Konu:Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:2
Birleşim:114
Tarih:31/05/2012


AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 258 sıra sayısıyla görüşmekte olduğumuz Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'yla ilgili şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, yatırımlar üretimin, istihdamın ve ekonomik büyümenin en önemli kaynağını oluşturmaktadır. Hükûmetimiz döneminde yatırımlara yönelik önemli teşvikler getirilmiş olup başarıyla uygulanmaktadır. İstikrarlı büyüme sürecinin devam ettirilmesi için ekonomik kalkınmanın hızlandırılması, yatırımların, üretimin ve istihdamın artırılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, yatırım teşviklerinin kapsam ve etkinliğini artırmaya yönelik önemli düzenlemeleri içinde barındıran bu tasarı büyük önem taşımaktadır.

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, öngördüğümüz bu tasarı yatırımcımızı oldukça mutlu edecek, cesaretlendirecek ve kendilerine büyük ivme kazandıracaktır. Yatırımcılara yatırımın yapılışı esnasında destek verilmesi amaçlanmakta, yatırımlar daha cazip hâle getirilmektedir.

Diğer yandan, istatistiki bölge birimleri sınıflandırmasına göre SGK işveren payının bir kısmı, altıncı bölgede yer alan illerde ise tamamı devletçe karşılanacaktır. Bu uygulamayla kayıtlı istihdam artacak, kayıt dışıyla mücadelede büyük mesafe katedilecektir.

Kıymetli milletvekilleri, bu tasarımız esnaf ve sanatkârların vergilendirilmesine yönelik birtakım kolaylıklar sağlamakta, bunlardan muafiyet şartlarını taşıyanlara esnaf vergi muafiyeti belgesi alma imkânı getirmektedir.

Teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin olumsuz etkileri nedeniyle kaybolmaya yüz tutan el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnaflar, iş yeri açsalar bile, vergi muafiyeti uygulaması kapsamına alınmaktadır.

Ayrıca, esnaf ve sanatkârların içinde bulunduğu koşullar itibarıyla kendilerine en uygun vergilendirme esaslarına tabi olmalarını sağlamak amacıyla, gerçek usulden basit usule geçebilmeleri imkânı da getirilmektedir.

Değerli milletvekilleri, iktidarımız döneminde ülkemiz, bir dünya markası olma yolunda çok ciddi mesafe katetmiş, dünya devletler muvazenesinde cazibe merkezi hâline gelmiş ve hak ettiği konuma ulaşma yolunda emin adımlarla ilerlenmektedir. Bu yolda bir dünya ve medeniyet başkenti olan İstanbul'umuzun finans merkezi hâline gelmesini ve yabancı fonların Türkiye'den yönetilmesini sağlayacak adımlar atılmıştır.

Değerli milletvekilleri, vatandaşımızın yüzünü güldürecek önemli bir husus ise mali af konusudur. 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak için süresinde başvuran vatandaşlarımız taksitlerini herhangi bir nedenle ödeyememişlerdir. Dolayısıyla, 6111 sayılı Kanun'la düzenlenen haklardan yararlanamamışlardır. Şimdi bu tasarıyla, bu haklardan yararlanamayan vatandaşlarımıza yeni bir hak tanınmıştır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içerisinde borçlarını gecikme zamlarıyla birlikte öderlerse, tekrar 6111 sayılı Kanun'dan faydalanacaklardır.

Değerli milletvekilleri, tasarıyla, hurdaya ayrılan araçlara teşvik sağlanmakta olup, yirmi iki yaş üzerindeki araçların hurdaya ayrılması da teşvik edilmektedir. Yirmi iki yaş ve üzeri taşıtların hurdaya ayrılması hâlinde taşıt sahipleri adına tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergilerinin yüzde 25'inin ödenmesi şartıyla kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilmesi öngörülmektedir. Böylelikle, vatandaşımız, fiilen hurdaya çıktığı hâlde borçları nedeniyle üzerlerinde tutmak zorunda kaldıkları araçları ve bunların sürekli artan borçları yüklerinden kurtarılmaktadır ve bu araçların bertaraf edilmesiyle çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda da ciddi adımlar atılmaktadır.

Bu tasarının milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aydemir.