Konu:Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in 563 Sıra Sayılı Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya Aykırılık Nedeniyle Komisyona İade Edilmesi Gerektiğine Dair Önergesinin İşleme Alınmasının İç Tüzük Hükümlerine Uygun Olup Olmadığı Hakkında
Yasama Yılı:4
Birleşim:74
Tarih:09/04/2014


TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENÇ'İN 563 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN ANAYASA'YA AYKIRILIK NEDENİYLE KOMİSYONA İADE EDİLMESİ GEREKTİĞİNE DAİR ÖNERGESİNİN İŞLEME ALINMASININ İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Şimdi, ben devam edeyim, başka itirazlar da var.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama bununla ilgili.

Şimdi, burada, Meclis Başkanlığına çıkan başkan vekilleri -yani sizi hariç tutuyorum- bilgisiz, niteliksiz, yeteneksiz; yandaki memurlara soruyorlar. Memurlar kim? AKP'nin korkusu altında orada görev yapan arkadaşlar, onlardan da özür diliyorum.

Peki, 87'nci maddede diyor ki: "Milletvekilleri, bir tasarının tümünün komisyona iadesini isteyen önergeyi verir." O dedikleri madde yani hüküm... Bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, kanunların müzakeresinde milletvekillerinin sahip oldukları yetkiler var, Hükûmet ve komisyonun sahip olduğu yetkiler var. Milletvekilinin sahip olduğu yetkiler 87'nci maddede sayılmıştır. Dolayısıyla, bir tasarının tümünün veya belli maddesinin komisyona iadesi ayrı bir konu, milletvekilinin bunu komisyona iadesini istemesi ayrı bir konu. O zaman, 87'nci maddedeki o fıkra nerede uygulanacak yani oraya fuzuli mi yazmışlar?

Ya, bu arkadaşlarımız hep böyle... Yani, bakın, Meclis Başkan Vekilliğine çıkan arkadaşlarımız... Yani sizi kastetmiyorum, daha önce de söyledim.

BAŞKAN - Yok, beni de kastedebilirsiniz.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani doğru dürüst İç Tüzük'ü okumadan, uygulamasını bilmeden...

Bakın, uzun zaman hukuk uygulamasını yapan bir insanım. Danıştayda on beş sene hâkimlik, savcılık yaptım. Bizim orada yazdığımız kararlar hâlâ geçerliliğini içtihat olarak koruyor efendim. Yani kendimi övmek de istemiyorum.

BAŞKAN - Öve de bilirsiniz.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama 87'nci maddeyi şey etsinler. Yani, o zaman, oradaki "Bir kanun tasarı ve teklifinin tümünün komisyona iadesini isteyebilirler." hükmüne bir açıklık getirsin bakalım o yanınızdaki bürokratlar. Bunlar tamamen AKP'nin burada yaptığı korku ve baskının orada yansımasını sağlayan uygulamalardır. Ya, olur mu? Milletvekili bir önerge verir, bu tasarı usulüne uygun değildir. Dolayısıyla, hele bu...

Şimdi, Sayın Başkan, getirilen bu teklif var ya...

BAŞKAN - Şimdi, Sayın Genç...

KAMER GENÇ (Tunceli) - ...bu teklifle artık MİT insanları öldürecek ve yargılanmayacak.

BAŞKAN - Tamam da...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Böyle bir şey olur mu? Türkiye'de hak hukuk yok.