Konu:Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:102
Tarih:12/06/2014


TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun teklifinin 81'inci maddesiyle ilgili olarak verdiğimiz önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.

Evet, bugün mübarek kandil gecesi ama kandil gecesinin özünde güzellik vardır, adalet vardır, hak vardır, hukuk vardır, namus vardır, ar vardır, edep vardır. İşte, bunların hepsi çok güzel insanların, insanlığın hasletleridir ama bunlara işte sahip olmadan bazı şeyleri söylemek mümkün değil.

Şimdi, değerli milletvekilleri, bakın, bir yargı paketini inceliyoruz. Aslında bizim önergemiz "belli süredir" de "belli"ye "bir süre" yani bir redaksiyon düzeltmesidir. Yani önemli değil "belli süre" de olur "belli bir süre" de olabilir ama tabii siz, hiçbir şeyden de fazla değer almadığınız için redaksiyon medaksiyon sizin için önemli değil.

Şimdi, burada günlerdir dinliyoruz. Türkiye'de yargı denilen bir şeyi yok ettiniz. Burada yani Bekir Bozdağ... Daha önce ben burada bir konuşma yaparken dedim ki: "Bak, seninle Ahmet İyimaya hem önce imam-hatibi bitirmişsiniz, arkasından da hukuk fakültesini bitirmişsiniz yani sizde öteki normal hukuk fakültesini bitiren insanlardan daha adalet duygusunun olması lazım, daha hak duygusu olması lazım -hakkın ve adaletin gerçek tecellisini- doğru söylemeniz lazım ama bunların tersini yapıyorsunuz." Bekir, gitti aleyhime 20 milyar tazminat açtı. Tabii, niye açıyor? Çünkü hâkim Bekir'in açtığı davayı reddederse ne olacak? Hemen ertesi gün soluğu başka yerde alacak.

Şimdi arkadaşlar, bakın, burada geçen gün Bekir'e bir şeyler sordular. Dediler ki: "Yargı kararını uygulamıyorsunuz." En basit, Seydişehir Alüminyum Tesislerinde yargı yürütmenin durdurulmasına karar vermiş. Oymapınar Barajı 1 milyar dolara mal olmuş ve o tesisler 7 milyar dolar, getirmişler 370 milyon dolara Mehmet Cengiz'e vermişler ve Oymapınar Barajı'nı da bedava vermişler. Yürütmenin durdurulması kararı var. "Efendim, kararın uygulanması imkânsız." diyor. Niye imkânsız Bekir Bey? Oymapınar Barajı devlete niye şey olsun?

Arkadaşlar, Halk Bankası: Halk Bankasının Genel Müdürü bir firmaya 575 milyon dolar kredi vermiş ve batmış. Ayrıca yan kuruluşu da 35,5 milyon dolar kredi vermiş ve 17 Aralık ve 25 Aralıkta bu olay ortaya çıkmış; e, siz bunu kurtarıyorsunuz. 17 Aralık ve 25 Aralık olaylarında suçüstü yakalanan bakanların, Tayyip Erdoğan'ın çocuklarının evinin altındaki depodaki paralar tespit edilmiş. Bekir açıyor İzmir Başsavcısına, Adana Başsavcısına telefon ediyor "Efendim, savcıyı değiştir, efendim, belgeleri ortadan yok et." diyor. Ya, böyle bir kişi..

BAŞKAN - Sayın Milletvekili, şahsiyatla uğraşmayın lütfen.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, şimdi, sen fazla konuşma da şimdi... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Hey, hey, akıllı ol, hey! "Davayı kaybettim." diyorsun.

BAŞKAN - Bu size birinci davetimdir.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben burada doğruları söylüyorum. Şurada yapılan yolsuzlukları dile getiriyorum.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Terbiyeli ol biraz ya. Güzel adam...

BAŞKAN - Lütfen...

KAMER GENÇ (Devamla) - Böyle bir nitelikteki kişi eğer bir memleketteki başsavcıya, savcılara telefon eder de "Yahu, bu hırsızlıkları, yolsuzlukları örtbas et." derse...

BAŞKAN - Size ikinci davetimi yapıyorum, lütfen konuya gelin.

KAMER GENÇ (Devamla) - ...bu kişi nasıl burada adaleti şey eder? Ya nasıl böyle adaleti tesis edebilir?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Terbiyeli ol biraz ya!

KAMER GENÇ (Devamla) - Onun için yani Türkiye'de adaleti yok ettiniz. Getiriyorsunuz bu kanunla...

Arkadaşlar, bakın, Türkiye'de yasama ve yargı faaliyetleri var. Şimdi, yasama faaliyetiyle yürütme faaliyetini yapıyorsunuz. Bununla Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda, Yargıtayda -yürütmenin yapması gereken- genel sekreterleri görevden alıyorsunuz, yeniden kurul oluşturuyorsunuz. Bunlar böyle değil...

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Davayı kaybettin mi, davayı?

KAMER GENÇ (Devamla) - Millî Eğitimde müsteşar dışındaki bütün bürokratları görevden alıyorsunuz. En büyük kabahat Anayasa Mahkemesi Başkanında. Anayasa Mahkemesi Başkanı bu şekilde çıkan kanunları yok hükmünde saysa ve bunları geçersiz saysa böyle bir kanun getiremezsiniz. Tabii, kendinize göre bulmuşsunuz bir Anayasa Mahkemesi. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Dava ne oldu, dava?

KAMER GENÇ (Devamla) - Hâlbuki, siz, yasama tasarrufu ise idari tasarruf, yürütme tasarrufu teşkil edemezsiniz. Burada da bu kanun yürürlüğe girer girmez hemen Yargıtayı, Danıştayı yeniden organize edeceksiniz; kendinize göre karar verecek kişileri getireceksiniz istedikleri yerlere. Böyle bir adalet olmaz, böyle bir hukuk olmaz, böyle bir Meclis olmaz. Bakın, bugün burada sizin çıkardığınız bu kanunlar ileride yüzünüze utanç tablosu olarak gelecek.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)