Konu:TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENÇ'İN, 639 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN ANAYASA'YA AYKIRI OLDUĞU GEREKÇESİYLE KOMİSYONA İADE EDİLMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN ÖNERGESİNİN İŞLEME ALINMAMASININ İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
Yasama Yılı:4
Birleşim:116
Tarih:15/07/2014


TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENÇ'İN, 639 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN ANAYASA'YA AYKIRI OLDUĞU GEREKÇESİYLE KOMİSYONA İADE EDİLMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN ÖNERGESİNİN İŞLEME ALINMAMASININ İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarında Hükûmete, komisyona ve milletvekillerine verilmiş yetkiler var.

Şimdi, Canikli, tabii, hangi okul mezunu, onu bilmiyorum da...

Şimdi, burada diyor ki: "Kanunlarda ve İç Tüzük'te aksine bir hüküm yoksa, kanun tasarı ve tekliflerinin bir maddesinin reddi..." Bir maddesinin reddini bütün herkes ister mi? Komisyon da ister, Hükûmet de ister...

VEDAT DEMİRÖZ (Bitlis) - Milletvekili de ister.

KAMER GENÇ (Devamla) - ...milletvekili de ister.

Bir maddesinin değiştirilmesini Hükûmet de ister, komisyon da ister, milletvekili de ister.

Bir maddenin komisyona iadesini Hükûmet de ister, komisyon da ister, milletvekili de ister. Bunu okuma yazması olan herkesin bilmesi lazım.

Bir maddenin değiştirilmesini Hükûmet de ister, komisyon da ister, milletvekili de ister.

Bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma felsefesini, gerçekleri bilmek lazım. Şimdi, o 88'inci madde diyor ki: Bazı hâllerde bir komisyondan gelen metin yanlış olur, Hükûmet yanlış yorumlar, der ki: "Arkadaş, ben bu maddeyi bu komisyona geri istiyorum." Ama milletvekili de isteyebilir çünkü komisyonun ve Hükûmetin farkına varmadığı birtakım ilkeler var; işte, milletvekiline bu yetkiyi vermiş. O zaman 87'nci maddeye bunun konulmasına gerek yoktu Sayın Başkanım.

Şimdi, sizden önce, maalesef, işte o komisyonu, Meclis Başkan Vekilliğini yürüten insanlarımızın bilgisizlikleri, yetersizlikleri nedeniyle belli bir karar verme basiretinden yoksun olduğu için yanındaki insanlara soruyorlar. Yanındaki insanlar da AKP'nin meydana getirdiği tahakküm nedeniyle yanlış yorumluyorlar.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Başkanım, herkese hakaret ediyor.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, madde çok açık. Ben önerge vermişim, diyorum ki: Bakın, bu kanunun başlangıcında 70 tane kanun değiştirildiği hâlde "İş Kanunu" diyor ve "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler" diyor. Çok açık ve net, kanunun başlığı ile metni birbirine uymuyor.

Ayrıca, o kadar büyük tutarsızlıklar yapılmış ki kanunda, işte, İç Tüzük'ün 35'inci maddesi ihlal edilmiş, Anayasa'ya aykırı hükümler var. Ya arkadaşlar, getirdiğiniz bu kanunda idari yargılama usulünde yürütmenin durdurmasını kaldırıyorsunuz ya. Böyle bir şey olur mu? Anayasa'ya açıkça aykırı. Yürütmenin durdurulması kararı Anayasa'nın 125'inci maddesinde kabul edilen bir ilke ama siz getirdiğiniz bu tasarıyla, işte bu komisyonun cehaleti nedeniyle... Bakın, muhalefeti kastediyorum. Eğer muhalefet partisi milletvekilleri eğer bunları dile getirmişlerse çıkarsınız, burada dersiniz ki: "Biz bunları dile getirdik, AKP Grubu kabul etmedi." Gerçekten bu kadar açık, net, Anayasa'ya aykırı. Böyle bir hükmü de kabul ediyorsunuz. Böyle bir şey olmaz ki.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Genç, teşekkür ederim.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Sen profesör müsün, ordinaryüs müsün, nesin ya? Hangi okul mezunusun?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sen cahilsin, cahil!

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Sensin cahil ya!

BAŞKAN - Lehte... Lütfen... Lütfen...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Cahilsin, cahilsin! Git, oku da gel!