Konu:Ak Parti Grup Önerisinin İşleme Alınmasının İç Tüzük'e Uygun Olup Olmadığı Hakkında
Yasama Yılı:4
Birleşim:131
Tarih:12/08/2014


AK PARTİ GRUP ÖNERİSİNİN İŞLEME ALINMASININ İÇ TÜZÜK'E UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biliyorsunuz, biz Anayasa'ya uymak zorundayız. Anayasa'nın 101'inci maddesinde der ki: "Cumhurbaşkanı seçilen kişinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer." Çok açık. 109'uncu maddesi ne diyor? "Başbakan, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yani milletvekilleri arasından atanır." Bu da çok açık.

Şimdi, Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanı seçildiği, Yüksek Seçim Kurulu tarafından, son itirazlardan sonra yarın kesinleşecek. Cumhurbaşkanı seçildi, seçildiğine göre, 101'inci maddeye istinaden milletvekilliği sıfatı sona eriyor. Milletvekilliği sıfatı sona eren bir kişinin Başbakanlık yapması mümkün değil, mümkün değil Anayasa'mıza göre. Şimdi, dolayısıyla ya kendisi çekilecek, kendisi çekilmediği takdirde... Anayasa'mızın 104'üncü maddesine göre Cumhurbaşkanının Anayasa'nın uygulanmasını gözetleme görevi vardır. O zaman ne yapacak Sayın Cumhurbaşkanı? Diyecek ki: "Kardeşim, Hükûmet düşmüştür." Milletvekili sıfatı kalmayan bir kişinin emrinde bir hükûmet icra edilmeyeceğine göre dolayısıyla yeni bir Başbakan atamak zorundadır.

İç Tüzük'ümüzün 78'inci maddesinde diyor ki: "Her ne suretle olursa olsun Hükûmet çekilirse Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanun tasarı ve teklifleri görüşülmez, ancak İç Tüzük ve Anayasa görüşülebilir." Ama Hükûmet yani yeni seçilen geçici hükûmet "Şunları görüşün." diye bir yazı yazarsa görüşülür ama önce o hükûmetin seçilmesi lazım. Peki, yarından sonra, Tayyip Erdoğan'ın milletvekilliği düştükten sonra, ben merak ediyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisine herhangi bir kanun teklifini gönderecek mi? Arkadaşlar, gönderdiği takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kabul edecek mi? Yine, kendisi tasarrufta bulunacak, Bakanlar Kurulu kararını imzalayacak, atamalar yapacak, kararnameler yapacak.

LEVENT GÖK (Ankara) - Hepsi usulsüz onların, hepsi usulsüz.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bunlar gidecek, yargıda iptal edilecek, yapılan harcamalar hükümsüz olacak.

Ayrıca da Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Abdullah Gül'ün, Anayasa'ya yaptığı sadakat yemini gereği, bu Anayasa'nın bu hükümlerini uygulama zorunluluğu vardır. Bu, hiçbir surette şey değil, Anayasa hükümleri açık, yoruma el vermeyecek şekilde açık. Milletvekili sıfatını kaybediyor, Bakanlar Kurulu düşüyor, dolayısıyla Cumhurbaşkanı yarından sonra bir Hükûmet atamak zorunda, başka şekilde mümkün değil. Siz ne kadar çaba sarf ederseniz edin bunun önüne geçemezsiniz. Yüksek Seçim Kurulu ne kadar sizi tutarsa tutsun bunun önüne geçemez dolayısıyla yarına kesinleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra artık Tayyip Erdoğan Başbakanlık makamında oturamaz.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)