Konu:Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:62
Tarih:14/02/2014


Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Günaydın değerli arkadaşlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Bundan yaklaşık yüz yıl önce ünlü Alman hukukçu, siyaset bilimci Carl Schmitt yazmış olduğu "Siyasi İlahiyat" isimli kitabında günümüz siyaset biliminin kavramlarının "dünyevileştirilmiş ilahiyat kavramları" olduğunu söyler. Örneğin, her şeye kadir Tanrı gitmiş, onun yerine her şeye kadir kanun koyucu gelmiştir. Her şeye kadir kanun koyucunun demokratikleşmesi demokrasinin de serüvenidir.

Ancak bugün gördüğümüz tablo, HSYK kanun tasarısıyla ilgili olarak Hükûmetin başlangıçtan bu yana gütmüş olduğu politika her şeye kadir kanun koyucunun demokratikleştirilmesi yönündeki bir adımın işaretlerini değil, tam tersine her şeye kadir tek adamın politikasının, uygulamalarının, onun otoriter tutumunun işaretlerini bize göstermiştir. Devlet-birey ilişkisi artık yüz yıl önceki ilişki değildir. Eskiden devlet-birey ilişkisi, güç-itaat ilişkisine dayanıyordu, şimdi öyle değil. Birey öne çıkmıştır, bireyin öne çıkmasıyla birlikte onun özgürlükleri çok daha önemli olmuştur. Eskiden devlet karşısında güçsüz bir birey varken, devletin hakları varken, bugün, devletin karşısında güçlü bir birey, onun özgürlükleri vardır. Eskiden anayasalar devletin kuruluşunu, örgütlenişini, buna ilişkin hükümleri düzenlerken, bugün, anayasalar bireyin özgürlükleri karşısında devletin gücünü sınırlayan metinlere dönüşmüştür. Demokrasi budur, anayasa budur.

1748 yılında, Montesquieu -kuvvetler ayrılığı ilkesini- "Kanunların Ruhu" kitabını yazdığı zaman daha kuvvetler ayrılığı onun yazdığı gibi, onun savunduğu gibi şekillenmiş değildi. İlk defa orada kuvvetler ayrılığı olmadan demokrasinin olmayacağı Montesquieu tarafından bir tarihî belge olarak "Kanunların Ruhu" isimli kitabında yer aldı. Ve ondan 41 yıl sonra 1789 tarihinde insanlık tarihine çok büyük bir devrim olarak geçen Fransız Devrimi meydana geldi. Fransız Devrimi sonucunda 1789 yılında yayınlanan Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'nin 16'ncı maddesi bugün dahi bütün demokrasilerin temelini oluşturan altın bir kuralı koymuştur. Hakların güvence altında olmadığı, kuvvetler ayrılığının bulunmadığı ülkelerde anayasa yoktur. Yazılı olarak kâğıt üzerinde anayasa dediğiniz bir metin olabilir ama bu metinde kuvvetler ayrılığı tahrip edilmişse o ülkede, o anayasada kuvvetler ayrılığı yoktur, dolayısıyla o ülkede anayasa yoktur. Bu yasayla birlikte Türkiye'de anayasa yoktur. Anayasa, biraz sonra eğer bu yasaya kabul oyu verirseniz ilga edilmiş olacaktır. Yoklukla malul bir kanunu çıkarıyorsunuz. Anayasa'ya göre millete ait olan yetkileri Hükûmet, Başbakan, Adalet Bakanı kendi yetkisi içerisine almaktadır. Bu, çok açık bir şekilde yok hükmünde sayılması gereken bir kanuni düzenlemedir. Buradan, umarım Sayın Cumhurbaşkanı, onun görevlendirdiği hukukçular bu görüşmeleri izliyordur çünkü bu kanunun kabulüyle birlikte, kanun numarası almasıyla birlikte bu kanunun yok hükmünde sayılması için Anayasa Mahkemesine başvurumuzu yapacağız.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Yok hükmünde olur mu kanun?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Efendim...

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Yok hükmünde olur mu kanun? Öyle bir şey var mı?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Evet, onları gayet iyi biliyorsunuz.

Değerli milletvekilleri, hukuk herkese lazımdır, hukuk hepimize lazımdır. Konjonktürel hareket edenler bir gün hukuka ihtiyaç duyacaklardır. Siz bugün bu yasayla yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının üstünü kapama pahasına demokrasiye ve özgürlüklere büyük bir darbe indirdiniz. Masumiyetine inanan insanlar yargının önüne çıkmaktan çekinmezler ama siz o kişilerin, o siyasilerin yargının önüne çıkmasını bu yasayla engelliyorsunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bu demokrasi dışı tutum hepinize hayırlı olsun.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Ne alakası var ya! Hiç alakası yok.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Millet bunun dersini mutlaka verecektir.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Ne alakası var ya, Başkanım!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hepinize tekrar iyi sabahlar diliyorum, iyi günler diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar)