Konu:AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:55
Tarih:30/01/2014


AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17'nci maddesi birçok istisnayı düzenleyen bir maddedir. Bu maddede "Sosyal Amaçlı İstisnalar" başlıklı bölüm bizim sosyal hayatımızı ilgilendiren son derece önemli hükümleri içermektedir. Önergemizle söz konusu sosyal amaçlı istisnaların kapsamına bazı ilaveler yapılmasını öneriyoruz. Buna göre, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu menfaatine yararlı derneklerin yapacağı öğrenci yurdu, hastane, huzurevi ve okul inşaatlarıyla ilgili olarak bu vakıfların satın almaları sırasında ödeyecekleri katma değer vergisinden istisna edilmesi hükmü getirilmektedir. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamuya yararlı derneklerin eğitim yatırımları, sağlık yatırımları gelir ve kurumlar vergisi kanunlarında öngörülen şartlar çerçevesinde kurumlar vergisinden istisnadır çünkü bunlar, bu tip vakıflar kamunun eğitim ve sağlık alanındaki yükünü azaltmaktadır. Kanun koyucu devletin üstlenmiş olduğu eğitim, sağlık gibi temel görevlerdeki yükünü hafifletmeyi öngören vakıfların benzeri yatırımlarına vergi muafiyeti tanımayı uygun görmüştür. Devletin yükünü bu vakıflar üstlenmektedir, o hâlde bu vakıflara bir vergi teşviki sağlayalım ki devletin yükünü bu vakıflar da üstlensin. Bunun çok başarılı örnekleri vardır, eğitim konusunda, sağlık konusunda gerçekten çok başarılı örnekler yaratmış olan vakıflarımız vardır, derneklerimiz vardır. Önergemizle, mademki gelir ve kurumlar vergisinde böyle bir istisna öngörülmektedir, o hâlde Katma Değer Vergisi Kanunu'nda da benzer bir istisnaya yer vererek bu vakıfların eğitim, sağlık konusunda yani daha doğrusu öğrenci yurdu, dispanser, hastane, huzurevi gibi yatırımlarda da bir katma değer vergisi istisnası getirerek bunların yükünü hafifletelim. Önergemiz, birinci olarak bunu amaçlıyor.

İkinci olarak da: Türkiye Kızılay Derneğinin tabii afetler nedeniyle yurt içinde ve yurt dışında afetzedelere bağışlayacağı malların Kızılay tarafından iktisabı sırasında katma değer vergisi istisnası getirilmektedir. Türkiye Kızılay Derneği hiç kimsenin tartışmayacağı bir şekilde sosyal bir görev yapmaktadır. Bu nedenle, Kızılay'ın afetzedelere yapacağı yardımlar nedeniyle yani mal, malzeme olarak yapacağı yardımlar nedeniyle, bu malların, malzemelerin iktisabı sırasında katma değer vergisi ödememesi uygun olur. Önergemiz bu sosyal amaçlı içeriğe sahiptir. Hepinizin değerlendirmesine, takdirine sunuyorum, saygılar sunuyorum ve karar yeter sayısı istiyorum Sayın Başkan.