Konu:639 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN 1'İNCİ MADDESİ ÜZERİNDE İZMİR MİLLETVEKİLİ OKTAY VURAL VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN VERİLEN ÖNERGENİN, 500 KELİMEYİ GEÇTİĞİ HÂLDE ÖZETİ EKLENMEDİĞİ İÇİN İŞLEME ALINMAMASININ İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
Yasama Yılı:4
Birleşim:117
Tarih:16/07/2014


639 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN 1'İNCİ MADDESİ ÜZERİNDE İZMİR MİLLETVEKİLİ OKTAY VURAL VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN VERİLEN ÖNERGENİN, 500 KELİMEYİ GEÇTİĞİ HÂLDE ÖZETİ EKLENMEDİĞİ İÇİN İŞLEME ALINMAMASININ İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugüne kadarki uygulamaların 500 kelime çerçevesinde yapıldığını söyleyebilirsiniz ancak bu uygulama yanlıştır. İç Tüzük'ün söz konusu maddesi, önergelerin toplam kelime sayısının 500'den fazla olamayacağına ilişkin maddesi, yasama yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olduğu, çoğunluk gücüyle bu yetkinin Parlamentonun elinden alınmayacağı varsayılarak yapılan bir düzenlemeyi ifade etmektedir. Bugüne kadar, Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetlerine kadar, sayfalar dolusu bir kanun adı, tasarı adı olmamıştır. Siz, torba yasa uygulamalarıyla Parlamentonun yasama yetkisine tecavüz ettiniz, bunu elinden aldınız. 500 kelimeyi aşan kanun isimlerini siz getirmek suretiyle bizzat İç Tüzük'ün 87'nci maddesinin söz konusu hükmünü siz daha başlangıçta ihlal etmiş oluyorsunuz. Sonra, Genel Kurula, milletvekillerine diyorsunuz ki: "500 kelimeden fazla önerge veremezsiniz." Önce, siz, o İç Tüzük'ün o maddesine saygılı olun, "torba yasa uygulaması" adı altında uygulama getirmeyin; bu kadar uzun, sayfalar dolusu kanun, tasarı adı olmasın. Hem bunu siz yapacaksınız, hem de milletvekillerinin kendi isteklerini, önerilerini ortaya koymak için tasarının adını tam olarak yazmaları hâlinde "Bir saniye, bu tasarının adını yazdığınız zaman, sadece bu ad dahi 500 kelimeden fazla oluyor, o nedenle bu önergeyi işleme koyamayız." diyeceksiniz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Önce, siz, o hukuksuz uygulamanızı değiştirin, torba yasa uygulamanızı değiştirin ki, İç Tüzük'ün 87'nci maddesi de normal şekilde uygulanabilir hâle gelsin. Bunu kabul etmiyorum. Bugüne kadar böyle uygulanmış olabilir ama bugüne kadar da hiçbir torba yasanın -torba yasalarda dahi- ismi bu kadar, sayfalar dolusu olmamıştır. Bu anlayışınızı reddediyorum.

Otuz saniyem var, birkaç şeyi daha söylemek istiyorum: Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı buraya çıktı, gerçeğe aykırı şeyler söyledi, gerçeğe aykırı şeyler söyledi; "Verdiğimiz her sözü tuttuk." dedi. Tutmadınız. Bizzat Sayın Recai Berber, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna Somalı işçilerle beraber geldiği zaman "Başbakanımız ücret 2 bin lira olacak, ayrıca 6 maaş da ikramiye verilecek sözünü verdi." dedi. O sözü tutmadınız, Sayın Berber, bunu Cumhuriyet Halk Partisi grup salonunda siz söylediniz.

RECAİ BERBER (Manisa) - Ne söylediğimi orada söyleyeyim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Daha zaman var, zamanım yetmiyor, pardon.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Söyleyeceğim başka şeyler var, bunlara ilerleyen zamanda veya yarın devam edeceğim.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)