Konu:561 Sıra Sayılı Kanun Teklifi'nin Komisyona İade Edilmesine İlişkin Önergesinin İşleme Alınmamasının İç Tüzük'e Aykırı Olduğuna İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:66
Tarih:21/02/2014


561 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN KOMİSYONA İADE EDİLMESİNE İLİŞKİN ÖNERGESİNİN İŞLEME ALINMAMASININ İÇ TÜZÜK'E AYKIRI OLDUĞUNA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet, şimdi, arkadaşlar, bakın, İç Tüzük hükmü çok açık, 87'nci madde de milletvekillerinin verdiği önergelerle ilgili. Burada tabii ki hükûmet ve komisyon da var ama 88'inci maddede hükûmet ve komisyon, Genel Kurulda bir kanun tasarısı veya teklifi müzakere edilirken olabilir ki bazı yerlerde hata yapılmıştır, onları geri çekebilir. 88'inci maddede 87'de milletvekiline verilen yetki kaldırılmamıştır. O zaman 87'de "Milletvekilleri, tasarının bir maddesinin ve tümünün komisyona iadesini isteyen önerge verebilir." Bunun o zaman anlamı ne bunu uygulamıyorsanız? Böyle bir şey olmaz.

Ayrıca da şimdi burada Meclis Başkanı yanlış yapıyor. "Komisyon raporu hatalı." diyoruz. Komisyon raporu usulüne göre düzenlenmemiş. Komisyon raporunda işleme konulmaması gereken bir kanun teklifi işleme konulmuş ve buna dayalı olarak da komisyon raporu düzenlemiş. Dolayısıyla, bu komisyon raporu görüşülemez.

Ben önergemde diyorum ki komisyon raporu usulüne uygun değildir. Bunu Plan ve Bütçe Komisyonuna iade edelim, Plan ve Bütçe Komisyonu, usulüne uygun bir rapor düzenlesin. Arkadaşlar, yani hukuku bilen bir kişinin davranış biçimi bu olur. E, komisyon usulüne göre bir rapor düzenlememiş. O komisyonun usulüne göre düzenlemediği bir raporun bir kısmını geçerli, bir kısmını geçersiz sayıyorsunuz. Bu olmaz; bu, Parlamentonun saygınlığına gölge düşürür.

Madde 87'de milletvekiline diyor ki: "Tümünün komisyona iadesini isteyen önerge verebilir." Peki, siz bunu hangi maddeye göre, neye göre şey ediyorsunuz? Her İç Tüzük maddesi ayrı bir maddedir. Yani, 88'inci madde komisyon ve hükûmete o yetkiyi vermiş, 87'nci madde de milletvekiline vermiş. Yani, burada parmak çoğunluğuna dayanarak, arkadaşlar, çok yolsuzluklar yapılıyor. Hele Meclis Başkanlığı kürsüsünde oturan arkadaşların da okuma yazması olmayınca, hep yanındaki Divan üyelerine, memurlara bunları sorunca hep böyle yanlış uygulamalar oluyor. Ben o kürsüde oturduğum zaman orada memurlara sorarak işlem yapmıyordum. Evvela, orada oturan insanlarda sağlam bir hukuk mantığı olacak, sağlam bir hukuk bilgisi olacak.

Açık hüküm ya, diyor ki: "Milletvekili, tasarının tümünün komisyona iadesini isteyen önerge verir." Açık, bunda başka bir şey var mı? Yok. E, şimdi bu nereden çıkıyor yani "Ben bunu uygulamıyorum" demek? Ya, sen niye uygulamıyorsun kardeşim? Senin yetkin yok ki burada. Çok açık ve net bir hüküm. Ondan sonra siz o kürsülerde milletvekillerinin bütün haklarını gasp ede ede ede milletvekillerinin konuşma haklarını ortadan kaldırdınız. Böyle bir şey olmaz ya! Bu kadar da keyfîlik olmaz, bu kadar usulsüzlük olmaz, bu kadar hukuksuzluk da olmaz ya! Ya, ben gerçekten utanıyorum bunları söylemekten. Yani, okuma yazması olan herkes o maddeyi öyle anlar ama "Ben öyle anlamıyorum." demek için...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) -...muhalefet partisi milletvekillerine sınırlama getiriyorsunuz. (CHP sıralarından alkışlar)