Konu:İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
Yasama Yılı:4
Birleşim:117
Tarih:16/07/2014


İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın birinci bölümü üzerinde grubum adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce, Soma faciasında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, mekânları cennet olsun diyorum.

13 Mayıs 2014 Salı günü, Manisa'mızın Soma ilçesinde, maden sahasında bir kaza meydana geldi. Soma'da elle tutulur, gözle görülür, kalbimizin en derinlerinde hissettiğimiz somut bir acı yaşadık. İnşallah Rabb'im bizlere ve hiçbir ülkeye böyle büyük bir acı, böyle büyük iş kazası bir daha yaşatmasın. Her acı olayda olduğu gibi bu olayda da büyük bir millet olmanın vasfını ortaya koyduk, birbirimize kenetlenerek acıları yüreğimizde hissettik ve acıları paylaşarak kardeşlerimizin acılarını azaltmaya çalıştık.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; maden kazası olduğu andan itibaren, Hükûmetimiz, devletimizin bütün organlarıyla Soma'da maddi manevi bütün imkânları seferber etmiştir. Psikososyal destek programlarından ayni ve nakdî yardımların hemen yapılmasına kadar tam bir koordine içinde hareket edilmiştir. Sosyal ve psikolojik destek sağlayacak 300 kişilik bir ekip oluşturulmuş ve bu yapılırken Soma'da hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin her bir ferdiyle ayrı ayrı ilgilenilmiştir. Evlerde psikososyal destek verilmiştir. Bu ev ziyaretlerinde, nakdî anlamda sıkıntıları tespit edilmiş ailelere kazanın 2'nci gününden itibaren acil yardım olarak hane başına 1.000 Türk lirası ödenmiştir. Bunun yanında iaşe paketi, yemek ve kumanya destekleri dağıtılmıştır.

Soma'da maden kazasından hemen sonra, hayatını kaybeden madencilerimizin ailelerine sosyal güvenlik haklarının en kısa zamanda teslim edilmesi konusunda gerekli çalışmalar tamamlanarak 301 madencimizin 234'ünün 632 hak sahibine ölüm geliri ve ölüm aylığı bağlama işlemleri tamamlanmıştır. Ölüm aylığı bağlanamayan 67 kardeşimizin aylıkları ise inşallah görüşmekte olduğumuz bu tasarıda yer alan maddeler sayesinde gerçekleşecektir.

Bu tasarının yasalaşması hâlinde, hayatını kaybeden madencilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan her türlü borçları silinecektir. Ölüm aylığı için gerekli olan "beş yıl sigortalılık" ve "dokuz yüz gün prim ödeme" şartı kaldırılarak hayatını kaybeden madencilerin yakınlarına ölüm aylığı bağlanacaktır. Madencilerin yakınlarından birisi, eş ve çocuklardan birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerden birisi kamuda istihdam edilecektir. Bunun yanı sıra, madenci kardeşlerimizin yasal mirasçılarına konut tahsis edilmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından bedelleri karşılanarak konut yaptırılması ve bu konutların madencilerin mirasçılarına kurayla, bedelsiz olarak verilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, gelecekte sabit bir gelir kaynağı oluşturmak üzere 2'nci bir konut daha verilecektir.

Bütün bunların yanında, kazanın meydana geldiği Eynez işletmesinde şehit olan 301 madencimizin 630 yakınına ve hâlen o işletmenin sigortalısı olan 2.640 madencimize altı ay boyunca son aldıkları net ücretleri kadar ücretin ödemesi bu hafta içerisinde, cuma gününe kadar, İŞKUR tarafından yapılacaktır.

Ayrıca, Soma bölgesinde bulunan ve faaliyetleri Çalışma Bakanlığımızca durdurulan Eynez, Atabacası ve Işıklar maden işletmelerinde çalışan toplam 5.522 madencimize üç ay boyunca eğer işveren ücretlerini ödeyemezse ücretler de İŞKUR tarafından ödenecektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; milletçe hepimizi hüzne boğan 301 işçi kardeşimizin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının üzerinden iki ay gibi bir süre geçti. Soma'da, ülkemizde ciddi bir millî dayanışma örneğine tanık olduk. İnsanımızın hayırseverliği sayesinde yardım hesabında toplanan miktar 46,5 milyon liraya ulaşmıştır. Hayatını kaybeden 301 işçimizin ailelerine 154.450'şer lira olarak paylaştırılacaktır yani yakınlarını kaybeden her bir aileye 154.450 lira ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, bu elim olayda hayatını kaybeden kardeşlerimiz geride bize emanet olarak 434 evlat bırakmışlardır. Bunların arasında eğitim çağında olan veya gelecekte eğitim alacak olan 389 çocuğumuz ve gencimiz bulunuyor. Bu çocuklarımıza eğitim hayatları boyunca, Millî Eğitim Bakanlığımız koordinasyonunda, vakıf ve derneklerimiz tarafından burs sağlanacak, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ihtiyaç hâlinde bu çocuklarımıza burs ve yurt konusunda da öncelik tanıyacaktır.

Bu yasa tasarısıyla birlikte, maden sektöründe çalışan tüm işçilerimizi ilgilendiren düzenlemeler de getiriyoruz. Bundan sonra linyit ve taş kömürü çıkaran madencilere ödenecek ücret miktarı asgari ücretin 2 katından az olamayacaktır.

Ayrıca, 55 olan emeklilik yaşı da 50'ye indirilecektir. Bu durumda, mevcut koşullarda yıpranmayla 48,5 yaşında emekli olan bir madenci kardeşim, 43,5 yaşında, inşallah, emekli olabilecektir.

Mevcut mevzuata göre, çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Biz, yaptığımız bu düzenlemeyle beraber madenciler için yer altında çalışma süresini haftalık otuz altı, günlük ise altı saatle sınırlandırıyoruz. Zorunlu ve olağanüstü hâller dışında yer altında çalışan madencilere fazla çalışma yaptırılamayacaktır. Zorunlu ve olağanüstü hâllerde yapılacak fazla çalışma için ise saat başı ücret normal ücretin yüzde 100'ünden az olamayacaktır.

Bunun yanı sıra, maden sektöründe çalışan tüm işçiler için, çalışılmayan günler de çalışılmış gibi yıpranmaya yani fiilî hizmet süresi zammına dâhil edilecektir. Maden yer altı işlerinde çalışanların hafta tatili, genel tatil, ulusal bayram, yıllık izin, sıhhi izin, eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık süreleri de yer altında çalışıyormuş gibi SGK'ya bildirilecek, bu süreler de yıpranmaya dâhil edilecektir.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerimizin işten çıkarılmasını keyfî bir durumdan da çıkarıyoruz. Çalışanın işten çıkarılması, durumu, kıdemi ne olursa olsun gerekçesiz olmayacak, böylece iş güvencesi güçlendirilmiş olacaktır. Mevzuatımıza göre işe girdikten altı ay sonra başlayan iş güvencesi, madencilerimiz için şu andan itibaren işe girdiği andan itibaren başlamış olacaktır. Ayrıca, yer altında çalışan işçiler için yıllık izin süreleri dört gün arttırılmıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasa tasarımızla beraber taşeronlarımıza da işçilerimize de yönelik ciddi düzenlemeler yapıyoruz. Asıl işveren, taşeron çalışmasının neticesi olarak ücretini alamayan çalışanların ücretlerinin alt işveren tarafından ödenip ödenmediği ve varsa ödenmeyen miktarı taşeron firmanın hak edişinden keserek işçilerin banka hesaplarına yatırmakla yükümlü tutulmuş ve maaş ödemesi de garanti altına alınmıştır. Ayrıca, işçinin bağlı çalıştığı taşeron firma değişse bile işçi aynı işyerinde çalışmaya devam ediyorsa izin süreleri, alt işveren değişmemiş gibi daha önceki çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacaktır. Ayrıca, taşeronlara da örgütlenme hakkı getirmiş bulunuyoruz bu tasarıyla beraber.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; on iki yıldır, iktidarımız süresince, milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda, zamanın gereksinimlerine cevap veren reform niteliğinde birçok düzenlemeye imza attık, inanıyorum ki çizdiği hedeflerine koşan yeni Türkiye'de daha nice başarılara imza atmaya ve bunun haklı gururunu milletimize yaşatmaya devam edeceğiz.

Sözlerime son verirken bu yasa tasarısının vatanımıza, milletimize hayırlar getirmesini diliyor, bir kez daha yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)