Konu:ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİNE DAİR
Yasama Yılı:4
Birleşim:112
Tarih:03/07/2014


ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİNE DAİR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MUSTAFA ERDEM (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın milletvekilleri, 4'üncü madde üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

AR-GE, kurulması istenen bir kurum olarak bir ideal hedefi gösterme anlamında çok önemli bir misyon üstlenmektedir. Ancak burada hatırlatılması gereken bir husus, burada üzerinde durulması gereken husus, kem âlât ile kemâlât olmaz. Bugüne kadar, ülkemizde AR-GE benzeri pek çok kurum vardır, devlet kurumlarında da pek çok kurumlar hâlâ bu fonksiyonu icra ettiğini iddia etmektedir. Örnek olarak söylemem gerekirse, geçmişte TRT'de Araştırma İmalat Dairesi vardı, TRT çalışanları orası için "huzurevi" tabirini kullanırlardı.

Devletin başka yerlerinde bir sürü APK'lar vardır ama buralar işe yaramayan depo vazifesi görmekte, bir şekilde yönetimin istemediği kadrolar tarafından buralar değerlendirilmekteydi.

Burada, üzerinde durulması gereken husus, eğer bir AR-GE kurulması gerekiyor ve bu AR-GE ile ülke için yararlı hizmetler yapılacak ise eşyanın tabiatına uygun olarak yapılması lazım gelir.

Değerli milletvekilleri, AR-GE bir irade işidir, AR-GE bir iman işidir, AR-GE bir ideal işidir, AR-GE bir ruh işidir. Bugün, uluslararası karşı karşıya kaldığımız manzarada, milletlerarası mücadelede öne çıkan ülkelerin hangi ideallere, hangi ülkülere, hangi değerlere sahip olduğunu düşündüğünüzde ülkemizin hâlâ patinaj yapıyor olmasının arkasında yatan gerçek millet olarak bu değerlerimizden koptuğumuz, millet olarak bu ruhu yitirdiğimiz, millet olarak bu öz güvenden mahrum olduğumuz içindir.

AR-GE yapabilmek için öncelikle altyapı çalışmalarının fevkalade önemli olduğuna dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Ama gelin görün ki fiilî olarak üniversitelerin bu işin sorumluluğunu üstlenmesi lazım gelirken, gerek alet edevat veya kurumsal kimlik adına gerekse orada çalışan personel adına ihtiyaca ne kadar cevap vereceği hususu takdirlerinize arz olunur. Bir şekilde üniversite hocalarının veya oradaki araştırmaların ekonomik olarak başkalarına bağımlı hâle getirildiği, ailesini ve çoluğunu çocuğunu maişet itibarıyla düşünür konuma sokulduğunda o insanların yarınıyla ilgili bu ülkeye kazanım kazandırabilmeleri ne kadar doğru olacaktır?

Bir başka hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. AR-GE bütün kurumlar arasındaki bir eş güdüm sayesinde başarılı olabilir. Biz, bırakın AR-GE'yi, devlet kurumları arasında, bir büyükşehir belediyesi içerisinde uyum olmadığını görüyor ve devlet imkânlarının nasıl israf edildiğini üzülerek ifade ediyoruz. PTT'si ayrı çalışıyor, ASKİ'si ayrı çalışıyor, TELEKOM'u ayrı çalışıyor, elektriği ayrı çalışıyor, birinin yaptığını diğeri bozuyor. Şimdi, siz AR-GE olarak eğer bu hedefleri bir bütün etrafında toplayamaz, bunu bir ülke ideali hâline getiremezseniz yapılacak işler bu anlamda da bir anlam ifade etmeyecektir.

Bir başka hususa daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Ülkemizde AR-GE'nin ürettiği projeleri değerlendirebilecek bir irade var mıdır? Öncelikle, gerçekten üstün zekâlı Türk insanının ürettiği projeleri, başkalarınınkinin daha pahalısına mal olacağı gerekçesiyle bugüne kadar çöpe atan bir toplum özelliği gösterdik mi, göstermedik mi? Amerika'dan alınır, İsrail'den alınır, Çin'den alınır ama benim Türk milletimin yapmış olduğu ürünlerin bir şekilde kıymetihükmiyesi olmaz ise sizin yapacağınız AR-GE'nin bir anlamı olmayacaktır. AR-GE'de üretilen ürünlerin bir ürün olarak kıymet ifade edebilmesi için AR-GE'de çalışanlara saygı gösterilmesi ve devlet erkânının onlara itibar etmesi lazım gelir. TÜBİTAK'ta çalışanlar bir devlet kurumu niteliğinde çalışırken, bugün sizlerle birlikte paralel yürürken, bize çatışır vaziyette olmalarına rağmen nasıl oluyor da bu paralel üretenlerin sonuç itibarıyla ürettiklerinin bir kıymetihükmiyesi olmuyor, bunu takdirlerinize arz ediyorum.

Değerli milletvekilleri, Amerika'ya gitmeye gerek yok, uzaya çıkmaya gerek yok, kendimize dönelim, inanç değerlerimize sahip çıkalım, "İki günü eşit olan ziyandadır." hükmünü ve "İnsan ancak çalışırsa bunun karşılığını alır." hükmünü öğrenelim. O zaman AR-GE kurmaya gerek olmayacaktır diye düşünüyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)