Konu:10/6/2014 Tarihli 100'üncü Birleşimdeki Bazı İfadelerini Düzelttiğine İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:101
Tarih:11/06/2014


10/6/2014 TARİHLİ 100'ÜNCÜ BİRLEŞİMDEKİ BAZI İFADELERİNİ DÜZELTTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, beş dakika. Rica ediyorum yani.

BAŞKAN - Lütfen Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Süre 58'inci maddeye göre beş...

BAŞKAN - Şimdi, bu, beş dakikayı geçmemek üzeredir. Ben size bir dakika veriyorum. Lütfen tartışmayla başlamayalım gündemimize, lütfen.

Buyurun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Rica ediyorum.

BAŞKAN - Lütfen, ben de rica ediyorum.

Buyurun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi yani halkın duyması için belirtmek istiyorum ki, bakın, bu kürsüden konuşma yapma hakkını bulamıyorum.

Memlekette çok büyük olaylar var. Şimdi, bayrak iniyor, buna karşı sessiz kalınıyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Müdahale etmeyin lütfen.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Tazminat davasından kurtulmaya çalışıyor Sayın Başkan, söz vermeyin ya.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, HDP'li arkadaşlarımız dün Lice'de toplantı yaptılar. Grup toplantısı Türkiye Büyük Millet Meclisinin müştemilatıdır. Orada PKK bayrağı ile Apo'nun posteri önünde grup toplantısını yaptılar. Yarın bu arkadaşlar getirip de burada da bu toplantıyı yaptıkları zaman nasıl engel olacaksınız? Ama, Meclis başkanları evvela bundan utanç duymanız lazım, buna müdahale etmeniz lazım.

BAŞKAN - Sayın Genç, beyanınızı düzeltmek için söz aldınız, beyanınızı düzeltin lütfen.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ama, bizim konuşmamızı engellemek için burada konuşturmuyorsunuz. Biraz dürüst davranın ya! Bunlar çok önemli şeyler.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Alın işte Sayın Başkan, söz verdiniz, olacağı bu.

KAMER GENÇ (Devamla) - Arkadaşlar, yani, burada bu kadar...

BAŞKAN - Beyanınızı düzeltir misiniz lütfen.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu Meclis Başkan Vekili, bakın, dün beş dakika konuşuyorum, 5 defa müdahale ediyor. Sen nasıl bu Meclisi böyle yönetirsin be? Nasıl yönetiyorsun böyle? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AHMET YENİ (Samsun) - Hakaret etme be!

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Hakaret etme!

BAŞKAN - Siz bana hakaret etme yetkisine sahip değilsiniz.

KAMER GENÇ (Devamla) - Biraz dürüst olsana, biraz dürüst olsana ya.

AHMET YENİ (Samsun) - Hadi oradan!

KAMER GENÇ (Devamla) - Beş dakika verilmesi gereken bir süreyi niye bir dakikaya indiriyorsun?

BAŞKAN - Beş dakikaya kadar süre verme hakkım var, bir dakika verdim.

KAMER GENÇ (Devamla) - Tamam, beş dakika, yarı dakika, iki buçuk dakika...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sürenizi de doldurdunuz, beyanınızı da düzeltmediniz.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bir dakika olur mu?

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Sayın Başkan, lütfen, yeter...

KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır, daha söylemedim ki, amacımı söylemedim, düzeltmedim.

BAŞKAN - Düzeltseydiniz, ben size sürenizi verdim.

KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır, bir dakika daha söz ver.

BAŞKAN - Yeni başlıyoruz, lütfen Meclisi germeyin.

KAMER GENÇ (Devamla) - Geren sizsiniz.

BAŞKAN - Çok teşekkür ederim, lütfen yerinize geçer misiniz.

KAMER GENÇ (Devamla) - O Meclis Başkanlığı kürsüsü sana bir sorumluluk getiriyor.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - İdare amirleri, idare amirleri...

KAMER GENÇ (Devamla) - Türkiye'de Hükûmet yok, Meclis de yok arkadaşlar ya.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Meclis Başkanlığı makamını sırf kendisine ve çevresine menfaat sağlamak amacıyla...

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bana bir dakika daha söz vermek zorundasın. Böyle bir şey olmaz ya. Bir dakika söz olur mu burada ya?

BAŞKAN - Gündem dışı ilk söz, il özel idaresi hakkında söz isteyen İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'e aittir.

Buyurun Sayın Yüksel. (CHP sıralarından alkışlar)

KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan, bakın, o kürsüyü yönetemiyorsunuz.

BAŞKAN - Meclis idare amirlerini göreve çağırmayayım, lütfen.

KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır, söz hakkımı vereceksin ki ondan sonra...

BAŞKAN - Lütfen Sayın Genç...

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, gülmene gerek yok. Utancından gülüyorsun.

BAŞKAN - Bakın, İç Tüzük'ü uygulatmak zorunda beni bırakmayın, sizden korkmuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

KAMER GENÇ (Devamla) - İç Tüzük'ü uygulamayan alçaktır.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Kibar ol, kibar!

KAMER GENÇ (Devamla) - Uygulamayan alçaktır.

BAŞKAN - İç Tüzük'ü de uygularım, birleşime de giremezsiniz. Lütfen yerinize geçin, lütfen, lütfen. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

KAMER GENÇ (Devamla) - Oturmuyorum, ne yapacaksın! Uygula bakalım İç Tüzük'ü. Böyle bir şey olur mu ya?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Biraz kibar ol ya.

BAŞKAN - Lütfen yerinize geçin. Bu Meclisi ben idare ediyorum, siz değil, lütfen. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Bravo Başkan.

KAMER GENÇ (Devamla) - "Bravo." dediğiniz Başkan başınıza belalar getirdi.