Konu:Devlet İstihbarat Hizmetleri Ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (2/2011) (s. Sayısı: 563)
Yasama Yılı:4
Birleşim:78
Tarih:17/04/2014


DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR (2/2011) (S. SAYISI: 563)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) - Sayın Bakan, kurulan komisyonun fonksiyonunu gösteren bir sözcük kullanılmamış. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunda, yasama faaliyeti gösteren komisyonlarda ayrı bir ibare bulunmaz ama denetleme fonksiyonunu yerine getiren KİT gibi komisyonlarda bu fonksiyon özellikle belirtilir. Sizin kurduğunuz komisyon güvenlik ve istihbarat komisyonu, görevleri itibarıyla da genel bir öneri ve danışma işlevi yapar durumda. Bu, adı ayrıca belirtilmediğine göre, acaba bir yasama işlevi gören komisyon mudur, yoksa savunduğunuz gibi denetleme komisyonu mu?

İkinci olarak, bunu neden kanun teklifi olarak getirdiğinizi sormak istiyorum. Son derece önemli bir yasa, neden kanun tasarısı olarak hazırlamadınız? Bürokrasiye, sivil toplum örgütlerine, toplumun değişik kesimlerine...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)