Konu:Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:62
Tarih:14/02/2014


Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yasa Teklifi'nin 24'üncü maddesiyle ilgili verdiğimiz önerge üzerinde söz almış bulunuyorum.

Şimdi, biraz aklı olan, aklını peynir ekmekle yemeyen bir kişi şu maddeyi okur: Hâkimler ve Savcılar Kanunu, değiştirmek istediğiniz Kanun, 6087 sayılı Kanun'un amaç ve kapsamında "Mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkim ve savcı teminatı esaslarına göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun teşkilat ve görevlerinin kanununu kurmaktır, bunun amacı budur." diyor.

Şimdi ben soruyorum: Şimdi siz hâkimlerin atamasını, geçici görevlendirilmesini, müfettişlerin atanmasını Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan alıp da Adalet Bakanına vermiyor musunuz? Yani hâkimlik mesleğini yürütmenin emrine veriyorsunuz. En aptal adam dahi bununla yargı bağımsızlığının kaldırıldığını, Türkiye'de yargının artık yürütmenin emrine verildiğini kabul etmek zorundadır. Bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bu, laik Türkiye Cumhuriyeti devletinin feshedilmesi demektir. (CHP sıralarından alkışlar) Türkiye'de hukuk devletinin olmadığı demektir.

Şimdi bu kanun niye çıktı ortaya? 17 Aralıkta bu Hükûmetin hırsızlıkları, yolsuzlukları tespit edildi. Bakın Tayyip Erdoğan diyor ki: "Halk Bankasında bulunan para bankanın parası değil." Bir tane misal vereyim: Halk Bankası Genel Müdürü bir kişiye 575 milyon dolar veriyor arkadaşlar, teminat almadan veriyor, kredi şimdi batmış. Ee şimdi, bankanın 575 milyon lira parasını batıran bir kişiden... Yani o kutudaki para zaten 4,5 milyon dolar. Acaba gerisi nerede? Yani şimdi bu açık değil mi, bu paranın gittiği, bankadan çıktığı değil mi?

Ayrıca arkadaşlar, bu son senede Halk Bankasında batan para 1 milyar, yani 1 katrilyon 600 trilyon lira ve Halk Bankasının bu Genel Müdür zamanında 1 milyon liranın üzerinde verdiği kredilerin yüzde 722'si -Bu, Sayıştay raporundaki bilgidir- batak hâle gelmiş. Şimdi böyle olunca, bu paraları bu Genel Müdür buralara verirken acaba bedava mı verdi? Şimdi, onun gibi daha bir sürü şey var.

Şimdi, şu Bekir geldi, buraya oturdu. Niye? Şimdi, baktı ki çok büyük şey var.

SUAT ÖNAL (Osmaniye) - Saygılı konuş. Saygılı ol.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, Bekir, senin hakkında fezleke var; fezleke, fezleke. Sen o fezlekenin hesabını vermeden hangi yüzle gelmiş burada oturmuşsun. Evvela sen lekeli bir adamsın. Bu Meclisin karşısına gelip orada oturamazsın.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen temiz dille konuşun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla, bu, bir defa hakkındaki fezlekenin hesabını vermek zorundadır arkadaşlar.

Ayrıca bakanların 4 tanesi hakkında fezleke var. Şimdi, bu Erdoğan Bayraktar'ı siz Bakanlıktan ıskat ettiniz arkadaşlar. Bakanlıktan ıskat etmek ne demek? Yani "Bu hırsızlık yapmıştır, yolsuzluk yapmıştır, ben bunun görevine son veriyorum." Peki, hırsızlık yapmışsa, yolsuzluk yapmışsa, ıskat etmişsen, Tayyip Erdoğan, bunun hakkında niye soruşturma açmıyorsun? O zaman bunun hakkında soruşturma aç.

Şimdi, beyler, tabii, zamanımız olmadığı için çok fazla konuşmuyorum. Bu yasayla Türkiye Büyük Millet Meclisi feshediliyor. Yani 1920'lilerde kurulan laik cumhuriyet kaldırılıyor, yerine Tayyip Erdoğan diktatörlüğünde kurulan bir devlet şekli geliyor. Bu, bizim Anayasa'nın 81'inci maddesine göre, Anayasa'ya sadakat göstereceğimize namusumuz ve şerefimiz üzerine yaptığımız yeminleri tamamen ortadan kaldırmaktadır. Ben namusuna ve şerefine sahip çıkan bir milletvekili olarak, ben bu kanunun burada çıkmaması için bütün direncimi de göstereceğim çünkü siz yolsuzluk ve hırsızlık yaparken suçüstü yakalanmışsınız.

Arkadaşlar, geçen gün Ziraat Bankasında... Burada gösterdim, getiriyor Tayyip Bey'in bir yakınına Bodrum'da 687 milyon dolarlık bir arsayı 150 milyon dolara veriyor. Hemen üç gün sonra gidiyor, Ziraat Bankasından 180 milyon dolar kredi alıyor. Burada gösterdim belgelerini. Daha neler var, daha neler.

Arkadaşlar, ihalelerdeki yolsuzluk... Arkadaşlar, Zorlu Holdingin 383 bin metrekarelik kaçak inşaatını şey etti. Şimdi arkadaşlar, bu kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu kürsüsüne kan bulaşmıştır. Bu kanı temizlememiz lazımdır. Bu kan burada çıkmadan, bu kanun burada çıkmaz. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisini yok etmek demektir. Ben bu Türkiye Büyük Millet Meclisini, namusum ve şerefim üzerine yemin eden bir kişi olarak, sonuna kadar savunacağım. Mustafa Elitaş, yiğitliğin varsa gel beni buradan kaldır. Ben burada tavır koyuyorum. Kürsüyü işgal ediyorum, bu kürsüyü işgal ediyorum!

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Bir daha vur! Bir daha vur!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu kürsüyü işgal ediyorum! (AK Parti sıralarından gürültüler) Bu, devleti yok etmektir. Bu, hırsızlara yol açmaktır. Bu Bekir, bu Bekir burada oturamaz! Bu Türkiye Cumhuriyeti devletini ortadan kaldıramazsınız.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Militan olarak seni mi seçtiler? Militan olarak seni mi seçtiler?

KAMER GENÇ (Devamla) - Hırsızlar hesap verecektir. Hırsızlar, ihaleye fesat karıştıranlar hesap verecektir. Arkadaşlar, bu Türkiye Cumhuriyeti devleti kanla kurulmuştur.

VEDAT DEMİRÖZ (Bitlis) - Sus, sus! Bitti zamanın.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu Türkiye Cumhuriyeti devletini siz burada getirip de bunlarla yok edemezsiniz.

BAŞKAN - Sayın Genç, teşekkür ediyorum.

KAMER GENÇ (Devamla) - Teşekkür etmeye gerek yok, bu senin görevin.

BAŞKAN - O zaman teşekkür etmiyorum Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu kanunu buradan çıkaramazsın. Dolayısıyla bu kanun buradan çıkamaz arkadaşlar.

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen...

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu kanun çıktığı zaman Türkiye Cumhuriyeti devleti yok olmuş demektir.

BAŞKAN - Sayın Genç...

KAMER GENÇ (Devamla) - Onun için, biz bu kanunu burada çıkaramayız.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergeler kabul edilmemiştir.

KAMER GENÇ (Devamla) - Arkadaşlar, bu kanun çıkmayacak! Biz namusumuz üzerine yemin ettik. Bu kanun çıkamaz.