Konu:DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR (2/2011) (S. SAYISI: 563)
Yasama Yılı:4
Birleşim:77
Tarih:16/04/2014


DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR (2/2011) (S. SAYISI: 563)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, evet, MİT, sonuçta, millî istihbaratsa ülkenin gözü kulağı. Elbette ki her devletin istihbarat kurumu olacaktır ve devletin gözü kulağı olan bu teşkilat ülke menfaatine istihbarat toplayacaktır, analiz edecektir, bunu devletin ilgili birimlerine sunacaktır veya siyasi iktidar da ülkenin geleceğine, güvenliğine karşı tehdit olan unsurlara karşı gerekli tedbirleri alacaktır. Böyleyse sorun yok ama sizin getirdiğiniz bu yasa böyle değil. Bunu, daha çok alelacele, panikle -son dönemde özellikle 17 Aralık soruşturmasıyla başlayan panikle- emniyete güvenmediğiniz için, emniyet istihbaratına güvenmediğiniz için iç istihbaratı da, hatta operasyon yetkisini, hatta neredeyse adli kolluk yetkisini düzenleyen bir yasa teklifi olarak -tasarısı olarak bile getiremediniz- önümüze getirdiniz.

Bu kanun tümüyle, aslında bir bütün olarak Anayasa'ya aykırıdır. Çünkü, değerli milletvekilleri, Anayasa'mız 6'ncı maddede diyor ki: "Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir." Evet, Türk milleti bu egemenliğini, Anayasa'nın koyduğu esaslar çerçevesinde, yetkili organlar eliyle kullanır. Yetkili organlar nedir? 7'nci maddeye göre yasama yetkisi, işte bu yüce Meclisindir; yürütme yetkisi Bakanlar Kurulunundur. 9'uncu madde: "Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır." diyor. Ve yine, Anayasa'nın 10'uncu maddesi "herkesin kanun önünde eşit olduğu" hükmünü içerir. Yine, suç ve cezaların kanuniliği ilkesi gereğince, konusu suç teşkil eden emirler yazılı olarak verilse bile dinlenmez. Bunu dinleyen kamu görevlileri sorumluluktan kurtulamaz. Ama siz getiriyorsunuz 9'uncu maddede bir düzenleme, diyorsunuz ki: "MİT'e verilen görev ve yetkiler çerçevesinde yapılan her türlü talep öncelikli olarak yerine getirilir, bunları yerine getirenlerin hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur." Değerli arkadaşlar, bu kesinlikle Anayasa'ya aykırıdır.

Efendim, şimdi diyeceksiniz ki: "İşte, Anayasa Mahkemesine gidin." Hep böyle yani sizin hukuk ve anayasa bakışınız, demokrasi, hukuk devleti anlayışınız ne yazık ki böyle. Daha önce de oldu, HSYK'yla ilgili söyledik: "Anayasa'ya aykırı." Gittik Anayasa Mahkemesine, iptal etti. Peki, Anayasa'ya göre, sadece Anayasa'yı yorumlayan Anayasa Mahkemesinin kararlarına "Efendim, saygı duyarız ama yanlıştır." Yerden yere vuruyorsunuz; neredeyse "çete" diyeceksiniz, efendim "örgüt" diyeceksiniz.

Değerli arkadaşlar, bu arada Anayasa Mahkemesine gidip iptal edilince ne oluyor? Yaptığınızı yapıyorsunuz. Dolayısıyla lütfen, rica ediyorum; bu yasa da Anayasa Mahkemesinden dönecektir, uyarıyorum, iptal edilecektir ancak yanlış yapmayın. Biz muhalefet olarak yapıcı muhalefet yapmaya çalışıyoruz, size destek olmaya çalışıyoruz.

Sayın Bakan geçen gün konuşurken bir şey söyledi, dedi ki: "Efendim, MİT görüşür yani terör örgütleriyle, millî güvenliği tehdit eden unsurlarla görüşebilir. On beş sene önce de görüştü, bugün de görüşüyor."

Sayın Bakan -burada değil- bakın, Ergenekon iddianamelerini okudunuz mu bilmiyorum, orada, Özel Kuvvetler Komutanlığı mensupları Apo'nun avukatlarıyla görüştü diye sizin mantığınıza göre Ergenekon denilen örgüt PKK'yı da kullanıyordu. Bu iddianame yazıldı, bundan dolayı insanlar aylarca, yıllarca cezaevinde kaldı. Bu mantıkla o zaman özür dilemeniz gerekiyor eğer MİT görüşürse.

Peki, MİT görüşürse, millî güvenliği tehdit eden terör örgütleriyle ülkenin milleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü aleyhine bir görüşme yaparsa, bu talimatları yerine getiren de sorumlu olmazsa... Böyle bir şey olur mu değerli arkadaşlar, böyle bir mantık olur mu? O nedenle bu madde Anayasa'ya aykırıdır.

Öyle bir şey getiriyorsunuz ki Bakan sorumlu olacak, Başbakan MİT nedeniyle MİT'in görev ve yetkisi alanına giren emirleri verdiği zaman sorumlu olmayacak, bunu uygulayan kişi sorumlu olmayacak. Örneğin, son zamanlarda gündemdedir, geçmişte de MİT'in birçok eylemi yine aynı şekilde Suriye'deki terör örgütlerini desteklediği yönünde söyleniyor. Oradaki kimyasal silah, insanlığa karşı işlenen bir suç. Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesinin görevine giren bir suç işlerse ne olacak, bunu da mı koruyacaksınız? Dolayısıyla Anayasa'ya aykırı bu kanuna "evet" vermeyin, önergemizi kabul edin diyorum.

Genel Kurulu saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)