Konu:Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, 563 Sıra Sayılı Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya Aykırılık Nedeniyle Komisyona İade Edilmesi Gerektiğine Dair Önergesinin İşleme Alınmasının İç Tüzük Hükümlerine Uygun Olup Olmadığı Hakkında
Yasama Yılı:4
Birleşim:74
Tarih:09/04/2014


TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENÇ'İN, 563 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN ANAYASA'YA AYKIRILIK NEDENİYLE KOMİSYONA İADE EDİLMESİ GEREKTİĞİNE DAİR ÖNERGESİNİN İŞLEME ALINMASININ İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Şimdi, efendim, İç Tüzük'ün 91'inci maddesi temel kanunun hangi hâllerde düzenleneceğini hükme bağlamıştır. Hangi yasa teklifleri veya tasarıların temel kanun kabulüyle görüşüleceği ayrıntılı bir şekilde 91'inci maddede belirtilmiştir. Bu kabulün arkasında yatan temel neden şudur: Yüzlerce, binlerce maddeden oluşan kanun tasarı veya teklifleri olabilir. Bunları diğer tasarı veya teklifler gibi görüşürsek Parlamento aylarca bunları görüşmek zorunda kalabilir. Dolayısıyla, böyle kısa bir yolu benimseyelim ki Parlamento böyle bir zaman kaybına girmesin. Asıl ana neden budur, bunun gerisinde yatan neden budur. 91'inci madde bu nedenin açıklamasıdır. Geçmişte, 23'üncü Parlamento döneminde toplam 3 bin maddeye ulaşan, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve bunların uygulanmasına ilişkin kanunlardan oluşan beş kanunu üç günde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul etmiştik. Temel kanunun kabulünü bile bir kenara bırakarak süratle görüşmüştük.

BAŞKAN - Evet, teşekkür ederim.

Ben şimdi sizleri...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bağlıyorum, bağlıyorum cümlemi.

15 maddelik bir teklifi Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu buraya getiriyor. Bunun tek nedeni bir korkudur: "Aman bu tasarı, teklif fazla görüşülmesin; bu 17 Aralık sonrası süreçte Hükûmetimiz çok fazla tartışılmasın." Böyle bir şey olamaz.