Konu:İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler, Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen Bağış, Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan İle Çevre Ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar Haklarındaki (9/7) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Önergesi'nin İç Tüzük'e Aykırılığı Tespit Edilerek Geri Çekilmesinden Sonra (9/8) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Önergesi'nin Meclis Başkanlığı Tarafından Genel Kurula Sevk Edilmesinin İç Tüzük Hükümlerine Uygun Olup Olmadığı Hakkında
Yasama Yılı:4
Birleşim:82
Tarih:29/04/2014


İÇİŞLERİ ESKİ BAKANI MUAMMER GÜLER, AVRUPA BİRLİĞİ ESKİ BAKANI EGEMEN BAĞIŞ, EKONOMİ ESKİ BAKANI MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN İLE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK ESKİ BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR HAKLARINDAKİ (9/7) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGESİ'NİN İÇ TÜZÜK'E AYKIRILIĞI TESPİT EDİLEREK GERİ ÇEKİLMESİNDEN SONRA (9/8) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGESİ'NİN MECLİS BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GENEL KURULA SEVK EDİLMESİNİN İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, efendim, şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisine mensup milletvekilleri 4 eski bakanla ilgili olarak daha önce vermiş oldukları soruşturma önergesini geri çektiler, onun yerine biraz önce sizin okuduğunuz soruşturma önergesi talebini içeren yazıyı verdiler.

Biz, o zaman, Cumhuriyet Halk Partisi olarak söz konusu Meclis soruşturma önergesi -Adalet ve Kalkınma Partisinin Meclis soruşturma önergesi- verildiği zaman, bunun İç Tüzük'e uygun olmadığını ifade etmiştik. Aslında Meclis Başkanlığının böyle bir soruşturma önergesini İç Tüzük'ün 107'nci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etmesi gerekirdi. Maalesef Meclis Başkanlığı, Meclis Başkanı daha doğrusu, tarafsızlığını yitirmiş olduğu için bu soruşturma önergesini işleme koydu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna geldi.

Öyle anlaşılıyor ki bunun İç Tüzük'e aykırılığı tespit edildi -muhtemelen Meclis Başkanı veya Başkanlığı da kendilerini uyarmış olabilir- başka, tabii ki, mahzurlar da görüldü, siyasi birtakım mahzurlar görüldü ve Adalet ve Kalkınma Partisi o zaman "Bizim verdiğimiz önerge yeterli, İç Tüzük'e uygundur." derken, şimdi o önergeyi geri çekip bir başka önergeyi buraya vermiş durumda. Meclis Başkanlığı, daha önceki soruşturma önergesini Genel Kurula sevk etmek suretiyle İç Tüzük'e aykırı davranmıştır efendim.

Bu usul nedeniyle, usuldeki bu yanlışlık nedeniyle ben usul tartışması açıyorum Sayın Başkan.