Konu:(2/1851) Esas Numaralı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:116
Tarih:15/07/2014


(2/1851) ESAS NUMARALI ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ'NİN DOĞRUDAN GÜNDEME ALINMASINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Üzerinde konuştuğum teklif, Kasım 2013 tarihinde vermiş olduğum 1111 sayılı Askerlik Kanunu'na bir geçici madde eklenmesini öngören bir tekliftir. Kamuoyunda "bedelli askerlik" olarak isimlendirilen, bedelli askerlik yönündeki beklentileri karşılamak amacıyla, bir sorunu çözmek amacıyla vermiş olduğumuz teklifi, bugün İç Tüzük'ün vermiş olduğu bir imkânı kullanmak suretiyle huzurunuza getirmiş bulunuyorum.

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de askerlik süresinin uzun olmasından kaynaklanan bir sorun vardır. 1927 yılında çıkmış olan 1111 sayılı Askerlik Kanunu, o dönemin ihtiyaçlarını dikkate alarak ortaya konulmuş olan, kanunlaşmış olan bir düzenlemedir. Elbette zaman içerisinde bu kanunda birçok değişiklik yapılmış olmakla birlikte, o kanunun temel felsefesi, temel ruhu hâlen devam etmektedir. Kanun, devlet-millet ilişkisinde veya devlet-birey ilişkisinde, vatandaş ilişkisinde devletin ihtiyaçlarını öne alan, ona öncelik tanıyan, bu çerçevede bireyin, vatandaşın ihtiyaçlarını ikinci plana atan bir anlayışa sahiptir. Artık 21'inci yüzyılda, savunma konseptinin değiştiği bir yüzyılda, Türkiye'nin giderek savunma konusunda daha farklı anlayışa sahip olduğu bu süreçte, bu kanundaki temel kabullerin de değişmesi gerekmektedir.

Temel kabullerden birisi şudur: Türkiye'de askerlik süresi, zorunlu askerlik olması nedeniyle oldukça uzundur. Askerlik süresinin uzunluğu, gençlerimizin gerek üniversiteyi bitirdikten sonra veya diğer okulları bitirdikten sonra hayata atıldıkları zaman, bir işe girmiş olmaları hâlinde askerliklerinin ertelenmesine yol açmaktadır. Bugün mesleki kariyer planlaması yaparak yüksek lisans yapan, doktora yapan, TUS'a, uzmanlık sınavına girmek suretiyle uzmanlık çalışması yürüten binlerce, on binlerce üniversite mezunu gencimiz vardır. Yine, aynı şekilde, okulu bitirip, üniversiteyi veya diğer okulları bitirip ekonomik hayatta işletmeler kurmak suretiyle bu hayatta kendisine yer bulmuş, yer edinmiş olan gençlerimiz var. Bunlar oldukça başarılı bir performans gösteriyorlar ancak askerlik süresinin uzunluğu karşısında askere gitmeyi kendileri bugüne kadar ertelemişler. Şimdi, böyle bir tabloda bu gençlerimize "İşini bırak, tasfiye et, kapat, gel askerliğini yap." demek oldukça büyük sorunlara yol açacak olan bir uygulama olacaktır.

Bugüne kadar bu saydığım nedenlerden dolayı Türkiye'de 4 kez bedelli askerlik düzenlemesi yapılmıştır; 1987 yılında, 1992 yılında, 1999 yılında ve en son olarak da Kasım 2011 tarihinde. Kasım 2011 tarihinde yapılan düzenleme kamuoyundaki beklentileri karşılamamıştır. Bu beklentiye yol açan bizzat Sayın Başbakanın kendisidir. Beklentiye yol açan Sayın Başbakanın kendisi olduğuna göre, bu beklentiyi gidermek de önce Sayın Başbakanın görevi olmak zorundadır. Ancak Kasım 2011'de çıkarılan düzenleme, yanlış bir içeriğe sahip olması nedeniyle beklentileri karşılamadı. Millî Savunma Bakanımızın geçmişte, altı ay kadar önce vermiş olduğu rakamlara göre, o kanun kapsamına 470 bin gencimiz girdiği hâlde bunların sadece 70 bini bu uygulamadan yararlanmıştır. Yani -o tarihten bu yana meydana gelen birikim hariç- 400 bin gencimiz yararlanamamıştır.

Bu başarısızlığın gerisinde 2 neden yatmaktadır. Birincisi, konulan bedel yüksek oldu. Oysa, bu bedeli ödeyemeyecek olan vatandaşlarımız vardı. Herkes için 30 bin liralık bedel yüksekti -kimisi ödeyemeyecek durumda, kimisi hiç ödeyemeyecek durumda- ve yaş yüksek belirlenmişti.

Şimdi, bizim teklifimizle şunu öngörüyoruz: 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, 28 yaşından gün almış olanlar bundan yararlanacak ancak aradan geçen zaman nedeniyle "31 Aralık 2014 itibarıyla 28 yaşından gün almış olanlar" diye bunu düzeltmek gerekir.

Parası olmayanlar da bizim teklifimizde para ödemeden temel askerlik hizmetlerini yapmış sayılacaklardır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bunun ayrıntıları bizim teklifimizde var.

YILDIRIM M. RAMAZANOĞLU (Kahramanmaraş) - Nasıl ayırt edeceksiniz?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sizlere zaman izin vermediği için daha fazla bilgi verme imkânım yok. Sizin takdirinize sunuyorum.

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)