Konu:İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç Ve 85 Milletvekili Tarafından Verilen (9/7) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Önergesi'nin İç Tüzük'ün 107'nci Maddesindeki Şartları Taşımadığına Ve İşleme Alınmaması Gerektiğine İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:73
Tarih:08/04/2014


İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ'NİN, ISPARTA MİLLETVEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ VE 85 MİLLETVEKİLİ TARAFINDAN VERİLEN (9/7) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGESİ'NİN İÇ TÜZÜK'ÜN 107'NCİ MADDESİNDEKİ ŞARTLARI TAŞIMADIĞINA VE İŞLEME ALINMAMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Efendim, şu ana kadar, Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin 4 eski bakan hakkında vermiş olduğu Meclis soruşturma komisyonu kurulması talepli önergeleri okudunuz. Şimdi, sanıyorum, 5'inci olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerince verilmiş olan önergeyi okuyacaksınız. Ancak şu konuyu hem sizin hem Genel Kurulun bilgisine sunmak istiyorum: Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin vermiş olduğu Meclis soruşturması önergeleri ile şimdi okuyacağınız Meclis soruşturması önergesinin içeriği arasında çok temel bir fark vardır. Bizim önergelerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 107'nci maddesine uygun olarak hazırlanmıştır. Yani, bakanların, 4 eski bakanın işlediği iddia edilen suçların, görevleri sırasında işlenip işlenmediği, hangi kanunun hangi maddesine aykırı olduğu, gerekçesi de ifade edilmek suretiyle ortaya konulmuştur. Gayet açık, net, İç Tüzük açısından herhangi bir tartışma yaratmayacak bir içeriğe sahiptir. Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin vermiş olduğu soruşturma önergesi ise yasak savma kabîlinden, 4 bakanı şimdiden aklamaya yönelik bir içeriğe sahiptir ve İç Tüzük'ün 107'nci maddesindeki şartları taşımamaktadır. Örneğin, İç Tüzük'ün 107'nci maddesinde, bakanların görevleriyle ilgili bu suçu işleyip işlemediği yani görevleri sırasında bu suçu işleyip işlemediklerinin mutlaka dilekçede yer alması gerektiği belirtildiği hâlde, bu önergede bu yazılı değildir ve bu görevleri sırasında bu suçların işlendiği iddiası yer almamaktadır.

Yine, bu önerge, Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin önergesi, eski bakanların Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna vermiş olduğu dilekçeden hareketle "Bakanlar böyle bir talepte bulunmuştur. O hâlde bu talebi soruşturalım." gibi bir gerekçeden hareketle, yasak savma kabîlinden Ceza Kanunu'nun iki maddesi belirtildikten sonra, özel hayatın gizliliği, haberleşme hürriyetinin ihlali gibi, âdeta bu "tape"leri kamuoyuna servis eden kimler ise bunlardan hesap sorma anlayışına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Bu önerge İç Tüzük'ün 107'nci maddesindeki şartları taşımamaktadır, hedef saptırma amacına yöneliktir. Bakanları şimdiden aklamıştır. Gerçekte bir soruşturma komisyonu yoktur. Dolayısıyla, bu önergeyi belki bilgiye sunacaksınız ama bu önergenin işlem görmemesi gerekir. Bilgiye bile sunmadan, bu önergedeki eksikliğin Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu tarafından tamamlanması gerekir efendim. "Bu bakanlar bu fiilleri görevi sırasında işlemiştir." cümlesine yer verilmemiştir. İç Tüzük'ün 107'nci maddesi gayet açık.