Konu:Ak Parti Grubunun (9/8) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Bildirmemesiyle İlgili İşlemlerin Meclis Başkanlığı Tarafından Yürütülmesi Nedeniyle Başkanın Bu Konuda Usul Tartışması Açmasının Mümkün Olup Olmadığı Hakkında
Yasama Yılı:4
Birleşim:105
Tarih:18/06/2014


AK PARTİ GRUBUNUN (9/8) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI KOMİSYONUNA ÜYE BİLDİRMEMESİYLE İLGİLİ İŞLEMLERİN MECLİS BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ NEDENİYLE BAŞKANIN BU KONUDA USUL TARTIŞMASI AÇMASININ MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bakın...

Yine üç dakika verdiniz, neyse...

BAŞKAN - Hayır, bir dakika ilave edeceğim.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben otuz küsur senedir bu Parlamentoda çalışıyorum.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Yazık, yazık!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bak, Ahmet, şimdi, sen "edep dışı" dedin. Bakın, arkadaşlar, şimdi, Anayasa'nın 100'üncü maddesinde diyor ki...

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Meclisi bu kadar aşağıya çekmeyin ya!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, bir dinle be! Dinle, bir öğren be!

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Dinlemiyorum. Dinlemek zorunda mıyım? Yeter!

KAMER GENÇ (Devamla) - Anayasa'nın 100'üncü maddesinde "Soruşturma komisyonu iki ay çalışır, iki ayın sonunda da raporunu bitirir ve bitirmezse iki ay süre verilir." diyor. Ayrıca, İç Tüzük'ün 107, 108 ve 109'uncu maddeleri soruşturma komisyonunun kurulmasını şey ediyor ve nasıl çalışacağı, nasıl rapor vereceğini belirtiyor.

Peki, şimdi, soruşturma komisyonuna grupların üye vermesine ilişkin bir süre yok. Ne yapacağız arkadaşlar?

HARUN KARACA (İstanbul) - Tüzük'ü değiştireceğiz.

KAMER GENÇ (Devamla) - Soruşturma komisyonuna gruplar eğer üye vermezlerse iki sene bekleyecek miyiz? Soruşturma komisyonu çok önemli bir kurumdur. Bu kurumda ne oluyor? Bakanlar hırsızlık yapmış, Başbakanlar hırsızlık yapmış; bunlarla ilgili ciddi iddialar var, Türkiye Büyük Millet Meclisi "Bunlar hırsızdır." diyor, "Yolsuzdur." diyor. "Ceza Kanunu'na göre bunlar hakkında bir karar verilmesi lazım." diyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Sayın Başkan, temiz bir dille konuşmaya davet eder misiniz?

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Meclis onu demiyor, "Araştırılsın." diyor, "Soruşturulsun." diyor.

KAMER GENÇ (Devamla) - Burada, bu yolsuzluk ve hırsızlık meselesinin en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuracağı bir komisyon kanalıyla tespiti gerekir. Şimdi, bakın, 5 Mayısta soruşturma komisyonu kurulmuş, bugün 18 Haziran, iki ay geçmiş, AKP üye vermiyor. Meclis Başkanı diyor ki: "Benim topum tüfeğim mi var?" Hayır, topun tüfeğin yok. Burada, Cemil Çiçek, sen AKP'nin militanı gibi hareket ediyorsun.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Ya, böyle bir üslup olur mu ya!

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Sayın Başkanım, Meclis Başkanlık Divanına da hakaret ediyor.

KAMER GENÇ (Devamla) - Eğer AKP'nin militanı gibi hareket etmiyorsan her gün burada, getirdiğin gündemde "Sunuşlar"da diyeceksin: "Ey milletvekilleri, ey Türk halkı; bu Türkiye Büyük Millet Meclisi şu 4 bakan hakkında soruşturma önergesini kabul etmiş ama AKP bu soruşturma komisyonuna üye vermiyor."

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - AKP kadar kafana taş düşsün!

KAMER GENÇ (Devamla) - Buradan anons edeceksiniz, "Sunuşlar"da bunu söyleyeceksiniz: Ey halk, bu AKP soruşturma komisyonuna üye vermiyor. Bu halk duysun.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Sen söylüyorsun ya, sana itibar etmiyorlar herhâlde.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ama saklıyor Cemil Çiçek, gündeme koymuyor. Benim burada usul tartışması açmamdaki maksat... Cemil Çiçek de diyor ki: "Benim elimde top tüfek yok." Senin elinde top tüfek yok ama sen AKP'nin hırsızlıklarını, yolsuzluklarını örten bir militansın. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın Genç...

KAMER GENÇ (Devamla) - Bir dakika efendim, bir dakika...

BAŞKAN - Sayın Genç, bakın, "edep dışı" dendiği için söz aldınız ya, yapmayın...

KAMER GENÇ (Devamla) - Ondan sonra, bunları söyleyeceksin ki, millet diyecek ki: "AKP bu soruşturma komisyonuna üye vermiyor, anlatsın."

RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Edebini takın, edebini!

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Sayın Başkan, gereğini yapın.

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla, AKP'nin buraya, soruşturma komisyonuna üye vermediğini milletin bilmesi lazım.

RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Her çıktığın zaman böyle konuşuyorsun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Çünkü bunların bir hedefi var: Cumhurbaşkanı seçimine kadar bu yapılan yolsuzlukları, hırsızlıkları milletin gözünde örtbas etmek.

Peki, siz namuslu ve şerefli bir grup olarak soruşturma önergesini verdiniz mi, kabul ettiniz mi?

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Yahu namusu, şerefi, öyle kelimeleri ağzına alma be adam ya! Hayret bir şey ya!

KAMER GENÇ (Devamla) - Niye komisyona üye vermiyorsunuz, niye iki ayı geçtiği hâlde bu komisyona üyeler vermiyorsunuz?

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Sende namusu, şerefi ölçecek çap yok, yok.

KAMER GENÇ (Devamla) - Demek ki hırsızlıkları örtmeye çalışıyorsunuz, hırsızlıklara arka çıkmak istiyorsunuz, milletin gerçekleri öğrenmesini istemiyorsunuz. Komisyona üyeleri bildirin. İki ayda bildirilmez mi yahu? Neye çekiniyorsunuz?

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Sayın Başkanım, bu hakaretleri duymak zorunda değiliz.

KAMER GENÇ (Devamla) - Çünkü hırsızlıklarınız tescil edilmiş, çünkü suçlusunuz, çünkü milletin karşısına çıkacak bir yüzünüz yok.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Allah Allah!

KAMER GENÇ (Devamla) - Çünkü bu, ahlak kurallarına aykırı. Dolayısıyla, burada komisyon üyelerini bildirmemekle hırsızlıkları, yolsuzlukları örtmek için ayak diretiyorsunuz ve Meclis Başkanı da size yardımcı oluyor, Cemil Çiçek de zaten bu iktidardan büyük rant sağlıyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

RECEP ÖZEL (Isparta) - Ne konuşuyorsun ya!

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Yahu nasıl konuşuyorsun ya!

KAMER GENÇ (Devamla) - Eğer istiyorsanız açıklayalım onu, şey edelim efendim. (CHP sıralarından alkışlar)