Konu:AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:58
Tarih:06/02/2014


AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, görüştüğümüz geçici 1'inci madde, kapatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı tarafından, 14 Haziran 1997 tarihinde yapılan sınavı kazandığı hâlde daha sonra sınavın iptal edilmesi nedeniyle göreve başlatılmayan kişilerin yeniden göreve başlatılmasına yönelik bir düzenlemeyi kapsamaktadır. Yani on yedi yıl önce iptal edilmiş bir sınavın on yedi yıl sonra sınav kazananlar açısından, daha sonra sınav iptal edilmiş olsa dahi onların haklarının kendilerine iade edilmesi yönünde bir düzenleme var burada. Bu düzenlemenin hangi gerekçeyle getirildiğini bilemiyoruz ama 28 Şubat nedeniyle bu mağduriyetin olduğu şifahen ifade edilmiştir. 28 Şubat, bundan çok sonra, sekiz ay sonra yapılmış olmakla birlikte ona bağlanan bir gerekçe ortaya konulmaktadır.

Ben şunu sormak istiyorum: Değerli milletvekilleri, 12 Eylül mağdurları da var, 12 Mart mağdurları da var, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uygulaması döneminde, o Sıkıyönetim Kanunu'nun mağdurları var. Yine, güvenlik soruşturmaları nedeniyle sınavları kazanmış olduğu hâlde kamu görevine atanamayanlar var ama siz, Hükûmet, darbe deyince bundan sadece 28 Şubatı anlıyor. 12 Eylül, 12 Mart, Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmetine göre darbe değildir çünkü kendi yakınları, kendi siyasi görüşüne yakın olan kişiler, kitleler bu darbelerde mağdur edilmemiştir. O nedenle o mağdurlar, sizlerin sözlüğünde yok.

Değerli milletvekilleri, şimdi, belki çıkıp bir sözcünüz diyecek ki: "Biz onların haklarını da iade ettik." Hayır, kısmen bir düzenleme yapıldı ama hâlen 12 Eylül ve 12 Martın, güvenlik soruşturmalarının, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nun mağdurları var, yani kamu görevlisi mağdurları var, sınavları kazandığı hâlde o görevlere atanamayanlar var, o görevleri sona erdirilenler var ama onlara yönelik bir düzenlemeyi nedense buraya getirmeyi düşünmüyorsunuz. Bu tasarının ardından görüşeceğimiz Askerlik Kanunu'yla ilgili düzenleme var. O kanun tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında sözünü ettiğim 12 Eylül, 12 Mart, Sıkıyönetim Kanunu, güvenlik soruşturması mağdurlarının haklarının iade edilmesi yönünde önergelerimizi Millî Savunma Komisyonunda verdik ama bunları iktidar çoğunluğunuza dayanarak kabul etmediniz. Biraz sonra o tasarının görüşmelerine geçeceğiz, orada da bu önergeleri vereceğiz ve bakacağız, gerçekten, siz hakikaten darbe mağdurlarının yanında mısınız, değil misiniz, orada sınanacak. Sınanmayan dürüstlükler dürüstlük değildir, sınanmayan siyasetler siyaset değildir. Bu madde vesilesiyle bunları ifade etme ihtiyacı duydum.

Biraz önce sözünü ettiğim önerge, biraz önce burada gündeme gelen, şimdi geri çekilen önerge de İç Tüzük'e göre burada işlem görmesi mümkün olmayan bir önergedir.

Şimdi şöyle bir açıklama da yapılıyor: "12 Temmuz 2013 tarihinde çıkarılan bir yasa ile benzer mağduriyetler giderildi, burada da aynı mağduriyet söz konusudur, onları gideriyoruz." Hayır, 12 Temmuz 2013 tarihinde çıkarılan yasa, sınavı yapılan, o sınavı kazanan, sınavdan sonra kamu görevine atanan kişilerin sınavlarının iptal edilmesi nedeniyle görevlerine son verilmesi sonucunda doğan mağduriyetleri telafi etmeyi amaçlamaktadır. Bu düzenleme ise görüştüğümüz geçici 1'inci madde, hiçbir şekilde göreve atanmamış olan kişilerin tekrar göreve atanmasını düzenlemektedir. Dolayısıyla, 12 Temmuz 2013 tarihinde çıkarılan yasayla bunun hiçbir paralelliği yoktur. Gelin, 12 Eylül, 12 Mart, sıkıyönetim mağdurları, güvenlik soruşturması mağdurlarının sorunlarının tamamını çözecek düzenlemeyi hep birlikte yapalım. Bu önergelerimizi Askerlik Kanunu tasarısı görüşmeleri sırasında vereceğiz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)