Konu:İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:132
Tarih:13/08/2014


İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 639 sıra sayılı Yasa Tasarısı'nın 112'nci maddesiyle ilgili olarak verdiğimiz önerge üzerinde söz aldım. Saygılar sunuyorum.

Değerli milletvekilleri, bu maddeyle yargı kararı etkisiz hâle getiriliyor yani "İdari yargının özelleştirmelerle ilgili olarak verdiği iptal kararlarını artık biz uygulamayacağız." diyor. Şimdi, dünyanın hiçbir ülkesinde yargı kararları etkisiz hâle getirilecek şekilde yasama tasarrufu yapılamaz. Burada, etkisiz hâle getirdiğiniz birkaç tanesini söyleyeyim: Eti Alüminyum -arkadaşımız söyledi- Türkiye Denizcilik İşletmeleri Kuşadası Limanı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Çeşme Limanı, SEKA Balıkesir ve TÜPRAŞ.

Bununla ilgili, Konya Seydişehir Alüminyum tesisleriyle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar, bu tesisler 7 milyar liraya devlete sırf tesis olarak mal olmuş. Ayrıca da Oymapınar Barajı yapılmış 1,5 milyar dolara. Hepsi 8,5 milyar dolar. Ondan sonra 340 milyon dolara Mehmet Cengiz'e satılmış. Mehmet Cengiz kim? Tayyip Erdoğan'a İstanbul Belediye Başkanıyken Potamya beldesinde bir saray yavrusunu yapan kişi. Bunları hepsi bilsin de...

Şimdi, bakın, 8,5 milyar dolara mal olan bir kamu malını siz 340 milyon dolara veriyorsunuz, ötekiler de aynı. Ya, insanlarda biraz vicdan olur, ahlak olur, din korkusu olur yani bir şeyler olması lazım ama, hiçbir mukaddesatı olmayan insanlar böyle hareket eder ancak, böyle bir şey olmaz arkadaşlar.

Şimdi, bakın, Meclis tatile giriyor. 4 tane bakan hakkında soruşturma önergesi verilmiş, fezlekeler gelmiş. Anayasa'nın 100'üncü maddesine göre bu soruşturma önergelerini iki ay içinde sonuçlandırması lazımken altı ay geçmiş, daha soruşturma önergesi yok. Anayasa'yı rafa kaldırmışsınız, Tayyip Erdoğan çıkmış diyor: "Ben kanunu dinlemiyorum, Anayasa'yı dinlemiyorum." Efendime söyleyeyim, Atatürk Orman Çiftliği'nde yaptığı saray yavrusu yasalara aykırı, mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar veriyor, "Sıkıysa gelin yıkın bakalım." diyor. Yahu arkadaş, eşkıyalık mı var bu memlekette? Yahu, eşkıyalık varsa biz burada eşkıyaya göre şey edelim. Tayyip Erdoğan Yıldırım'a söz veriyor, diyor ki: "Yahu, git şu inşaat şirketlerine, biz bunlara çok iş veriyoruz, bunlardan haraç topla." Arkadaşlar, eskiden haracı eşkıya topluyordu, şimdi Hükûmet topluyor.

Arkadaşlar, müteahhitten, devletten ihale alan kişilerden 630 milyon haraç toplanmış. Yahu böyle bir hukuk olur mu?

Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimine gitti. Yahu, devletin bütün imkânlarını kullanıyor, uçağını kullanıyor, havaalanında...

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sen kendini ne zaman yakacaksın?

KAMER GENÇ (Devamla) - Çocukları bu gemileri nereden aldı?

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sen kendini ne zaman yakacaksın?

KAMER GENÇ (Devamla) - Arkadaşlar, haram para, haram servet...

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sözünde dur, sözünde.

KAMER GENÇ (Devamla) - ...çalınan parayla kazanılan servetler ve makamlar haramdır, kimseye hayır getirmez.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Senin oğlun daireyi nereden aldı ha, o çiftliği nereden aldı oğlun?

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sen kendini ne zaman yakacaksın?

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu haram paralarla, bu hırsızlık paralarıyla kazanılan makamlar ve mevkilerin hepsi de haramdır, bunların burunlarından, çoluk çocuklarının burunlarından gelir.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sen kendini ne zaman yakacaksın?

KAMER GENÇ (Devamla) - Devlet mallarını kendi babanızın malı gibi kullanıyorsunuz ya, böyle bir şey olur mu?

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Benzin göndereyim mi, benzin? Ama benzine değmez.

KAMER GENÇ (Devamla) - Devletin kaynaklarını böyle har vurup harman savurabilir misiniz?

Arkadaşlar, mahkeme kararlarını bu kadar hiçe alan böyle bir devlet yapısı olmamıştır. Yahu, idari yargıyla ilgili, kamu personeliyle ilgili verilecek iptal kararlarını kabul etmiyorsunuz, mahkemenin yetkisini kaldırıyorsunuz.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sen kendini ne zaman yakacaksın?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Başka hangi konu var?

KAMER GENÇ (Devamla) - Peki, siz kimsiniz yahu? Sizde hukuk ahlakı, sorumsuzluk... Yani ağzıma çok şeyler geliyor da söylemek de istemiyorum.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Hadi söyle bakayım, söyle.

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani böyle bir şeyler yok mu arkadaşlar?.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sen kendini ne zaman yakacaksın?

KAMER GENÇ (Devamla) - "Edep yahu!" diyorsunuz "Edep yahu!" diyebilmek için insanlarda edep denen bir kavram olması lazım. Türkiye'de hukuku askıya alacaksınız, devletin malını babanızın malı gibi kullanacaksınız, devletin kaynaklarını babanızın malı gibi kullanacaksınız, kendi yandaşlarınızın zimmetine geçireceksiniz, Tayyip Erdoğan çıkacak, şimdi Cumhurbaşkanlığı yapacak.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sen kendini ne zaman yakacaksın?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Yakacak, yakacak.

KAMER GENÇ (Devamla) - Peki, bu, haram paralar sarf etmek suretiyle, benim malımı mülkümü kullanmak suretiyle, sarf etmek suretiyle kazandığı o Cumhurbaşkanlığı makamı ona helal olur mu?

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sen kendini ne zaman yakacaksın? Sözünde dur, sözünde.

KAMER GENÇ (Devamla) - Biz onu meşru kabul etmiyoruz ki. Hileyle, şaibeyle, devletin kaynaklarını kendi babasının malı gibi harcayarak böyle kazanılan makamlar...

RECEP ÖZEL (Isparta) - Benzin istasyonuna gittin mi, benzin istasyonuna? Hani kendini yakacaktın?

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sen kendini ne zaman yakacaksın?

KAMER GENÇ (Devamla) - ...bunlar helal makamlar değildir, haram makamlardır. Hiçbir zaman bunun hayrını görmeyecektir.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sen sözünü tut, sözünü!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, şimdi siz, Anayasa'ya sadakat göstereceğinize dair namusunuz ve şerefiniz üzerine yemin ettiniz. Mahkeme kararlarını uygulamamak Anayasa'ya sadakatsizliktir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sen sözünü tutsana.

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla, namusunuz ve şerefiniz üzerine yaptığınız yemini saymıyorsunuz. O zaman namus ve şeref meselesi tartışılır hâle gelir.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sen kendini yak. Sen kendini ne zaman yakacaksın?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben size doğruları söylüyorum ama o bakımdan...

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Mert adam sözünde durur. Kendini ne zaman yakacaksın?

KAMER GENÇ (Devamla) - Maalesef siz Türkiye Cumhuriyeti devletini çökerttiniz ama sizin burnunuzdan fitil fitil gelecektir.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)