Konu:Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Yasama Yılı:4
Birleşim:86
Tarih:07/05/2014


YOLSUZLUĞA KARŞI CEZA HUKUKU SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kadar yolsuzluklarla dolu bir Türkiye'de yolsuzluklarla mücadele sözleşmesini imzalayıp yani buna "Türkiye'de yolsuzluk" dememek veya "Bununla mücadele edildi." demek için çok saf olması lazım insanların.

17 Aralık ve 25 Aralıkta çok açık bir hırsızlık, soygun olarak Hükûmetin suçüstü yakalandığı bir sırada buna "darbe" demek için insanların insanlık vasıflarının önemli bir kısmından yoksun olması lazım.

Şimdi, arkadaşlar, bakın biz yıllarca burada doğal gazla ilgili fiyatları soruyoruz, "devlet sırrı" diye söylemiyorlar; vergi kaçakçılarıyla ilgili soru soruyoruz, efendim, "vergi mahremiyeti" diye söylemiyorlar; hangi kişilerle uzlaşma yaptıklarını soruyoruz, söylemiyorlar.

Şimdi arkadaşlar, en basiti: Bakın -kaç defa burada söyledim- Halk Bankasının Genel Müdürü, Genel Müdür olduğu zaman, Halk Bankasında bir firmaya 575 milyon dolar -bakın, 575 milyon dolar- kredi vermemesi gerekirken kredi veriyor. Bir de bu Halk Bankasının yan kuruluşuna da 35,5 milyon dolar ayrı bir kredi veriyor. Bu kredi bitiyor. Bu kredinin verilmemesi için her türlü şartlar ortada. Bu krediyi alırken firma bir yerde bir arazi gösteriyor, bu arazinin de efendim hazine arazisi olduğu sonradan ortaya çıkıyor. Bu firmaya elektrik dağıtım ihalesi veriliyor; ona rağmen onun 430 milyon dolar borcu var ve buna kredi veriliyor ve bu kredi batıyor.

Şimdi, bu krediyi batıran Halk Bankası Genel Müdürünün evinde arama yapılıyor, 6 milyon dolar para bulunuyor veya "4,5 milyon" diyorlar ama sonra 6,5 milyon dolar olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi, bu paranın akıbeti nedir? Bu Hükûmete soruyoruz: "Ya, bu rüşvetten alınan bir paradır kardeşim, değil mi?" "Yok efendim, cami yaptık, imam-hatip yaptık." Nereden? Cami ve imam-hatip yapmak için parayı niye evde saklıyorsun? Ondan sonra... Ve bu adam geliyor... Bakın, bu paralar buradan alınmış, Halk Bankasının batırılan kredilerinden alınmış arkadaşlar. Bir tek bu firmaya verilmemiş ki, aşağı yukarı 2 katrilyon liranın üzerinde Halk Bankasında bu Genel Müdür zamanında para batırılmış ve tutuyorlar Halk Bankasının bu Genel Müdürünü beraat ettiriyorlar, getiriyorlar Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine atıyorlar arkadaşlar.

Ziraat Bankasını alalım. Ziraat Bankasının KİT Komisyonu raporuna göre 23,4 katrilyon lira, arkadaşlar, batık kredisi var, 23,4! Bu, Sayıştay raporunda var. Bunun 2,1 milyar doları 2012 yılına ait. Şimdi, bu kadar bu bankalarda, ihalelerde yapılan yolsuzluklar -ben burada zaman olsa binlerce misal vereceğim- TOKİ'de yapılan yolsuzluklar, Kömür İşletmelerinde yapılan yolsuzluklar... Şimdi, biraz önce işte diyor burada "5 bin tane ihale yaptık." Ya, ihale yapıyorsunuz, kendi adamlarınızı çağırıp veriyorsunuz kardeşim. İhale yasaklarını dinlemiyorsunuz, hukuk dinlemiyorsunuz, savcılar sizde.

Yani, 17 Aralık ve 25 Aralıkta savcıları görevden aldınız. Niye aldınız? Efendim, "Bu iş çok." dediniz, iki savcının yanına iki tane savcı daha koydunuz. O iki tane savcıyı görevden aldınız, bir tane savcı bıraktınız. Bir savcı da diyor ki: "Efendim, hâkim, usulsüz, telefonları dinlemeye karar vermiştir." Ya, sen kimsin be savcı? Şimdiye kadar hangi cumhuriyet savcısı "Hâkim usulsüz olarak telefon dinlemesine karar vermiş." demiş? Ve bu savcı, yasal olarak dinlenen telefonlarla elde edilen yolsuzluk ve hırsızlıkları "Ben kabul etmiyorum." diyor ve ondan sonra da takipsizlik kararı veriyor. Yani bir ülkede hak olsa, hukuk olsa, devlet olsa, yargı olsa, bu savcıyı ertesi gün oradan, görevden alırlar, bu takipsizlik kararını da ortadan kaldırırlar. Ve orada o kadar büyük soygunlar var ki, o kadar imar yolsuzlukları var ki ama...

Bakın, işte, Denizbankı Zorlu Holdinge 69 milyon dolara sattınız, 69 milyon dolara aldığı Denizbankı en kısa zamanda 2,4 milyar dolara başkasına sattı, oradan gitti Karayollarının arsasını aldı, vergi verdi mi vermedi mi belli değil.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - Orada 383 bin metrekare kaçak inşaata işte Tayyip Bey'in araya girmesiyle yasal ruhsat verildi arkadaşlar. Yani böyle bir şey olur mu? Onun için, Türkiye yolsuzluklar cenneti olmuş, bu Hükûmetin yolsuzluklar altında zaten nefesi bitmiştir.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)