Konu:İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak'ın, (2/1949) Esas Numaralı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi
Yasama Yılı:4
Birleşim:100
Tarih:10/06/2014


İSTANBUL MİLLETVEKİLİ BİNNAZ TOPRAK'IN, (2/1949) ESAS NUMARALI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ'NİN DOĞRUDAN GÜNDEME ALINMASINA İLİŞKİN ÖNERGESİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bakın, bu memlekette, devriiktidarınızda ne bilim kaldı ne ilim kaldı ne adalet kaldı ne hak kaldı ne hukuk kaldı, hepsini yok ettiniz.

Konuşmama başlarken, evvela, Diyarbakır'da Türk Bayrağı'nı indiren zihniyeti şiddetle ve nefretle kınıyorum. Bayrağı burada indirenin bu Hükûmet olduğunu, Hükûmetin askere talimat verdiğini... Hiçbir suretle PKK'nın hiçbir hareketine müdahale edilmemesi ve valilerden talimat alınmadan herhangi bir terör olayına müdahale edilmemesi konusunda verilen talimat vardı. Eğer orada, kışlada bulunan asker o direğe çıkan kişiye ateş etseydi, siz elbette ki gidecektiniz, orada "Benim talimatımı nasıl dinlemiyorsun?" diye onu vuran kişileri en şiddetli şekilde cezalandıracaktınız. Bana göre, o direğe çıkarak o bayrağı indiren kişi milletimize, devletimize ihanet etmiştir. İhanetçilerin hak ettikleri ceza da kanunlarda belirtilmiştir ama Türkiye'de Hükûmet yok, hiçbir kural işlemiyor. Tayyip Erdoğan, 17 Aralık, 25 Aralıkta yaptığı yolsuzlukları örtbas etmek...

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen konuyla ilgili konuşur musunuz?

KAMER GENÇ (Devamla) - Konuya geleceğim Sayın Başkan.

...için her türlü hileye, her türlü hukuksuzluğa başvuruyor, burada da böyle.

Şimdi, eski Müsteşarınız, YÖK Başkanınız, Millî Eğitim Bakanınız bir intihal suçunu işlemiş fakat sizin zamanınızda hukuk ortadan kaldırıldığı için Danıştay bir karar vermiş.

İHSAN ŞENER (Ordu) - 28 Şubattaki hukuk değil mi o hukuk?

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani öyle bir düzenleme yapmışsınız ki Danıştayın verdiği bu karar, kesin karardır. Arkadaşımız teklifinde diyor ki: "Bilimsel kariyeri korumak için, intihalleri yasaklamak için, bilim hırsızlığını yok etmek için gelin, Meclis olarak bunu suç sayabilecek bir düzenleme yapalım." Bu gerçek ortadayken siz eğer buna inanıyorsanız... Zaten bu biraz önce konuşan, Hükûmet adına konuşan kişi -millî eğitimi getirdiği seviye, böyle 4+4+4'e- Türk millî eğitim sistemini de çökertti, bilimi de çökertti -her türlü çökertmeyi- ilimle ilgisi kalmadı Türkiye Cumhuriyeti devletinin. Kendi kafasına göre, kafasının ermediği konularda mütalaa veriyor. Zaten doğru dürüst bir bilim adamı kariyeri olsaydı çıkıp da bunları öne sürmezdi.

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen temiz bir dille konuşun ve hakaret etmeyin.

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, tamam, temiz dille konuşuyorum.

İHSAN ŞENER (Ordu) - Nasıl böyle konuşuyorsun, hiçbir sorumluluğun yok mu senin?

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Sen ne anlarsın bilimden?

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi burada bir yorum getiriyorum. Bakın, Danıştayın kararı ortada, Danıştay Genel Kurulu kararı karşısında eğer hukuki bir düzenleme getirmezseniz, bundan sonra herkes istediği gibi, istediği kişinin kitaplarını, tezlerini kopyalayacak ve bu kopyalamayı engelleyen de herhangi bir yasal düzenleme yok.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Kaç tane kitap okudun? Siz ne anlarsınız?

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla, bu yasal düzenlemeyi kabul edin eğer tabii hırsızlıklara karşı iseniz, bilimin birtakım cahil insanlar tarafından kopya edilmesine karşı iseniz... İşte getirmişsiniz, hayvanat bahçesindeki bir kişiyi TÜBİKTAK'ın başına getirmişsiniz, TÜBİKTAK'ın başına gelen hayvanat bahçesi müdürünü...(×)

İHSAN ŞENER (Ordu) - Sen ilk önce onu doğru söylemeyi öğren!

KAMER GENÇ (Devamla) - ...ondan sonra TÜBİTAK'a rapor düzenletiyorsunuz.

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen konuya geliniz, bu size birinci ihtarımdır İç Tüzük 66'ncı maddeye göre. Lütfen!

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, birinci ihtarınız da bunları... Bakın, benden biraz önce, konuşan kişi demedi mi ki "Hayvanat bahçesi müdürünü getirdiniz TÜBİTAK'a müdür tayin ettiniz." diye ona niye müdahale etmediniz?

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Siz, bu Meclise yakışmıyorsunuz!

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, şimdi, Sayın Başkan, orada o makamı biraz tarafsız şey edin.

Elbette ki burada yapılan şey, Türkiye'de bu AKP iktidarıyla beraber, sizin iktidarınızda bilim düşmanlığı, ilim düşmanlığı, adalet düşmanlığı aldı yürüdü. Memleketin en temel noktalarında hak arama yolları tıkandı; Danıştay kalmadı, Yargıtay kalmadı, Anayasa Mahkemesi kalmadı...

MEHMET METİNER (Adıyaman) - İyi ki de kalmadı!

KAMER GENÇ (Devamla) - ...ve her türlü hırsızlık ve yolsuzluklar yapılmakta ama bunlar örtbas edilmektedir, bunların karşısında maalesef hiçbir direnç gösterilmemektedir. Bunun cezasını çok ağır göreceksiniz, yarın çocuklarınız, sizin burada yaptığınız bu düzenlemelerden dolayı, sizlere lanet okuyacaklar, bunu bilmenizi istiyorum.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Bizimle gurur duyacaklar.

KAMER GENÇ (Devamla) - Onun için siz de bu lanetliği önlemek için gelin bundan sonra bir dönüş yapın. Şu memlekete demokrasi...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)