Konu:562 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın Anayasa'ya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle Genel Kurulda Görüşülüp Görüşülemeyeceği Hakkında
Yasama Yılı:4
Birleşim:68
Tarih:26/02/2014


562 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN ANAYASA'YA AYKIRI OLDUĞU GEREKÇESİYLE GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLÜP GÖRÜŞÜLEMEYECEĞİ HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, ihtilaf konusu olan husus, görüştüğümüz dershanelerle ilgili yasa tasarısının bazı maddelerinin Anayasa'ya aykırılığı nedeniyle bu tasarının Genel Kurulda görüşülüp görüşülemeyeceği. Arkadaşlarımız İç Tüzük maddelerinden örnekler verdiler. Evet, doğru, İç Tüzük'ün 38'inci maddesine göre komisyonlar kendilerine gelen bir tasarı veya teklifi öncelikle Anayasa'ya uygunluk yönünden denetime tabi tutarlar, eğer Anayasa'ya aykırılık yönünde bir tespitte bulunurlarsa maddelere geçilmeksizin o teklifin görüşülmesini reddederler. Bu teklifte, bu tasarıda, böyle bir değerlendirmenin komisyon tarafından yapılmadığı anlaşılıyor.

İç Tüzük'ün yine 84'üncü maddesine göre Genel Kurul, maddelerle ilgili bir değerlendirme yapabilir, daha doğrusu Anayasa'ya aykırılıkla ilgili önergeler maddelerde verilir ve o önergeler sırasında görüşler ifade edilir ve Genel Kurul, yine, Anayasa'ya aykırılık değerlendirip değerlendirmediğini, o önergeleri kabul veya reddetmek suretiyle belli eder. Yine, tümüne ilişkin görüşmeler yapıldıktan sonra eğer Genel Kurul Anayasa'ya aykırılık yönünde bir kanaate ulaşırsa, yine maddelere geçilmesini reddedebilir. Bunlar, bugüne kadar hem İç Tüzük'te yer almış hem de gelenekselleşmiş olan kurallar.

"Ancak" deyip bir parantez açmak istiyorum: Genel Kurulda, zaman zaman, gerek Başkanlık Divanının uygulamasıyla gerekse Genel Kurulun almış olduğu kararlar sonucunda bu uygulamalar değiştirilebilmektedir; bunun örneklerini geçmişte gördük. Örneğin, bir tasarının burada görüşülmesi sırasında, daha doğrusu görüşülmesine başlamadan, bir siyasi partinin karşı oyundaki bir kelimenin, bir cümlenin Anayasa'ya aykırı olduğu değerlendirilerek görüşmelere geçilmedi. O cümle gerekçeden çıkarıldı, sıra sayısı yeniden basıldı, görüşmeye ondan sonra başlandı; bu da Parlamento tarihinde bir ilkti ama ilk kez oldu. Muhtemelen, bundan sonra benzeri bir talep olursa "Geçmişte böyle bir örnek yapılmıştır." diyerek Başkanlık makamı, Kanunlar Kararlar Başkanlığı bunu emsal alıp uygulamayı ona göre yönlendirecek.

Şimdi ben bir örnek vermek istiyorum. Varsayalım ki bu teklifte, bu tasarıda bir madde yer almış olsun, madde de şöyle olsun: "Türkiye devleti bir şeriat devletidir." Biz bunu görüşecek miyiz arkadaşlar? Bu tasarının görüşülmesine geçebilir miyiz, mümkün müdür? Bu kadar açık bir şekilde Anayasa'ya aykırılığı sabit olan bir maddeyi içeren bir teklifi, bir tasarıyı görüşemeyiz.

Bu tasarıda, Anayasa'nın 2'nci maddesinde yer alan "hukuk devleti" ilkesini ilga eden, kaldıran bir düzenleme var. Tasarının 25'inci maddesinin (3) ve (8) numaralı fıkraları, çok açık bir şekilde hukuk devletini ortadan kaldırmaktadır. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, Millî Eğitim Bakanlığında, Müsteşar ve Talim Terbiye Kurulu Başkanı dışında müsteşar yardımcıları, genel müdürler, Strateji Daire Başkanı, yine taşrada okul müdürleri, il millî eğitim müdürleri, okul müdürlerinin başyardımcıları, belki belli bir süre sonra ama görevleri sona erecek. Bu ne demektir? Muhtemel bir yargı denetimini ortadan kaldırmak amacıyla kanun zoruyla insanlar görevden alınıyor. Hukuk devleti, idarenin işlem ve eylemlerinin yargı tarafından denetlendiği devlettir; hukuk devleti, vatandaşlarına hukuk güvenliği sağlayan devlettir. Çok açık bir şekilde Anayasa'ya aykırı bu madde nedeniyle şimdi Parlamento burada kendi hukukunu yaratabilir, bir uygulamayı başlatabiliriz, bu da bundan sonra emsal olur, gelenek olur, bundan sonra da iktidarlar Anayasa'ya aykırı kanun çıkarma geleneğinden vazgeçerler. Görüşüm budur, bu yolu deneyebiliriz.

Görüşümü bu şekilde ifade ettikten sonra Sayın Başkanı ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum, iyi akşamlar diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar)