Konu:İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:121
Tarih:20/07/2014


İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekten olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 42'nci maddesinin yasa, tasarı ve teklif metninden çıkarılmasını istiyoruz. Burada getirilen "Eğitim, Araştırma, Geliştirme Merkezi Başkanlığı" diye bir başkanlık kuruluyor ve buna 92 kadro veriliyor. Aslında, tabii, çağdaş, ilerici, medeni ülkelerde araştırma geliştirme çok önemli bir unsur ama Türkiye'de AKP iktidarıyla beraber araştırma, geliştirme diye bir şey kalmadı. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Bunların araştırdıkları geliştirdikleri ceplerini doldurmak, başka bir şey, şey etmiyorlar. Dolayısıyla da, bu merkezlere getirdikleri adamlar da kendi zihniyetinde insanlar. Bilime, ilime ve teknolojiye hizmet eden adam getirmiyorlar. Dolayısıyla, işte, kendi yandaşlarına kadro bulmak...

Şimdi, bakın, sevgili milletvekilleri, insanın özünde dürüstlük olması lazım, ar olması lazım, edep olması lazım ve bunlar olduğu zaman devlet malına el uzatmaz, devlet kaynaklarını kendi yararına kullanmaz; bunlar olmadığı zaman devlet malına da el uzatır, kaynaklarını da kendisi kullanır ve hiç utanma duygusu olmaz.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Kendine bak, kendine. Aynaya bak, aynaya.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar, dünyanın her medeni ülkesinde eğer bir seçim başlamışsa seçim takviminin başlamasıyla beraber o memlekette meclisler çalışmaz çünkü siyasetin merkezinde meclisler vardır. Niye?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Aynaya bak, aynaya.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Şimdi, 6721 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nu çıkarırken demişsiniz ki: "Tüzel kişiler adaylara yardım etmez." Peki, Tayyip Erdoğan bugün Hatay'a gitmiş; devletin uçağıyla gidiyor vali refakat ediyor kendisine, ondan sonra 2 tane bakan refakat ediyor.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Seçim yasakları başlamadı, o son on gün.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu tamamen suistimal, bu tamamen devlet malını kullanarak seçim propagandasını yapmak, bu ahlaka uymayan bir şeydir ve bu şaibeli bir seçimdir.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Hadi oradan ya! Ahlakı sen mi tarif ediyorsun?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Kendine bak, kendine.

KAMER GENÇ (Devamla) - Tayyip Erdoğan bu olanakları kullanmak suretiyle seçimi kazanırsa şaibeli bir kazanç olur, dolayısıyla biz onu tanımayız.

Bakın, Yüksek Seçim Kuruluna bir başkan tayin etmişler. Bu Yüksek Seçim Kurulu Başkanı kim, biliyor musunuz? Bir yerde hâkimken getirmişler Ankara'ya hâkim tayin etmişler, iki yıl Adalet Bakanı Müsteşar Yardımcısı yapmışlar -kendisi imam-hatip mezunudur- oradan getirmişler Yargıtaya atamışlar.

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - Sen kurban ol imam-hatip lisesi mezunlarına.

KAMER GENÇ (Devamla) - Yargıtaydan da Yüksek Seçim Kuruluna atandığı gün, hemen o gün Başkanlığa getirmişler ve adam demiş ki ben... Seçmişler... Atanma tabii yani Hükûmet atıyor, zaten sizin oraya atadığınız adam da... Bakın, arkadaşlar, orada uzun süredir Seçim Kurulunda çalışan üyeler var ama bunu atamışlar. Kimi atamışlar?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Ya, sen hukuk fakültesi mezunu muydun da hâkimlik yaptın? Sen nereden mezunsun?

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla, şimdi bu kadar açık ve seçik, keyfî...

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - O da bu memleketin evladı değil mi? Ne bu senin imam-hatip düşmanlığın?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Sen nasıl yaptın ya?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Danıştay üyeliği nasıl yaptın?

KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu, arkadaşlar, bakın, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda Başbakanın, bakanların istifa edeceğine dair bir hüküm yok, etmeyeceğine dair de bir hüküm yok. E, peki, ilgili maddesinde diyor ki: "Tüzel kişilerden yardım alamazlar." Şimdi, Tayyip Erdoğan her gün Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nu ihlal ediyor, devletten yardım alıyor, devlet tüzel kişiliğiyle yardım ediyor; dolayısıyla üyeliği, Cumhurbaşkanlığı üyeliği şaibelidir.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Seçim yasakları son on gündür, bilmiyor musun? Bunu öğren de gel.

KAMER GENÇ (Devamla) - Yüksek Seçim Kuruluna ben bu konuda dilekçe verdim, bunu düşürmesi lazım. Düşürmezse...

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Seçim yasakları son on gündür, bunu öğren.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Sen aday olsaydın.

KAMER GENÇ (Devamla) - Zaten kendi adamınızı oraya getirmişsiniz, şey ediyor.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Seçim yasakları son on gündür.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, bakın, sizde hak, adalet duygusu yok. Anayasa üzerine yemin etmişsiniz, Anayasa'ya sadakat göstermiyorsunuz.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Aynaya bak, aynaya.

KAMER GENÇ (Devamla) - Kanunları getirmişsiniz, bu kanunlarla getirdiğiniz şu: Devletin malını talan etmişsiniz, bu yaptığınız talan yanınıza kâr kalsın diye kanunla buna şey getiriyorsunuz, gerekçe hazırlıyorsunuz. Bunları size yedirmezler, bunları bir gün burnunuzdan fitil fitil getirirler. Bakın, ben otuz küsur senedir bu kürsülerdeyim.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Yazıklar olsun! Tunceli'ye yazıklar olsun, otuz senedir sizi buraya taşımış!

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Otuz senede bir şey öğrenememişsiniz.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakmayın, siz şimdi yargıyı falan da elde ettiniz, yarın da bunu, bu hırsızlıkları, yolsuzlukları meşrulaştırmaya kalkan bu parmaklar kırılır, bir taraf yerlere sokulur. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Allah Allah!

RECEP ÖZEL (Isparta) - Hadi oradan be!

KAMER GENÇ (Devamla) - Onu bilesiniz ve bu, size hiçbir zaman fayda getirmez. Onun için, bu kadar gayrimeşru yollarla elde ettiğiniz servetleri ne kadar parmakla meşrulaştırmaya kalksanız o parmaklar yeterli olmaz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - Cumhurbaşkanlığı seçimi de gayrimeşru hâle gelmiştir, şaibelidir. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilse dahi biz onu kabul edemeyiz, onu tanıyamayız; bunu herkesin bilmesi lazım. Her gün devletin kaynaklarını kullanıyor, devletin malını kullanıyor ve seçim propagandasını yapıyor. Burnundan gelecek, burnundan. (CHP sıralarından alkışlar)

Karar yeter sayısı...