorunlu sigortaların yaygınlaştırılması,

8) Sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi paylaşımının daha etkin biçimde gerçekleştirilmesi ve gözetiminin etkin kılınması,

9) Alternatif bir uyuşmazlık çözüm mekanizması öngören sigortacılıkta tahkim sisteminin işlerliğinin artırılabilmesi amaçlanmaktadır.

Yine bireysel emeklilik sistemi düzenlemeleri, düzenlemenin etkileri yani neler getiriyor burada:

Tasarıyla yurt içi tasarrufların artırılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, mevcut teşvik sisteminin devamı hâlinde bireysel emeklilik sisteminde oluşacak katılımcı sayısı ve fon büyüklüğüyle getirilmesi öngörülen devlet katkısı sistemi sonucunda söz konusu parametrelerde oluşabilecek durumlara ilişkin olarak on yıllık bir analiz yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucuna göre, mevcut teşvik sisteminin devamı hâlinde on yıllık süre sonunda sistemde yaklaşık 5,5 milyon katılımcıya ulaşılabileceği öngörülmektedir. Bununla birlikte, devlet katkısı sistemine geçilmesi hâlinde ise bu sayının 2 katına kadar çıkabileceği öngörülmektedir. Yapılan analizler sistemde oluşabilecek fon büyüklüğü açısından da yukarıda belirtilen etkiye benzer sonuçlara işaret etmektedir. Buna göre, mevcut sistem devam ettiği takdirde bugünkü fiyatlarla ulaşılabilecek fon büyüklüğünün gayrisafi hasılanın yaklaşık olarak yüzde 4'ü kadar olabileceği, ancak devlet katkısı sisteminin getirilmesi hâlinde ulaşılabilecek fon büyüklüğünün yine bugünkü fiyatlarla söz konusu oranın ortalama olarak 2 katı düzeyinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Yukarıda belirtilen tüm bu yetkiler, devlet katkısı sisteminin getirilmesi durumunda yurt içi tasarruflarının bireysel emeklilik sistemi yoluyla önemli ölçüde artırılabileceğini göstermektedir. Diğer taraftan, getirilmesi öngörülen devlet katkısı düzenlemesine ilişkin olarak fayda-maliyet analizi yapılmış ve mevcut sistem ile devlet katkısı sisteminde bin TL'lik yeni fon üretimi için katlanması gereken maliyetler hesaplanmıştır. Buna göre, ilk yıl için bin TL'lik fon üretimi maliyetleri dikkate alındığında, devlet katkısı sistemine ilişkin olarak katılımcı sayısının en yüksek düzeyde arttığı senaryoda dahi söz konusu fon üretim maliyetinin mevcut sistemin devamına oranla daha düşük olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, getirilmesi öngörülen devlet katkı sisteminin fayda-maliyet dengesi göz önüne alındığında hemen her koşulda mevcut sistemden daha etkin bir teşvik sağlayacağı görülmektedir.

Bireysel katılım sermayesi düzenlemesi?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

EKREM ÇELEBİ (Devamla) - Bu vesileyle, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)