Konu:GÖRÜŞÜLEN KANUN TASARI VE TEKLİFLERİN TÜMÜNÜN ANAYASA'YA AYKIRILIĞI KONUSUNDA VERİLEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞMELERİNİN TEKLİF VEYA TASARININ GÖRÜŞMELERİNE GEÇMEDEN ÖNCE YAPILMASININ İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
Yasama Yılı:4
Birleşim:74
Tarih:09/04/2014


GÖRÜŞÜLEN KANUN TASARI VE TEKLİFLERİN TÜMÜNÜN ANAYASA'YA AYKIRILIĞI KONUSUNDA VERİLEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞMELERİNİN TEKLİF VEYA TASARININ GÖRÜŞMELERİNE GEÇMEDEN ÖNCE YAPILMASININ İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, tartışmanın konusu şu: İç Tüzük'ün 80'inci maddesine göre bir tasarı veya teklif Genel Kurulda görüşülürken bu teklif veya tasarının tümünün Anayasa'ya aykırılığı konusunda milletvekilleri önerge verebilir. Bu, 87'nci maddede gayet açık bir şekilde düzenlenmiş. Maddenin devamında, ayrıca maddelerle ilgili olarak da Anayasa'ya aykırılık önergelerinin verilebileceği düzenlenmiştir. Maddelerle ilgili olarak Anayasa'ya aykırılık önergeleri verilmesi hâlinde her madde için verilecek olan önerge sayısı, toplam önerge sayısı 7'yi geçmiyor ama tümüyle ilgili olarak verilecek olan Anayasa'ya aykırılık önergesinin bu 7 sınırlamasıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. 88'inci maddede yer alan metnin veya herhangi bir maddenin -yani tüm teklif veya tasarı metniyle- Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle komisyona geri çekilmesi konusunda, esas komisyon ve hükûmetin yetkili olduğu konusundaki düzenleme, sadece ve sadece esas komisyon veya hükûmetin bu konudaki yetkisini düzenleyen bir içeriğe sahiptir. Yani 88'inci maddede "Teklifin veya tasarının tümünün ancak ve ancak esas komisyon veya hükûmet tarafından komisyona iadesi istenebilir." şeklinde bir düzenleme yoktur, böyle bir şey yok. Esas komisyon veya hükûmet, 87'nci maddedeki düzenlemeden bağımsız olarak teklif veya tasarının tümünün komisyona iadesini isteyebilir. Ama esas komisyon veya hükûmette olan bu yetki, ayrıca 87'nci maddeye göre milletvekillerinde de vardır. Dolayısıyla, bu teklifin tümünün Anayasa'ya aykırı olduğu konusundaki bir önerge, teklif veya tasarının tümünün görüşülmesine geçmeden önce görüşülmek zorundadır. Bu önerge kabul edilirse Genel Kurul tarafından, teklif veya tasarı olduğu gibi komisyona iade edilir. Ben bunda hiçbir tereddüt görmüyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı "Bizim uygulamamız bu şekilde." diye bir gerekçeyle karşımıza çıkabilir ama yanlış emsal, emsal olmaz. Uygulama yanlış yürütülmüş ise bu yanlışlık fark edildiği andan itibaren düzeltilir. Bu yanlışlık gayet açık, net bir şekilde bugün ortaya çıkmıştır. Şimdi Başkanlığa düşen, bu yanlışlığı geçmiş uygulamalara dayanarak savunmak değil, tam tersine bunu düzelterek bu yanlışlığa son vermektir. Başkanlığın yapması gereken budur.

Şimdi ben şunu hatırlıyorum: 12 Eylül 2010 referandumuna giderken, referandum konusu olan Anayasa değişiklikleri milletimize "artık üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü" gibi kulaklara çok hoş gelen bir cümleyle sunuldu. Herkesin hoşuna gitti elbette. Hukukun üstünlüğüne kim hayır diyebilir? Ve bu ilke çerçevesinde kabul edilen Anayasa değişiklikleriyle HSYK, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bugünkü şekilde yapılandı ve Başbakan çıktı dedi ki: "Yanlış yapmışız." Yani "12 Eylül 2010 referandumuna götürdüğümüz, halka sunduğumuz bu Anayasa değişikliği yanlışmış." dedi. Ne zaman dedi bunu? 17 Aralık 2013 tarihinden sonra, kurmuş olduğu bu sistemle kendisine bağlı olduğunu zannettiği yargının kendisine bağlı olmadığını fark ettiği anda "Yanlış kurmuşuz." dedi. Hareket noktası "Kendime bağlı kurmuştum, meğer bana bağlı değilmiş aslında." Gerekçe buydu.

Şimdi, MİT Yasası'nda benzeri bir şeyi görüyorum. Şimdi, bugün savunuluyor. Bunu Hükûmet savunacak, çıkaracak. Umarım bir iki sene sonra "Ya, biz bu konuda yanlış yapmışız." demezsiniz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - "Kandırdılar beni." diyecekler "Safmışım. Safmışız..."

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Evet. Yani "Bizi kandırdılar. Ben iyiydim, onlar beni kandırdı. Bu yasayı çıkardık. Yanlış yapmışız." diye... O zamana ömrünüz yeter mi bilemiyorum ama inşallah o günlere gelmezsiniz.

Bu yasayı aceleye getirmeyelim, enine boyuna tartışalım, burada yapılması gereken değişiklikleri gerçekten demokratik bir ülkenin olması gereken istihbarat örgütünün ihtiyaçlarına göre düzenleyelim ve demokrasiye zarar vermeyen bir yasayı buradan çıkaralım.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)