Konu:TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:97
Tarih:04/06/2014


TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, şimdi, bir mesele var ya, hani deveye sormuşlar: "Boynun niye eğri?" "Nerem düzgün ki." demiş. Şimdi, bu kanunun neresi düzgün hakikaten?

Az önce kabul ettiğiniz, iktidar partisi grubunun oylarıyla kabul edilen 1'inci maddede kendi ihtiyacı için Hint keneviri yani esrar eken kişiye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörüyorsunuz. Hâlbuki Türk Ceza Kanunu'nun aynı konuyu düzenleyen 191'inci maddesinde kullanmak amacıyla uyuşturucu madde yani esrar bulunduran kişiye hâkim ceza veremez, denetimli serbestlik hükmü uygulayacak. Yani, burada siz Ceza Kanunu sistematiğini bozan başka bir düzenleme getiriyorsunuz. Enteresan şeyler çıkacak. Yani, evinin balkonunda saksıda 2 tane Hint keneviri eken kişiye, ihtiyacı için bunu ektiğinden dolayı, siz, buna o hâlde yakalanırsa bir yıldan üç yıla kadar ceza öngörüyorsunuz ama gidip 1 kilo esrar alsa ve daha önce kullandığı sabit olsa bu kişinin, uyuşturucu kullanan kişi olduğu belli olsa bu kişiye hâkim denetimli serbestlik hükmü uyguluyor 191/(2)'nci maddeye göre. Dolayısıyla, sistematiği bozuyorsunuz yani bir şey yaparken başka bir hükme çelişkili, başka bir hükme aykırı bir madde getiriyorsunuz.

Aynı şekilde, bakın, aynı şekilde yine bu tasarıda ne var? Değerli arkadaşlar, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 114'üncü maddesini değiştiriyorsunuz 40'ıncı maddeyle. Burada sahte üye yazımı yani bir kişinin haberi olmadan başka bir siyasi partiye üye yazılmasıyla ilgili maddedeki ceza bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası iken bunu, arkadaşlarınızın verdiği teklifle, üç aydan bir yıla düşürüyorsunuz. İlk hâliyle bir aydan üç aya kadardı, ön ödemeli bir suç hâline getiriyordunuz, burada da başka bir çelişki çıkıyor. Nedir o çelişki? Şimdi siyasi partilere üye formu özel evrak niteliğindedir, aslında bana göre hatta resmî evrak niteliğine varan bir özel evrak, nitelikli bir evraktır. Şimdi, özel evrakta sahtecilik yapsa bir kişi yani sizin adınıza, sizin kimliğinizi ele geçirerek gitse bir cep telefonu alsa, cep telefonu GSM operatörlüğü abone sözleşmesini imzalasa bu kişi Türk Ceza Kanunu'nun 207'nci maddesine göre bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak ama sizin kimliğinizi alsa, hiç istemediğiniz, taban tabana zıt bir partiye sizi üye yapsa ya da belediye başkanınızı üye yapsa bu kişi üç aydan bir yıla kadar ceza alacak. Şimdi böyle bir çelişki var yani sistematiği bozuyorsunuz.

Değerli arkadaşlar, adınıza basit bir senet düzenlese adam iki yıldan beş yıla kadar ceza gerektiriyor fakat sizi -milletvekilisiniz- bir başka partiye üye yapsa bu kişi -bunun doğuracağı sıkıntıyı düşünün- efendim, üç ay hapis cezası alacak. Yani bu mantıklı değil.

Bizim birçok belediye başkanımızın, ilçe yöneticimizin sizin partinize, AKP'ye üye yazıldığı sonradan anlaşıldı. Niçin bunu yaptılar? Efendim, işte "Performans kriteri, çalışan örgütü ödüllendireceğiz." diyerek partinizin teşkilatının aldığı bir karar sonucu gittiler pazarda, sokakta, orada burada üye kaydettiler. Dediğim gibi, bizim partinin yöneticileri, ilçe yöneticileri, ilçe başkanları, meclis üyeleri, üye. Şimdi bunları kurtarmak için yapıyorsunuz. Aslında bu ahlaksızlığı yapanların daha çok cezalandırılması gerekiyor. Ya böyle bir şeyi niye yapıyorsun kardeşim? Adam benim partimin ideolojisini kabul etmiyorsa, programını, tüzüğünü kabul etmiyorsa bunu bana niye üye yapıyorsun? Yani sayı önemli değil, nicelik önemli değil, nitelik önemlidir, sayıyla uğraşmayın. Dolayısıyla, sizin bir kısım partilileri kurtarmaya dönük bu düzenlemeniz aslında bence sahtekârlığı ödüllendiren bir düzenlemedir. Bunu niçin söylüyorum? Türk Ceza Kanunu'na da aykırı yani genel sistematiğe aykırı. Genel olarak ceza hukukunun evrakta sahtecilik hükümlerini düzenleyen, özel evrakta sahtecilik hükmünü düzenleyen 207'nci maddesine de aykırıdır.

Dolayısıyla, arkadaşlar, hakikaten eğer bir şey yapacaksak başka mülahazalarla değil, hukukçu olarak bakalım, el birliğiyle yapalım, ülkemizi daha ileriye götürelim. Ama bu şekilde, bazı farklı mülahaza ve saiklerle yaptığınız anda ne yazık ki ayaklar dolaşıyor diyorum, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)