Konu:HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:2
Birleşim:116
Tarih:06/06/2012


HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 233 sıra sayılı Yasa Tasarısı'nın 1'inci maddesinin teklif metninden çıkarılmasıyla ilgili olarak verdiğimiz önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.

Tabii, "Hükûmet" diye ciddi bir kurum yok Türkiye Büyük Millet Meclisinde, sıralar boş. Bir bakıyorsunuz, Çevre geliyor, bir bakıyorsunuz başka bir bakan geliyor. Zaten bakanların yüzde 90'ının da bu Meclisin karşısına gelip oturma yüzü yok çünkü burada soracağımız sorulara cevap verecek yüzleri de yok. Yahu, burada şerefli bir davranış gerektirir. Bu şerefli davranış da istifa etmeyi gerektirir. Yani Meclisin karşısına gelmeye yüzünüz yok. Hükûmet sırasında oturup da milletvekillerinin soracağı sorulara cevap vermeye gücünüz ve yüzünüz yoksa o zaman niye hükûmet ediyorsunuz? O zaman gidin evinizde oturun.

Şimdi, arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde her kurumun yetkileri anayasayla belirlenmiş yani Anayasa'mızın 6'ncı maddesi "Egemenlik, kayıtsız şartsız millete aittir. Hiçbir kurum ve kuruluş kaynağını Anayasa'dan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz..."

Şimdi, ara buluculuk müessesesinin burada kanunlaştırılabilmesi için bunun anayasal bir yetkisinin olması lazım. Bizim Anayasa'mıza göre bu, bir yargılama faaliyetidir. Yargılama faaliyetini mahkemelerden alıp "ara buluculuk" denilen ayrı bir kuruma veriyorsunuz. Böyle bir düzenleme yapılabilmesi için Anayasa'da buna ilişkin olarak bir yetki olması lazım dolayısıyla bu yetki bulunmadığından bu getirilen şey, bu tasarı -evet, tasarı çünkü bazen teklif de getiriyorlar- bir defa, öncelikle Anayasa'ya aykırı. Yani kaynağını Anayasa'dan almayan, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir devlet yetkisini kullanamaz, ara buluculuk sistemini getiremez.

Bununla kadılık sistemine dönüyorsunuz. Zaten AKP'nin bir özelliği de, işte, Türkiye Cumhuriyeti devletini hukuk sisteminden çıkarıp Vehhabilerde, Suudi Arabistan'da olan bir rejime dönüştürmek dolayısıyla bu rejimde de, işte, artık, hukuk işlemez.

Şimdi, biraz önce soruldu, arkadaşımız Mahmut Tanal sordu, dedi ki: "Yani bu kanun geldiği zaman cemaatler, tarikatlar, çeteler bu işlere müdahale edecekler ve bazı sorunları bu yolla çözecekler."

Tabii, Hükûmet sırasında oturan Bekir Bey'in aklı bu gibi şeylere eriyor ama aslında hinliğinden doğrusunu söylemiyor, doğrusu da bu.

Şimdi, Türkiye'de çetelerin, mafyaların, belli bir kesimin güçlü olduğu bir yerde böyle bir yolu açtığınız zaman ne edecek? Adam gidecek, çete mensubu veya bir mafya veyahut da işte cemaatler gidecek, en haklı davada vatandaşın yakasına yapışacak, diyecek ki: "Bunu, gel, bu yolla çözelim." Çözmemek için direnemeyecek ama bu sistem olmasa bu yolda bir şeye başvurulmaz.

Aslında bu sistem Alevi inançlı insanlarda da çok güçlüydü eskiden. Eskiden mesela dede senede bir defa köye gider; köyde işte cem yapmadan önce, insanları, birbirlerine şikâyeti olan, birbirinin hakkını yiyen kişileri toplar, orada cemaat yapar ve o cemaate herkes uyar ama bu tabii çok değişik bir konu. Yani hakikaten inançlı insanların? Ve bu hakemlik yapan kişinin de çok tarafsız olması lazım. Sonra bu müessese de bozuldu. Daha önce bu tasarının tümü üzerinde konuşan Sayın Mehmet Şandır dedi ki: "Artık, mahallenin kabadayısı bu işleri halletsin." Yani "Mahkemeye ne gerek var?" dedi. Sizin de getirdiğiniz bu sistemle, mahallenin kabadayısına "Git, işte şu işleri çöz, mahkemelere de gerek yok?" İşte, sizin Türkiye'deki bu halka reva gördüğünüz şey, hukuku bir tarafa itip mahallenin kabadayısına, çetesine, tarikatçısına, cemaatine, ondan sonra "Gel ve bu işi çöz?"

Tabii, aslında bu getirilen sistem tamamen Anayasa'ya da aykırı olduğu gibi bu konuda çok açık şey de yok yani bu ara buluculuk sonucunda varılan uzlaşma sonunda düzenlenen tutanağın tamamen etkinlik derecesine? Yani bu bir ilam hükmünde mi olacak? Bu hükmü alan, ara buluculuk sistemi kurulduktan sonra anlaşmaya varan kişiler bundan sonra tekrar mahkemeye gidecek mi, gitmeyecek mi? O konuda da -gerçi "Bir ilam hükmündedir." diyor ama 23 veya 24'üncü maddede- çok açıklık yok. Tabii, böyle "Efendim, biz birtakım teklifleri, yasaları getirelim, sonra değiştiririz." hesabıyla ortalık birbirine karıştırılıyor. Zaten AKP'nin iktidarı zamanında maalesef burada Hükûmet de olmadığı için birtakım kişiler böyle uygulamalar yapıyor.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz. Sayın Genç.