Konu:Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yasama Yılı:4
Birleşim:70
Tarih:28/02/2014


MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 29 maddelik tasarının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tasarının, 29 maddelik bu tasarının tek bir olumlu maddesi var, o da maarif müfettişlerine ilişkin düzenleme. Onun dışındaki diğer bütün düzenlemeler bir demokraside, demokratik bir devlette olmaması gereken düzenlemelerdir.

Birincisi, dershanelerle ilgili düzenleme yani dershaneleri kapatmaya, dönüştürmeye yönelik düzenleme Anayasa'nın 48'inci maddesinde yazılı olan teşebbüs özgürlüğüne aykırıdır. Anayasa'mıza göre herkes çalışma, iş kurma...

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - O sizin seçim beyannamenizde de var.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, siz onları okumamışsınız.

Bakın, dershaneler zorla kapatılmaz. Öyle bir millî eğitim sistemi kurarsınız ki dershaneye ihtiyaç kalmaz, biz bu şekilde tasfiye edeceğiz dershaneyi. Siz bunu kurmuyorsunuz.

Şimdi, insan dershane kurmak isteyecek, ülkede piyasa ekonomisi var "Hayır, kuramazsın." diyorsunuz ama onu da kusura bakmayın, yüzünüze gözünüze bulaştırmışsınız. Ben şimdi bakıyorum, diyorsunuz ki: "Bu kanunun, bu maddenin yayımı tarihinde var olan dershaneler şu tarihe kadar okula dönüşmek zorundadır." Yani, o maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, yayımı tarihinde. Bunun mefhumu muhalifinden, o maddenin yayımı tarihinden sonra dershanelerin kurulabileceği anlamı çıkar. Sayın Bakan diyecek ki: "Biz 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 2'nci maddesindeki tanımı değiştirdik, dershaneyi oradan çıkardık." Ee, adını "dershane" koymaz, "öğrencileri hayata hazırlama merkezi" der, "öğrencilere formasyon verme merkezi" diyebilir. Sayın Bakan yine diyecek ki: "Bir başka maddede biz kursların tanımını yaptık, okullara hazırlık mahiyetinde olmamak üzere yapılan faaliyetler kurstur, dolayısıyla, okula hazırlık mahiyetinde olanlar bunun dışında kalır." Kanun yasaklamıyor, bakın, kanun yasaklamıyor, yasaklayamazsınız. Bir kişi bu kanunun yayımı tarihinden sonra pekâlâ adı "dershane" olmayan "öğrencileri hayata hazırlama merkezi" veya bir başka isim altında bir merkezi kurabilir. Bunu önleyemezsiniz, bunu yasaklayan bir şey yok, esasen yasaklanamaz. Böyle bir yasak Anayasa Mahkemesinden döner ama insanların bir teşebbüs kurmasının önüne yasal engellerle çıkmaya çalışmayı kabul etmek mümkün değildir.

Yine, 40 bin civarındaki yönetici kadronun görevinin sona erdirilmesi, daha evvel yaptığım bir konuşmada belirttiğim gibi, çok açık bir şekilde hukuk devletine, idarenin eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olacağı kuralına aykırıdır. Buna göre, bu madde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğinde 40 bin kişinin görevine dönmek üzere idari yargıda açacağı davaları kazanmaları mümkündür, öyle de olacaktır. O kaosu lütfen hatırlayın, yol yakınken bundan geri dönün.

İrtifak hakkına yönelik düzenlemedeki yani özel dershanelerin okula dönüşmeleri üzerine hazine taşınmazlarının onlar lehine yirmi beş yıl süreyle irtifak hakkı yoluyla verilmesi yönündeki düzenlemedeki şartlar olağanüstü ağırdır, kabul edilemez. Kişi yatırımını yapacak, 10 milyon TL'lik bir yatırım yaptığını varsayalım, idareye karşı dava açamayacak, herhangi bir şekilde sözleşmenin uygulanmasından dolayı dava açarsa sözleşmeyi feshedeceksiniz, 10 milyon liralık yatırımı da hazineye kalacak. Bu tam bir gasptır. Diyeceksiniz ki: "Maliyeciler bunu yazdı." Maliyeci arkadaşlar yazabilir, bu madde yanlıştır, böyle bir ceza olamaz. "Dava açarsan okulunu elinden alırım."

Müthiş bir kadrolaşma maddesi var. 12 Bakanlık müşaviri alıyor Sayın Bakan. Bazı genel müdürleri, bazı personeli alıp Bakanlık müşaviri yapacak. Yetmiyor, daire başkanı kadrosu alıyor, grup başkanı kadrosu alıyor, yaklaşık 220 tane. Sayın Bakan, ne yapacaksınız? Bir yandan bu kadar insanın görevini sona erdiriyorsunuz, bir yandan İnşaat ve Emlakta 120 kadro alıyorsunuz, bir başka yerde 100 civarında daire başkanı kadrosu alıyorsunuz.

Yine, yurt dışına gönderilecek öğretmenlerle ilgili, "Sözlü sınavda mülakata ilişkin tutulacak tutanak dışında hiçbir kayıt tutulmaz." yani "İstediğimi kayıracağım." diyorsunuz. Bırakın bunu başka bakanlıkların yapmış olmasını, örnek almayın, bunlar yanlıştır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Maalesef süre yetmediği için burada bitiriyorum. Tasarıya, maarif müfettişlerine ilişkin düzenlemesi nedeniyle o maddeye olumlu bakmakla birlikte bu saydığım olumsuz düzenlemeler nedeniyle "hayır" oyu vereceğimizi bilginize sunuyorum.

İyi geceler diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar)