Konu:İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:138
Tarih:09/09/2014


İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle Soma'daki maden kazasında hayatını kaybeden işçilerimize tekrar buradan Allah'tan rahmet diliyorum ve ailelerine sabır diliyorum.

Buradaki yapmış olduğumuz düzenleme, bu torba yasayla yapmış olduğumuz düzenleme hayatını kaybeden işçilerimizin yakınlarıyla alakalı bazı telafi edici tedbirleri içeriyor. Kuşkusuz, kaybolan canı geri getirmek mümkün değil ama özellikle bundan sonrasıyla alakalı da tedbirler konusunda ilgili bakanlıklarımız geniş bir çalışmayı başlatmış durumda ve bu tür olayların tekrar etmemesi ya da azalması için de geniş bir araştırma, soruşturma ve yeniden tedbir alma çalışması şu anda sürmekte.

Bu tasarıda aynı zamanda kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili önemli maddeler söz konusu. Burada hiçbir alacağın silinmesi söz konusu değil. Alacağın anaparası mutlaka korunuyor, anapara enflasyonla bugüne getiriliyor. Dolayısıyla, bir af niteliği taşımıyor, bir yeniden yapılandırma tasarısı bu.

Bu yeniden yapılandırmanın taksitlendirme şartlarına bakarsanız aslında finansal olarak bir bütünlük de içeriyor. Burada çok farklı sayıda kamu alacağı ya da kamusal alacak söz konusu olduğu için, her bir alacak cinsinden kaç tane vatandaşımız yararlanabilecek ve buradaki toplam rakam nedir, bununla ilgili veriler elimde yok ancak bundan önceki tecrübelerde şunu görüyoruz: Tahsilat oranı böyle beklendiği kadar çok yüksek de olmayabiliyor. Buradaki amaç belki bir miktar tahsilat ama daha çok da vatandaşlarımızın kamuyla olan borç-alacak ilişkisinde bir fırsat daha vermek, şu ya da bu sebeple ödenemeyen borçların ödenebilmesi için bir kolaylık sağlamak, aslında bunu böyle okumakta belki fayda var.

Ziraat Bankasıyla ilgili konuya gelince, Ziraat Bankasının yurt dışı operasyonlarıyla alakalı önemli bir sorun bana iletilmiş değil, basında yer aldığı ya da farklı ortamlarda işlendiği kadar ciddi bir problem bana iletilmiş değil. Eğer gerçekten sorun büyük olsa yönetim, Genel Müdürümüz gelip bu konuda herhâlde bilgilendirmelerini yaparlardı diye düşünüyorum. Ciddi bir problem, herhangi bir yurt dışı operasyon da şu anda söz konusu değil. Kaldı ki Ziraat Bankası yüzde 100 hazinenin sahip olduğu ve kredibilitesinin, itibarının tüm dünyada oldukça yüksek olduğu bir bankamız.

Bu, limanla ilgili konuya gelince, bu konunun her ne kadar detayına ilgili bakanlarımız kadar hâkim olmasam da özelleştirme sonrası bazı kuruluşlarımızın değişen şartlar gereği ya da oluşan yeni ihtiyaçlar gereği yeni uygulamalarla muhatap olması söz konusu olabiliyor. Burada önemli olan Türkiye'ye gelen yatırımdır, Türkiye'nin doğrudan sermaye çekme noktasında itibarının, güvenilirliğinin yüksekliğidir ve yatırımcıların sorunlarla karşı karşıya kaldığında da sorunların çözümünde Hükûmeti, devleti, kamu kuruluşlarımızı yanında bulabilmesidir ve bizim özellikle yatırım ortamını iyileştirmeyle ilgili ve Türkiye'ye daha çok yatırım cezbetmekle ilgili de zaten on iki yıldır uyguladığımız ciddi ve iyi sonuç veren bir programımız var. Buna da aynı kararlılıkla devam etmek istiyoruz.

Çiftçi borçlarımızla ilgili konuya gelecek olursak özellikle özelleştirme sonrası bazı bölgelerimizde dağıtımla...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakika daha verebilirim.

Buyurun, toparlayın.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Teşekkür ederim.

Ve özellikle bazı bölgelerimizde ödeme alışkanlığı -elektrik faturalarını ödeme alışkanlığı- maalesef yeterince gelişmiş olmadığı için uygulamada öngörülemeyen sorunlar ortaya çıkabiliyor ve özellikle güvenlik noktasında da sorunlar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla resmin tümüne bakıldığında, toplama bakıldığında da alacak tahsilatının daha iyi bir şekilde yapılabilmesi için bazen tedbirler almak gerekebiliyor. Tabii, çok ideal bir ortamda düşündüğünüzde belki "Niye bu böyle oluyor?" diye sormak da mümkün ama pratikte ve arazide karşı karşıya kalınan sorunlar bazen ideal bir noktada değil de, idealin biraz yakınında bir noktada da kararlar almaya bizi yöneltebiliyor.

Teşekkür ederim.